Lovgivning

Læs lovforslag om juridiske emner.

HR Dagen 2019 stillede blandt andet skarpt på den gode forandring og onboarding. Se eller gense oplæg fra dagen i artiklen.

I løbet af GDPR-lovgivningens første leveår er der givet en række markante bøder til virksomheder i EU’s medlemslande. Dansk datatilsyn planlægger besøg i finanssektoren.

Datatilsynet planlægger tilsynsbesøg i finanssektoren i efteråret. Det oplyser tilsynet på sin hjemmeside.

Flere nye love, som har betydning for det finansielle arbejdsmarked, træder i kraft 1. juli. Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) er klar med råd og vejledning i nyt notat til medlemsvirksomhederne.

Alle virksomheder skal måle længden af medarbejdernes daglige arbejdstid, fastslår ny EU-dom.

Datatilsynet har givet en virksomhed midlertidigt forbud mod at optage telefonsamtaler til internt træningsbrug. ”Afgørelsen viser, at det har konsekvenser for virksomheder, når deres databehandling ikke er i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne,” lyder det fra Claus Ryde, GDPR-rådgiver i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA). 

Et flertal i EU-Parlamentet vedtog tirsdag det såkaldte arbejdsvilkårsdirektiv. Dermed er et sæt nye regler for ansættelseskontrakter en realitet.

Der er nye regler på vej for beskyttelse af whistleblowere. Det står klart efter en afstemning i EU-Parlamentet.

Tirsdag holdt Finansforbundet, Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) et fælles gå-hjem-møde om forebyggelse af krænkelser. Se eller gense mødets forskellige oplæg i artiklen.

EU er blevet enige om en opdatering af reglerne om koordinering af de sociale sikringsordninger. Reglerne bestemmer hvem, der har ret til hvilke sociale ydelser, når EU-borgere bevæger sig på tværs af grænserne.

Sandsynligheden for, at Storbritannien træder ud af EU uden aftale, er stadig stor. Brexit får betydning for danske finansvirksomheder, og derfor har Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) opdateret notatet til HR.

Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet indgik fredag en aftale, der sætter nye standarder for, hvordan ansættelseskontrakter skal udformes.

Et flertal i Folketinget vil styrke beskyttelsen af whistleblowere, udvide kredsen af personer, der er underlagt fit & proper-kravene og indføre krav til finansvirksomheder om en nedfældet politik for sund virksomhedskultur.

Den nye forsikringsformidlingslov skal også omfatte pengeinstitutter, der udøver accessorisk forsikringsdistribution, lyder det i et lovforslag, som Finanstilsynet har sendt i høring.

Flere europæiske mænd skal tage barsel. Det mener et flertal i EU, som nu vil indføre to måneders øremærket barsel til begge forældre. De nye regler kommer til at gælde i Danmark senest ved årsskiftet 2021/2022.

En julefrokost løb af sporet, da en leder flere gange udsatte en kvindelig medarbejder for seksuel chikane. Lederen blev bortvist, hvilket var berettiget.

Godtgørelsen for seksuel chikane hæves med en tredjedel fra 1. januar 2019.

Den nye persondatalov strammer reglerne for, hvilke informationer der må deles i forbindelse med afskedigelser og fratrædelser. Overtrædelser kan medføre økonomiske krav mod virksomhederne.

Et bredt flertal i Folketinget har besluttet et sæt nye regler for refusion af sygedagpenge og ressourceforløbsydelse. Det nye regelsæt betyder, at arbejdsgivere får begrænset adgang til personlige oplysninger om medarbejdere.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har samlet en række juridiske svar på ansættelsesretlige spørgsmål, som typisk dukker op ved juletid.

Nyt lovforslag om aktionærrettigheder stiller krav til børsnoterede virksomheder om vederlagspolitik for ledelsen. Virksomheder, der i dag ikke omfattet af reglerne i lov om finansiel virksomhed, bliver nu underlagt krav om vederlagspolitik.

Datatilsynet har netop udgivet en vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold.

