En afgangsalder på 67 år i en overenskomst var ikke aldersdiskrimination - og reglen kunne derfor lovligt opretholdes

Otte funktionærer gik forgæves via landsretten for at få fratrædelsesgodtgørelse, mens tre andre funktionærer fik medhold i deres krav. Afgørende var, om de havde forfulgt deres erhvervsmæssige karriere

Funktionær fik fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a. Han forfulgte ifølge Østre Landsret sin erhvervsmæssige karriere efter afskedigelse

To nye afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet illustrerer, hvor vigtigt det er, at arbejdsgiverne er bevidst om bevisbyrden i sager om afskedigelser og ansættelser

Vestre Landsret mente, at det var forskelsbehandling, at to opsagte funktionærer fik deres fratrædelsesgodtgørelse for sent og gav dem en godtgørelse på 10.000 kr. hver

Der foreslås en overgangsordning for de, der umiddelbart fik udskudt retten til seniorjob på grund af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen, og som derved mistede retten til seniorjob

En arbejdsgiver har ifølge en EU-dom ikke pligt til at give en ansøger oplysninger om, hvorvidt en opslået stilling er blevet besat eller om de kriterier, der er brugt ved udvælgelsen af, hvem der skal ansættes

Lovforslaget udmønter et bredt politisk forlig og indebærer væsentlige ændringer i vilkårene for de virksomheder og fleksjobbere, som indgår nye aftaler om fleksjob efter 1. januar 2013

Højesteret frifandt en kommune for aldersdiskrimination. Selvom sagsøger havde påvist en formodning for aldersdiskrimination kunne arbejdsgiveren bevise, at ansøgeren ikke var blevet diskrimineret

Folketinget behandler beskæftigelsesministerens forslag om revision af lov om Ligebehandlingsnævnet