FA har beregnet personaleomsætningen, som fortsat viser, at der er flere medarbejdere, der forlader finansvirksomhederne, end der kommer nye til. Der er mindre udsving fra periode til periode, men overordnet set er personaleomsætningen på samme niveau som i de foregående 4-5 år.

FA’s medlemsvirksomheder, som beskæftiger 10 fuldtidsansatte eller derover, skal indberette løndata til FA hvert kvartal og årligt. I Lønstatistik vejledning 2015 kan du læse om, hvilke krav der er til statistikindberetningen for 2015.

FA’s medlemsvirksomheder, som beskæftiger 10 fuldtidsansatte eller derover, skal indberette oplysninger til FA om medarbejdernes løn- og fraværsforhold. I Statistikvejledning fraværsindberetning 2015 kan du læse om, hvilke krav der er til statistikindberetningen.

Sammenlignet med virksomheder og organisationer i alt har branchen finansiering og forsikring en højere gennemsnitlig månedsfortjeneste i 2013. Også når der ses på forskellige uddannelsesniveauer er lønnen i finanssektoren højere end i virksomheder og organisationer generelt.

Den gennemsnitlige månedsfortjeneste afhænger både af arbejdspladsens geografiske placering og det uddannelsesniveau, som medarbejderen har. Det viser FA’s undersøgelse om geografisk lønspredning, som også viser, at den geografiske lønspredning stiger med uddannelsesniveauet.

Lønningerne for arbejdere og funktionærer på DA-området steg i 3. kvartal 2014 i forhold til året før. Funktionærernes stigningstakt overstiger fortsat arbejdernes.

Den gennemsnitlige månedsfortjeneste afhænger ikke kun af arbejdspladsens geografiske placering, men også af hvilket overenskomstområde man er ansat indenfor. FA’s undersøgelse viser, at den højeste gennemsnitsløn findes i Nordjylland på forsikringsområdet.

Efter et større fald i den sæsonkorrigerede bruttoledighed fra juli til august på 1.000 personer, er bruttoledigheden i september stort set uændret i forhold til måneden før.