Lovgivning

Læs lovforslag om juridiske emner.

Onsdag holdt Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) webinar om finansiel lovgivning i et HR-perspektiv. Se eller gense webinaret i artiklen.

Jurister fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) giver ved et webinar onsdag en introduktion til emner i den finansielle lovgivning, som har relevans for HR-juraen. Det er stadig muligt at tilmelde sig.

European Banking Authority (EBA) og European Securities and Markets Authority (ESMA) har udgivet nye retningslinjer om fit and proper og lønpolitikker.

Flere af de særlige corona-love, der er relevante for FA’s medlemsvirksomheder, ophæves 1. juli. Se en oversigt i artiklen.

Folketinget har netop vedtaget lov om beskyttelse af whistleblowere.

Ifølge et lovforslag skal det ikke være muligt for store koncerner at have en fælles whistleblowerordning indenfor koncernen. Derimod skal datterselskaber med mindst 250 ansatte have sin egen ordning. Lovforslaget vækker bekymring hos en række organisationer.

Hvad sker der, hvis firmabilen bliver konfiskeret?

Se eller gense webinar om beskyttede medarbejdere i finanssektoren.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har netop afgivet høringssvar om det kommende whistleblowerdirektiv.

Procesbevillingsnævnet har afvist at lade Kammeradvokaten få prøvet Østre Landsrets dom i sagen om aldersdiskrimination for Højesteret. Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) vandt sagen i Landsretten, og Landsrettens dom får nu betydning for 37 lignende sager, som har afventet endelig afgørelse.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) påpeger en række uklarheder i Erhvervsministeriets betænkning med udkast til nye regler om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer. Det sker i et høringssvar, som FA har sendt til ministeriet.

Kort før jul blev der vedtaget en række ændringer i reglerne om aflønning af ledelse og væsentlige risikotagere.

Den nye whistleblowerlovgivning bør være enkel og gennemskuelig, skriver Merete Preisler, underdirektør og advokat (H) i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), i et debatindlæg i FinansWatch.

Datatilsynet har netop udsendt en oversigt over tilsynets fokusområder det kommende år.

Sundheds- og Ældreministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven)

Finanstilsynet har netop udgivet en opdateret vejledning til hvidvaskloven.

I forbindelse med corona kan arbejdsgivere i vidt omfang registrere og videregive oplysninger, når situationen nødvendiggør det. Oplysningerne må dog ikke være så konkrete og specifikke, at de kan anses for helbredsoplysninger, lyder det fra Datatilsynet.

Højesteret har stadfæstet en dom fra Østre Landsret i en sag om fit & proper. Det er første gang nogensinde, at Højesteret afsiger dom i en fit & proper-sag.

Fremover skal det fremgå klart og tydeligt af tavshedsklausuler, at de ikke afskærer ansatte fra at indberette oplysninger om overtrædelser af den finansielle regulering til offentlige myndigheder.

I et nyt notat giver Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) svar på de ansættelsesretlige spørgsmål, som typisk dukker op ifm. julefrokoster og vintervejr.

HR Dagen 2019 stillede blandt andet skarpt på den gode forandring og onboarding. Se eller gense oplæg fra dagen i artiklen.

I løbet af GDPR-lovgivningens første leveår er der givet en række markante bøder til virksomheder i EU’s medlemslande. Dansk datatilsyn planlægger besøg i finanssektoren.

Datatilsynet planlægger tilsynsbesøg i finanssektoren i efteråret. Det oplyser tilsynet på sin hjemmeside.

Flere nye love, som har betydning for det finansielle arbejdsmarked, træder i kraft 1. juli. Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) er klar med råd og vejledning i nyt notat til medlemsvirksomhederne.

Alle virksomheder skal måle længden af medarbejdernes daglige arbejdstid, fastslår ny EU-dom.

Datatilsynet har givet en virksomhed midlertidigt forbud mod at optage telefonsamtaler til internt træningsbrug. ”Afgørelsen viser, at det har konsekvenser for virksomheder, når deres databehandling ikke er i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne,” lyder det fra Claus Ryde, GDPR-rådgiver i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA). 

Et flertal i EU-Parlamentet vedtog tirsdag det såkaldte arbejdsvilkårsdirektiv. Dermed er et sæt nye regler for ansættelseskontrakter en realitet.

Der er nye regler på vej for beskyttelse af whistleblowere. Det står klart efter en afstemning i EU-Parlamentet.

Tirsdag holdt Finansforbundet, Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) et fælles gå-hjem-møde om forebyggelse af krænkelser. Se eller gense mødets forskellige oplæg i artiklen.

