Medarbejder var omfattet af forskelsbehandlingslovens beskyttelse af handicap på baggrund af smerter i armen. Opsigelse kostede 6 måneders løn i godtgørelse.

Vikarbureau kunne ikke godtgøre, at ligebehandlingsprincippet i vikarloven var overholdt. Vikaren blev stillet ringere end virksomhedens øvrige medarbejdere ved ikke at få indbetalt pension, opsparing og feriegodtgørelse.

En opmandstilkendegivelse i en Afskedigelsesnævnssag slår fast, at en arbejdsgiver kan reagere ansættelsesretligt på udtalelser, der er fremkommet i en chatgruppe på Facebook. I sagen var udtalelserne dog ikke af en sådan karakter, at de kunne begrunde en afskedigelse af to medarbejdere.

En tillidsmand, der havde været sygemeldt i næsten et år, kunne opsiges. Opmanden fandt, at sygefraværet udgjorde "tvingende årsager" til opsigelse.

Politisk enighed om, at Ligebehandlingsnævnet fremover skal fokusere på reelle ligestillingssager og ikke på de mere bagatelagtige sager. FA bakker op om denne tiltrængte ændring.

EU-Domstolen har den 26. februar afgjort, at reglen i funktionærlovens § 2a, stk. 2, ikke er udtryk for aldersdiskrimination. Arbejdsgivere skal derfor ikke udbetale fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere, der er berettigede til folkepension.

En farveblind skibsassistent var omfattet af forskelsbehandlingslovens handicapbegreb, men opsigelse af ham var ikke i strid med loven. Det skyldes, at de foranstaltninger, som kunne afhjælpe hans handicap, ville pålægge arbejdsgiveren en uforholdsmæssig stor byrde.

En medarbejder med forbigående smerter i hånden var ikke handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand, og opsigelsen af hende var derfor ikke i strid med loven.

En kvindelig medarbejder var på forældreorlov med dagpenge, da hun ophævede sin ansættelseskontrakt på grund af arbejdsgiverens konkurs. Hun havde ikke krav på en erstatning, der svarede til hendes sædvanlige løn, da hun netop ikke havde krav på løn under orloven. Hun led nemlig ikke et tab.

Østre Landsret: Det var ikke aldersdiskrimination, at to medarbejdere i Moderniseringsstyrelsen blev opsagt på grund af nedskæringer. Statistikken var ikke bevis nok.