Mere end hver fjerde bankfilial i Norden er blevet nedlagt de seneste 10 år, viser ny Nordisk Bankstatistik. I Danmark er halvdelen af filialerne forsvundet. ”Tilgængelighed er ikke længere udelukkende et spørgsmål om fysisk tilstedeværelse, men også i høj grad om digitale muligheder,” lyder det fra FA.

Tendensen fortsætter. I finanssektoren stiger andelen af medarbejdere med videregående uddannelser, mens andelen af medarbejdere med erhvervsuddannelser bliver mindre. Det viser en ny opgørelse fra FA.

Bruttoledigheden har siden primo 2013 haft en faldende tendens, mens nettoledigheden er faldet siden februar 2015.

Ny undersøgelse. IT-medarbejdere i FA's medlemsvirksomheder lønnes betydeligt højere end IT-medarbejdere i øvrige virksomheder og organisationer. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

FA’s medlemsvirksomheder, som beskæftiger 10 fuldtidsansatte eller derover, skal indberette oplysninger til FA om medarbejdernes løn- og fraværsforhold. I Statistikvejledning fraværsindberetning 2016 kan du læse om, hvilke krav der er til statistikindberetningen.

FA’s medlemsvirksomheder, som beskæftiger 10 fuldtidsansatte eller derover, skal indberette løndata til FA hvert kvartal og årligt. I Lønstatistik vejledning 2016 kan du læse om, hvilke krav der er til statistikindberetningen for 2016.

Regeringen fremsætter i december et nyt forslag til ændring af lov om kønsopdelt lønstatistik. FA har afgivet et overordnet set positivt høringssvar til udkastet med forslag til præciseringer.

Ansatte i branchen finansiering og forsikring har i gennemsnit højere månedsfortjeneste end ansatte i virksomheder og organisationer generelt.

Nordisk Bankstatistik er baseret på tal fra banker, sparekasser og andelskasser i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Lønsammenligningerne skal tolkes med lidt varsomhed, da landene bl.a. er indrettet med forskellige skatte- og afgiftssystemer og forskellige måder at finansiere sociale bidrag på.