EU er blevet enige om en opdatering af reglerne om koordinering af de sociale sikringsordninger. Reglerne bestemmer hvem, der har ret til hvilke sociale ydelser, når EU-borgere bevæger sig på tværs af grænserne.

Sandsynligheden for, at Storbritannien træder ud af EU uden aftale, er stadig stor. Brexit får betydning for danske finansvirksomheder, og derfor har Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) opdateret notatet til HR.

Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet indgik fredag en aftale, der sætter nye standarder for, hvordan ansættelseskontrakter skal udformes.

Et flertal i Folketinget vil styrke beskyttelsen af whistleblowere, udvide kredsen af personer, der er underlagt fit & proper-kravene og indføre krav til finansvirksomheder om en nedfældet politik for sund virksomhedskultur.

Den nye forsikringsformidlingslov skal også omfatte pengeinstitutter, der udøver accessorisk forsikringsdistribution, lyder det i et lovforslag, som Finanstilsynet har sendt i høring.

Flere europæiske mænd skal tage barsel. Det mener et flertal i EU, som nu vil indføre to måneders øremærket barsel til begge forældre. De nye regler kommer til at gælde i Danmark senest ved årsskiftet 2021/2022.

En julefrokost løb af sporet, da en leder flere gange udsatte en kvindelig medarbejder for seksuel chikane. Lederen blev bortvist, hvilket var berettiget.

Godtgørelsen for seksuel chikane hæves med en tredjedel fra 1. januar 2019.

Den nye persondatalov strammer reglerne for, hvilke informationer der må deles i forbindelse med afskedigelser og fratrædelser. Overtrædelser kan medføre økonomiske krav mod virksomhederne.

Et bredt flertal i Folketinget har besluttet et sæt nye regler for refusion af sygedagpenge og ressourceforløbsydelse. Det nye regelsæt betyder, at arbejdsgivere får begrænset adgang til personlige oplysninger om medarbejdere.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har samlet en række juridiske svar på ansættelsesretlige spørgsmål, som typisk dukker op ved juletid.

Nyt lovforslag om aktionærrettigheder stiller krav til børsnoterede virksomheder om vederlagspolitik for ledelsen. Virksomheder, der i dag ikke omfattet af reglerne i lov om finansiel virksomhed, bliver nu underlagt krav om vederlagspolitik.

Datatilsynet har netop udgivet en vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold.

Arbejdstilsynet har skærpet reglerne for krænkelser. Finansforbundet, Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening holder fælles gå-hjem-møde i december om det nye regelsæt.

Tirsdag holdt FA livestreaming om den nye ferielov. Se eller gense streamingen.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) holder streaming om den nye ferielov 30. oktober.

Datatilsynet kræver, at private virksomheder skal kryptere e-mails med fortrolige og følsomme personoplysninger fra 1. januar 2019. I en ny vejledning forklarer tilsynet, hvordan private virksomheder kan leve op til de skærpede krav.

Et flertal på Christiansborg blev onsdag enige om stramninger af hvidvaskloven.

På trods af at den nye forsikringsformidlingslov træder i kraft om mindre end én måned, har Finanstilsynet endnu ikke offentliggjort en vejledning til de skærpede kompetencekrav, som loven stiller til nogle medarbejdergrupper. Nu udgiver FA sit eget bud på en vejledning, som FA’s medlemsvirksomheder kan hente hjælp i.

Et flertal i Rådet har besluttet at ændre markant i det såkaldte ansættelsesbevisdirektiv, som fastlægger, hvilke oplysninger der skal fremgå af ansættelsesbeviser.

EU-Rådet har torsdag vedtaget et direktiv, der øremærker to måneders barsel til barnets far.

Se eller gense streaming om den nye ferielov og den tilhørende forvaltningslov.

Den nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft. Læs gode råd fra Claus Ryde, databeskyttelsesrådgiver i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), om, hvordan finansvirksomheder kan forholde sig i forskellige situationer i forbindelse med GDPR.

FA’s medlemsvirksomheder skal som udgangspunkt ikke have databehandleraftaler med FA.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har indgået aftale med Finansforbundet om udveksling af persondata mellem FA’s medlemsvirksomheder og forbundet. Aftalen betyder, at FA’s medlemsvirksomheder fortsat kan udveksle medarbejderes persondata med eksempelvis tillidsmænd.

Folketinget har vedtaget en ny lov om forretningshemmeligheder. Loven udspringer af et EU-direktiv og får betydning for, hvordan virksomheder i finanssektoren skal udfærdige eksempelvis ansættelsesbeviser og opsigelsesbreve.

