Justitsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven, hvidvaskloven og forskellige andre love. (Etablering af National enhed for Særlig Kriminalitet og styrkelse af indsatsen mod hvidvask m.v.)

I sit høringssvar til Finanstilsynet om implementering af det nye whistleblowerdirektiv i dansk lovgivning efterlyser Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) mere klarhed om de kommende regler.

Finanstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde og flere andre love.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til forslag til ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (Regulering af udbuds- og undervisningssprog på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser).

Østre Landsret har for nylig afgjort, at det var en arbejdsskade, som en medarbejder pådrog sig i forbindelse med sin deltagelse i DHL Stafetten.

Onsdag holdt Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) webinar om finansiel lovgivning i et HR-perspektiv. Se eller gense webinaret i artiklen.

Beskæftigelsesministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til høring over bekendtgørelse om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Jurister fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) giver ved et webinar onsdag en introduktion til emner i den finansielle lovgivning, som har relevans for HR-juraen. Det er stadig muligt at tilmelde sig.

Beskæftigelsesministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til forslag til lov om fornyelse af overenskomster og aftaler for sygeplejersker.

Finanstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger over udkast til bekendtgørelse om fusioner af sparekasser, andelskasser og aktieselskaber, som har en pengeinstituttilladelse.