Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om FA's bemærkninger til høring til forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge.

Østre Landsret slår fast, at det ikke var i strid med forskelsbehandlingsloven, da en virksomhed valgte at afskedige en handicappet medarbejder, som ikke længere var kompetent, egnet og disponibel.

Beskæftigelsesministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til Lovforslag om ændring af lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere test for covid-19 m.v., lov om forebyggelse af smitte med covid-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte, lov om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark og lov om udstationering af lønmodtagere m.v.

Ifølge et lovforslag skal det ikke være muligt for store koncerner at have en fælles whistleblowerordning indenfor koncernen. Derimod skal datterselskaber med mindst 250 ansatte have sin egen ordning. Lovforslaget vækker bekymring hos en række organisationer.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har holdt webinar om GDPR i ansættelsesforhold. Se eller gense webinaret i artiklen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om FA's bemærkninger til høring over ændring af bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge.

Hvad sker der, hvis firmabilen bliver konfiskeret?

Se eller gense webinar om beskyttede medarbejdere i finanssektoren.

FA har ført en sag for en medlemsvirksomhed om, hvorvidt bortvisning af et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem var berettiget som følge af brud på tavshedspligten. I den konkrete sag kunne vedkommende opsiges, men ikke bortvises.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har netop afgivet høringssvar om det kommende whistleblowerdirektiv.