Hver fjerde finansvirksomhed forventer at afskedige medarbejdere som direkte konsekvens af ny særskat.

Tillidsmandens illoyale adfærd berettigede til afskedigelse.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til et lovforslag der ændrer i udlændingeloven. Læs lovforslaget og FA's høringssvar her.

Byretten reducerede godtgørelse tilkendt af Ligebehandlingsnævnet svarende til arbejdsevnen.

I en ny video gennemgår Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), hvilke punkter virksomheder skal være særligt opmærksomme på, når de laver ansættelseskontrakter.

Vestre Landsret fandt det berettiget, idet sletningen var til stor gene for arbejdsgiveren.

Finanstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter m.fl. Læs FA's bemærkninger her.

Finanstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger til lovforslaget om implementering af kapitalkravsdirektivet (CRD V) og krisehåndteringsdirektivet (BRRD II). Læs høringen og FA's høringssvar her. Lovforslaget forventes fremsat i oktober 2020.

EU-Domstolen fastslår, at generelle diskriminerende udtalelser om potentielle medarbejdere kan udgøre forskelsbehandling efter beskæftigelsesdirektivet, hvis udtalelserne kommer fra en person, der har eller kan opfattes som én med afgørende indflydelse på virksomhedens ansættelsespolitik.

FA har afgivet bemærkninger til en række anbefalinger til fastlæggelse af kompetence- og erfaringskrav samt ansvarsområder. Læs anbefalingerne og FA's høringssvar her.