Højesteret har den 14. december 2015 stadfæstet Østre Landsrets dom om, at det ikke var aldersdiskrimination, da Moderniseringsstyrelsen opsagde to jurister i 50’erne.

Højesteret har i dag frifundet FA som mandatar for Alm. Brand Bank A/S for betaling af omfattende bonuskrav. Dommen er principiel, idet den blandt andet fastslår, at nedskrivning og periodisering af meget betydelige udgiftsbeløb kan ske i det regnskab, der udgør bonusgrundlaget.

Pensionsordning med aldersgraduerede bidrag var ikke i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder.

Det var ikke i strid med virksomhedsoverdragelsesloven, at en medarbejder blev afskediget som følge af, at en ny leverandør overtog kantinedriften.

Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven at afskedige en handicappet medarbejder, der ikke længere var disponibel til at varetage sin stilling. Medarbejderen kunne kun arbejde 18 timer om ugen, men stillingen krævede 25 timer.

Datterselskabet var ikke bundet af moderselskabets overenskomst, da der var tale om selvstændig ledelse, og da selskabet var målrettet virksomheder inden for hotelbranchen.

Aarhus Byret afgjorde, at ledelsen i Århus Havn overtrådte straffelovens § 263 om brevhemmeligheden ved at læse SMS-korrespondance mellem nogle af medarbejderne. Straffen bortfaldt dog.

En kommunalt ansat afsnitsleder kunne ifølge Landsretten afskediges på baggrund af alvorlige samarbejdsvanskeligheder uden forudgående advarsel.

Medarbejderen med leddegigt i hånden havde et handicap. Arbejdsgiveren havde ikke gjort nok for at fastholde medarbejderen og kunne derfor ikke opsige efter 120-dages reglen. Det kostede 9 måneders løn i godtgørelse.

En transseksuel medarbejder fik afbrudt sin arbejdsprøvning efter 2 dage. Byretten mente, at det skete på grund af medarbejderens påklædning og udseende og tilkendte medarbejderen en godtgørelse på 30.000 kr. efter både forskelsbehandlings- og ligebehandlingsloven.