Gik du glip af FA’s kursus om den nye persondataforordning, eller vil du gerne høre pointerne igen, så kan du nu se eller gense oplæggene fra dagen.

Om bare fem uger træder den nye persondataforordning (GDPR) og en ny databeskyttelseslov i kraft. Onsdag deltog 50 repræsentanter fra et bredt udsnit af finanssektoren i FA’s kursus om de nye regler.

I forbindelse med det nye praktikpladsafhængige AUB sender ATP i begyndelsen af april forskudsopgørelser ud til landets virksomheder.

Lov om forsikringsformidling træder i kraft 1. oktober, oplyser EU.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har opdateret sit digitale opslagsværk, Konsulenten, med seneste nyt om den kommende databeskyttelseslov.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har lavet en omfattende tjekliste over de emner, virksomheder i finanssektoren skal have styr på, når den nye persondatalov træder i kraft.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) opfordrer nu regeringen til at udskyde anvendelsesdatoen for de nye regler om forsikringsformidling.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) inviterer til morgenmøde om den kommende persondataforordning.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har netop afgivet høringssvar til den nye databeskyttelseslov.

I to domme af 30. juni 2017 slår Højesteret fast, at to bankers lønudgifter i forbindelse med opkøb af filialer ikke er berettigede til skattefradrag som driftsomkostninger. De to sager blev behandlet sammen.

Onsdag holdt Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) kursus om den nye persondataforordning. Flere end 60 repræsentanter fra FA’s medlemsvirksomheder var mødt frem. 

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, da en finansvirksomhed afskedigede en medarbejder, hvis kæreste var gravid. Det slår Ligebehandlingsnævnet fast i ny afgørelse.

Det er helt legal at bortvise en medarbejder, der har betalt private regninger via arbejdsmobilens telefonabonnement. Det slår Højesteret fast i en ny principiel dom.

Datacentralen SDC og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) er blevet frifundet i Arbejdsretten i en sag om hovedaftalebrud og meddelagtighed i hovedaftalebrud. Sagen var rejst af Finansforbundet.

FA har tidligere udgivet vejledningen "Når medarbejderen bliver konkurrent". Vejledningen er nu blevet opdateret og lagt på FA's hjemmeside.

FA havde den 4. august et indlæg i Altinget med det budskab, at regeringen bør genindføre 70 års-reglen og folkepensionsbestemmelsen i funktionærloven

Folketinget har 21. maj 2015 vedtaget ændringer af årsregnskabsloven som opfølgning på en række EU-direktiver. Lovændringerne betyder blandt andet, at reglerne om virksomhedernes rapportering om deres samfundsansvar udbygges.

Regeringen fremsatte 12. maj 2015 forslag om en midlertidig jobpræmie til langvarigt ledige, der kommer i arbejde.

FA har i et høringssvar til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse støttet, at loven om røgfri miljøer udvides til at omfatte brug af elektroniske cigaretter.

Regeringen fremlagde 14. januar 2015 sit forslag om en ny midlertidig ydelse for ledige. Lovforslaget er nu vedtaget.

Et flertal i Folketinget har i forbindelse med indgåelse af finansloven aftalt en ny ordning om et socialt taxameter til ungdomsuddannelserne, som omfordeler midler fra uddannelser med et lavt frafald til uddannelser med et højt frafald. Det udmøntes nu i et nyt lovforslag, som går direkte til forhandlinger i Folketinget

Beskæftigelsesministeren har fremsat lovforslaget om at ophæve 70 års grænsen i forskelsbehandlingsloven.

Gennemsigtighed i valg af uddannelse, forsikring af gæsteforskere og krav til oversættelse af eksamensbeviser m.v.

FA's og KL's ønske om at se et udkast til ny bekendtgørelse om rådgivningspåbud, før man tager stilling til aftale om ligestilling af fysisk og psykisk arbejdsmiljø, imødekommes nu.

Erhvervsstyrelsen har meddelt FA, at yderligere to af FA's forslag om regelforenkling nu forelægges for regeringen. Begge forslag lægger op til forenkling af arbejdsgivernes opgaver i henhold til skattelovgivningen

En medarbejder omfattet af en privat sundhedsforsikring var omfattet af loven om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet ved behandling hos en privatpraktiserende kiropraktor

Folketinget har vedtaget sygedagpengereformen. De første ændringer træder i kraft 1. juli 2014. Ændringerne har konsekvenser for både sygemeldte medarbejdere og deres arbejdsgivere

Forliget om beskæftigelsesindsatsen medfører gradvis afskaffelse af arbejdsgiverens pligt til at betale G-dage (Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag) for ansatte med kort anciennitet

Folketinget vedtog den 20. maj en ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder. Fremover skal virksomheder med ned til 10 fuldtidsbeskæftigede og mindst 3 mænd og 3 kvinder lave ligelønsstatistik

Beskæftigelsesministeren har fremsat lovforslag om en ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats

Lovforslaget indeholder en række ændringer, der præciserer eller retter op på uklarheder i reglerne om fleksjob m.v., som udmøntede aftalen om en reform af førtidspension og fleksjob.