Arbejdstilsynet har skærpet reglerne for krænkelser. Finansforbundet, Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening holder fælles gå-hjem-møde i december om det nye regelsæt.

Tirsdag holdt FA livestreaming om den nye ferielov. Se eller gense streamingen.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) holder streaming om den nye ferielov 30. oktober.

Datatilsynet kræver, at private virksomheder skal kryptere e-mails med fortrolige og følsomme personoplysninger fra 1. januar 2019. I en ny vejledning forklarer tilsynet, hvordan private virksomheder kan leve op til de skærpede krav.

Et flertal på Christiansborg blev onsdag enige om stramninger af hvidvaskloven.

På trods af at den nye forsikringsformidlingslov træder i kraft om mindre end én måned, har Finanstilsynet endnu ikke offentliggjort en vejledning til de skærpede kompetencekrav, som loven stiller til nogle medarbejdergrupper. Nu udgiver FA sit eget bud på en vejledning, som FA’s medlemsvirksomheder kan hente hjælp i.

Et flertal i Rådet har besluttet at ændre markant i det såkaldte ansættelsesbevisdirektiv, som fastlægger, hvilke oplysninger der skal fremgå af ansættelsesbeviser.

EU-Rådet har torsdag vedtaget et direktiv, der øremærker to måneders barsel til barnets far.

Se eller gense streaming om den nye ferielov og den tilhørende forvaltningslov.

Den nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft. Læs gode råd fra Claus Ryde, databeskyttelsesrådgiver i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), om, hvordan finansvirksomheder kan forholde sig i forskellige situationer i forbindelse med GDPR.

FA’s medlemsvirksomheder skal som udgangspunkt ikke have databehandleraftaler med FA.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har indgået aftale med Finansforbundet om udveksling af persondata mellem FA’s medlemsvirksomheder og forbundet. Aftalen betyder, at FA’s medlemsvirksomheder fortsat kan udveksle medarbejderes persondata med eksempelvis tillidsmænd.

Folketinget har vedtaget en ny lov om forretningshemmeligheder. Loven udspringer af et EU-direktiv og får betydning for, hvordan virksomheder i finanssektoren skal udfærdige eksempelvis ansættelsesbeviser og opsigelsesbreve.

Gik du glip af FA’s kursus om den nye persondataforordning, eller vil du gerne høre pointerne igen, så kan du nu se eller gense oplæggene fra dagen.

Om bare fem uger træder den nye persondataforordning (GDPR) og en ny databeskyttelseslov i kraft. Onsdag deltog 50 repræsentanter fra et bredt udsnit af finanssektoren i FA’s kursus om de nye regler.

I forbindelse med det nye praktikpladsafhængige AUB sender ATP i begyndelsen af april forskudsopgørelser ud til landets virksomheder.

Lov om forsikringsformidling træder i kraft 1. oktober, oplyser EU.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har opdateret sit digitale opslagsværk, Konsulenten, med seneste nyt om den kommende databeskyttelseslov.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har lavet en omfattende tjekliste over de emner, virksomheder i finanssektoren skal have styr på, når den nye persondatalov træder i kraft.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) opfordrer nu regeringen til at udskyde anvendelsesdatoen for de nye regler om forsikringsformidling.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) inviterer til morgenmøde om den kommende persondataforordning.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har netop afgivet høringssvar til den nye databeskyttelseslov.

Onsdag holdt Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) kursus om den nye persondataforordning. Flere end 60 repræsentanter fra FA’s medlemsvirksomheder var mødt frem. 

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, da en finansvirksomhed afskedigede en medarbejder, hvis kæreste var gravid. Det slår Ligebehandlingsnævnet fast i ny afgørelse.

Det er helt legal at bortvise en medarbejder, der har betalt private regninger via arbejdsmobilens telefonabonnement. Det slår Højesteret fast i en ny principiel dom.

Datacentralen SDC og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) er blevet frifundet i Arbejdsretten i en sag om hovedaftalebrud og meddelagtighed i hovedaftalebrud. Sagen var rejst af Finansforbundet.

