Publikationer

I perioden 2010-2018 er der sket et markant løft af uddannelsesniveauet blandt de beskæftigede. I finansierings- og forsikringsbranchen har æn-dringerne medført, at en ud af seks beskæftigede enten er blevet videreuddannet eller blevet udskiftet med en person med et højere uddannelsesniveau.

Af de 949 finansøkonomer, der dimitteret i 2015, var mere end 9 ud af 10 enten i job eller under videreuddannelse senest 18 måneder efter endt ud-dannelse. Dermed er uddannelsen blandt de mest attraktive erhvervsaka-demiuddannelser.

Joint report Finance Finland, Finance Norway, FA Denmark

FA lancerede i marts 2020 sammen med Finansforbundet en rapport og seks konkrete anbefalinger til at øge kønsbalancen på toplederposterne i finanssektoren. Anbefalingerne er udarbejdet på baggrund af et grundigt analysearbejde med deltagelse af en række medlemsvirksomheder.