Beskæftigelsesministeren har fremsat forslag om at ændre reglerne om kønsopdelt lønstatistik: Flere virksomheder bliver omfattet, og statistikken skal laves, selvom der ikke er mænd og kvinder i samme jobfunktion

Lovforslag til gennemførelsen af EUD-reformen er kommet

Beskæftigelsesministeren foreslår en mindre ændring af ferieloven. Lovforslaget fremsættes som led i implementeringen af finanslovsaftalen for 2014

Regeringens udvalg om behandling af vikarsager foreslår, at visse tvister om vikarloven skal behandles i det fagretlige system eller ved Arbejdsretten

Lovforslag om implementering af CRD IV skærper aflønningsreglerne og indfører finansielle whistleblower ordninger. Reglerne skal gælde alle finansielle virksomheder

Erhvervs- og vækstministeren har fremsat et lovforslag, der bl.a. indeholder et forbud mod variabel løn i forbindelse med salg til "detailkunder"

L 98 reducerer veluddannedes muligheder for SVU, hvilket kan få betydning for fx finansbachelorer, der vil læse videre

Arbejdsmiljøloven foreslås ændret, så den skriftlige kommunikation mellem virksomheder og Arbejdstilsynet kan foregå digitalt

Beskæftigelsesministeren foreslår ophævelse af refusionsbestemmelse ved kommuners manglende opfølgning på sygefravær

Beskæftigelsesministeriet har fremsat lovforslag om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Forslaget skal redde ledige, der ellers ville falde ud af dagpengesystemet

Beskæftigelsesministeriet vil udvide reglerne for kønsopdelt lønstatistik til at gælde for flere virksomheder. Statistikken skal udarbejdes, selvom der ikke er både mænd og kvinder i samme jobfunktion

Der er nye aflønningsregler på vej for den finansielle sektor. I Danmark kommer reglerne til at gælde både pengeinstitut og forsikring. De rammer dog ikke overenskomstansatte medarbejdere

Skatteministeren har fremsat lovforslag til udmøntning af aftalen om Vækstplan DK, der bl.a. medfører, at selskabsskatten sættes ned, men også at lønsumsafgiften sættes op for finansielle virksomheder

Ny akkrediteringslov ensretter akkrediteringen af videregående uddannelser. Det betyder også at FA's inddragelse i akkrediteringsprocessen forandres

Lovændringen medfører ændring af sammensætningen af bestyrelsen i LD, ATP, AES m.v

Lovforslag om finansielle rådgivere indfører krav til virksomheder uden for finanssektoren, der vil yde finansiel rådgivning. Forslaget stiller også krav til de ansattes kompetencer

EU's forældreorlovsdirektiv er nu indarbejdet i Ligebehandlingsloven. Lovændringen ændrer ikke den danske retstilstand

Nyt lovforslag indfører konsekvensændringer som følge af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Nyt lovforslag lægger op til en ensartet, forenklet akkrediteringsproces for alle videregående uddannelser

Et nyt lovforslag lægger op til øget brug af digitale løsninger i kommunikationen mellem kommuner, arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende

EU's forældreorlovsdirektiv skal indarbejdes i dansk lovgivning. Derfor har Beskæftigelsesministeren fremsat forslag om ændring af Ligebehandlingsloven

Fremover får en virksomhed som hovedregel kun rådgivningspåbud om et fysisk arbejdsmiljøproblem, hvis den samtidig får påbud om et alvorligt eller komplekst arbejdsmiljøproblem

Lovændringen omfatter præcisering af anvendelsesområdet i forhold til psykisk arbejdsmiljø og overførelse af reglerne om certifikat til lov om arbejdsmiljø m.v.

Lovændringen omfatter præcisering af anvendelsesområdet i forhold til psykisk arbejdsmiljø og overførelse af reglerne om certifikat til lov om arbejdsmiljø m.v.

