Uddannelsespolitisk indsats

FA arbejder for at varetage medlemmernes interesser på det uddannelsespolitiske område.

FA skal arbejde for et fleksibelt og agilt uddannelsessystem, som til stadighed leverer dimittender, der matcher sektorens behov for tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft, og som sikrer gode ind- og udgangsmuligheder, herunder ikke mindst i forhold til relevant efter- og videreuddannelse.

FA vil derfor  

  • påvirke det politiske system og universiteterne så kandidatuddannelserne sikres bedre muligheder for erhvervsrettede og praksisnære forløb, der matcher de videntunge erhvervssektorers behov for arbejdskraft,

  • lægge pres på det politiske system og universiteterne så universitetsbachelorer opnår bedre forudsætninger for direkte adgang til arbejdsmarkedet og for at vende tilbage til kandidatuddannelsen efter nogle år,

  • samarbejde med erhvervsakademierne om at sikre praksisnærheden i både finansøkonom- og finansbacheloruddannelserne samt andre relevante uddannelser, fx på akademiuddannelsen og it-området,

  • i regi af Fagligt udvalg for Finansuddannelsen arbejde for, at uddannelsen matcher virksomhedernes ønsker til både finanselevernes kompetencer som uddannelsesforløb,

  • påvirke det politiske system så kvaliteten i undervisningen i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne styrkes og i højere grad bidrager til at løfte niveauet på de videregående uddannelser og

  • deltage aktivt i relevante bestyrelser, uddannelsesudvalg, aftagerpaneler, uddannelsesnetværk samt i ministerielt udpegede råd, udvalg og arbejdsgrupper, og påvirke politikere, offentlige myndigheder og andre interesseorganisationer.

Udgivet d. 4.8.2014

Nøgleord