FA havde den 4. august et indlæg i Altinget med det budskab, at regeringen bør genindføre 70 års-reglen og folkepensionsbestemmelsen i funktionærloven

Folketinget har 21. maj 2015 vedtaget ændringer af årsregnskabsloven som opfølgning på en række EU-direktiver. Lovændringerne betyder blandt andet, at reglerne om virksomhedernes rapportering om deres samfundsansvar udbygges.

Regeringen fremsatte 12. maj 2015 forslag om en midlertidig jobpræmie til langvarigt ledige, der kommer i arbejde.

FA har i et høringssvar til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse støttet, at loven om røgfri miljøer udvides til at omfatte brug af elektroniske cigaretter.

Regeringen fremlagde 14. januar 2015 sit forslag om en ny midlertidig ydelse for ledige. Lovforslaget er nu vedtaget.

Et flertal i Folketinget har i forbindelse med indgåelse af finansloven aftalt en ny ordning om et socialt taxameter til ungdomsuddannelserne, som omfordeler midler fra uddannelser med et lavt frafald til uddannelser med et højt frafald. Det udmøntes nu i et nyt lovforslag, som går direkte til forhandlinger i Folketinget

Gennemsigtighed i valg af uddannelse, forsikring af gæsteforskere og krav til oversættelse af eksamensbeviser m.v.

FA's og KL's ønske om at se et udkast til ny bekendtgørelse om rådgivningspåbud, før man tager stilling til aftale om ligestilling af fysisk og psykisk arbejdsmiljø, imødekommes nu.

Forliget om beskæftigelsesindsatsen medfører gradvis afskaffelse af arbejdsgiverens pligt til at betale G-dage (Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag) for ansatte med kort anciennitet

Folketinget vedtog den 20. maj en ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder. Fremover skal virksomheder med ned til 10 fuldtidsbeskæftigede og mindst 3 mænd og 3 kvinder lave ligelønsstatistik

Lovforslag til gennemførelsen af EUD-reformen er kommet

Fremover får en virksomhed som hovedregel kun rådgivningspåbud om et fysisk arbejdsmiljøproblem, hvis den samtidig får påbud om et alvorligt eller komplekst arbejdsmiljøproblem

Lovændringen omfatter præcisering af anvendelsesområdet i forhold til psykisk arbejdsmiljø og overførelse af reglerne om certifikat til lov om arbejdsmiljø m.v.

Mens erhvervs- og vækstministeren vil rydde op i love og regler for erhvervslivet, vil beskæftigelsesministeren indføre nye lovregler, som ikke skal ændre retstilstanden

Beskæftigelsesministeren vil udskille reglerne om produktsikkerhed og markedsovervågning i en særlig lov. FA siger i et høringssvar, at det ikke må gå ud over virksomhedernes retssikkerhed

Folketinget har vedtaget at skærpe loven om røgfrie miljøer. Ændringerne berører virksomheder og undervisningsinstitutioner og træder i kraft den 15. august 2012.

Arbejdsskadestyrelsen får fra 1. juli ret til at give bøder til arbejdsgivere for blandt andet for sen - eller slet ingen - anmeldelse af arbejdsskader. Samtidig forhøjes bødeniveauet.

Arbejdstilsynet er begyndt at ringe til virksomheder, der får et "risikobaseret tilsyn". Det nye tilsyn erstatter de hidtidige screeninger, som er uvarslede.

Den politiske aftale om strategien for arbejdsmiljøindsatsen til 2020 medfører ændringer i arbejdsmiljøloven fra 1. januar 2012.

18 konkrete initiativer skal danne basis for Regeringens strategi: "NYE VEJE TIL ET BEDRE ARBEJDSMILJØ"

Arbejdsmiljøloven er ændret 11. maj. Det betyder nye regler for virksomheders organisering af arbejdsmiljøarbejdet og for arbejdsmiljøuddannelsen