Nøgletal

Nøgletalskategorier

Andelen af kvinder er relativt konstant fordelt på virksomhedsstørrelse

Optaget på finansuddannelsen er faldet markant siden 2006, hvor det toppede. Det er især pengeinstitutterne, der tager færre elever. Pengeinstitutterne har dog en lille stigning i 2018-optaget.

HD 2. del er den mest anvendte efteruddannelse på bachelorniveau i den finansielle sektor. Finansiel rådgivning har et fald i optag for 2018, mens Finansiering ligger mere stabilt

Optaget på professionsbacheloruddannelsen i finans har været stigende siden 2008. Erhvervsakademiet Copenhagen Business har det største optag.

Det samlede sommeroptag på finansøkonom-uddannelsen steg jævnt fra 2002 til 2012. Siden da har det årlige optag ligget mellem 1300 – 1500 studerende. EA Copenhagen Business har langt det største sommeroptag.

Afgiftsprocenten har været stigende siden 1998 og det samme har lønsummen. Dermed er udgifterne til lønsumsafgiften ligeledes steget.

Antal studerende på Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning har været aftagende efter 2008. Flest studerende tager fag rettet mod brancherne ejendomsmæglere og pengeinstitutter.

Aldersfordeling efter virksomhedstype viser, at IT-virksomheder adskiller sig lidt fra de andre virksomhedstyper ved at have en lavere andel af yngre medarbejdere.

Finanssektorens medarbejdere er blevet ældre.

Årgangene 1964-1967 er de mest hyppige blandt finansmedarbejdere.