Via få klik på FA’s hjemmeside kan du nu se en uddannelsesopdelt løn- og fraværsstatistik for din virksomhed.

I to domme af 30. juni 2017 slår Højesteret fast, at to bankers lønudgifter i forbindelse med opkøb af filialer ikke er berettigede til skattefradrag som driftsomkostninger. De to sager blev behandlet sammen.

Vedlagte lønoversigt er gældende pr. 1. juli 2017, jf. overenskomsten indgået i marts 2017.

FA’s medlemsvirksomheder, som beskæftiger 10 fuldtidsansatte eller derover, skal indberette løndata til FA hvert kvartal og årligt. I Lønstatistik vejledning 2017 kan du læse om, hvilke krav der er til statistikindberetningen for 2017.

En overenskomst uden for den finansielle sektor bestemte, at studerende på en SU-berettiget uddannelse under 25 år ansat til højst 15 timer om ugen fik lavere tillæg. Det sagde Højesteret OK til.

I sin afgørelse af 27. maj 2016 slog Sø- og Handelsretten fast, at en fastholdelsesbonus var omfattet af funktionærlovens § 17a, og at bonus derfor skulle udbetales ligefrem proportionalt i stedet for progressivt i perioden indtil fratræden. Bonusaftalen var indgået for en treårig periode i forbindelse med, at virksomheden var blevet opkøbt.