Skatteministeren har fremsat forslag om at forhøje lønsumsafgiften for den finansielle sektor for at finansiere afskaffelse af "iværksætterskatten"

Lovforslaget omfatter bl.a. forhøjelse af visse lønsumsafgiftssatser og er begrundet med et ønske om at sanere i erhvervsstøtte

Der foreslås en overgangsordning for de, der umiddelbart fik udskudt retten til seniorjob på grund af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen, og som derved mistede retten til seniorjob

Regeringen foreslår forhøjelse af virksomhedernes finansieringsbidrag ved forsikrings­ordningen for mindre, private arbejdsgivere. Lovforslaget er led i planen om at reducere erhvervsstøtte

Lovforslaget handler om etablering af praktikcentre, adgang til skolepraktik og løntilskud til arbejdsgivere

Lovforslaget ændrer AER til AUB, indfører en ny præmie- og bonusordning mv.

Mens erhvervs- og vækstministeren vil rydde op i love og regler for erhvervslivet, vil beskæftigelsesministeren indføre nye lovregler, som ikke skal ændre retstilstanden

L 46: Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere er vedtaget af Folketinget og trådte i kraft den 8. november 2012

Beskæftigelsesministeriet fremsætter lovforslag for at indarbejde forældreorlovsdirektivet i dansk lov. Se FA's høringsvar

Lovforslaget udmønter et bredt politisk forlig og indebærer væsentlige ændringer i vilkårene for de virksomheder og fleksjobbere, som indgår nye aftaler om fleksjob efter 1. januar 2013

I loven om Det Centrale Personregister foreslås ændringer i reglerne om registrering af børns bopæl, når forældrene ikke har samme bopæl

Lovforslaget tilsigter at opnå en række administative forenklinger - men vil også medføre fordyrelser for erhvervslivet

Lovforslaget indfører måltal og politikker for kønsfordelingen i bestyrelser og øverste ledelser i landets 1100 største virksomheder

Beskæftigelsesministeren vil udskille reglerne om produktsikkerhed og markedsovervågning i en særlig lov. FA siger i et høringssvar, at det ikke må gå ud over virksomhedernes retssikkerhed

Den nye mæglings- og klageinstitution kan udtale offentlig kritik vedrørende danske virksomheder og deres forretningsforbindelsers aktiviteter med risiko for, at de sættes i en offentlig gabestok

Folketinget har vedtaget at skærpe loven om røgfrie miljøer. Ændringerne berører virksomheder og undervisningsinstitutioner og træder i kraft den 15. august 2012.

Arbejdsskadestyrelsen får fra 1. juli ret til at give bøder til arbejdsgivere for blandt andet for sen - eller slet ingen - anmeldelse af arbejdsskader. Samtidig forhøjes bødeniveauet.

Regeringen foreslår anvendelsesområdet for loven om røgfrie miljøer udvidet, ligesom straffebestemmelserne skærpes

Folketinget behandler beskæftigelsesministerens forslag om revision af lov om Ligebehandlingsnævnet

Beskæftigelsesministeren har torsdag den 29. marts fremsat lovforslag om revision af barseludligningsordningen. FA er ikke ubetinget begejstret

Der oprettes en ny mæglings- og klageinstitution som supplement til det eksisterende retlige system. Institutionen kan udtale offentlig kritik vedrørende også danske virksomheder og deres forretningsforbindelser

Ferieloven ændres pga. EU-domstolens afgørelser i sager om sygdom under ferie. Samtidig foreslås nye indberetningsregler for at undgå udbetaling af offentlige ydelser i perioder, hvor der udbetales feriepenge

Lovforslaget indebærer midlertidig forlængelse af dagpengeperioden og ret til ferie for modtagere af kontanthjælp og særlig ydelse m.v.

Sygedagpengelovens anmeldelsesfrister foreslås ændret, så den digitale indberetningsløsning (SDPI-løsningen) kan udnyttes bedre

Social- og integrationsministeren foreslår forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste i den sociale servicelov

Lovforslaget indebærer forenkling af indsatsen for syge- og barselsdagpengemodtagere, aftale om ret til sygedagpenge fra 1. fraværsdag for selvstændige erhvervsdrivende ved langvarig eller kronisk lidelse m.v.

Lovforslaget angår arbejdsløshedskasserne og deres medlemmer. Det foreslår forenkling af reglerne om optagelse og overflytning samt afskaffelse af kombinationsforsikring og uddannelsesydelse mv.

Lovforslaget skal udmønte et politisk forlig om forenkling af beskæftigelsesindsatsen aftalt under den tidligere regering

Folketinget har vedtaget L 45. Det betyder, at kommuner får en yderligere respit til at få sat bedre system i opfølgningen på sygedagpengesager, herunder opfølgningssamtaler til tiden

Arbejdstilsynet er begyndt at ringe til virksomheder, der får et "risikobaseret tilsyn". Det nye tilsyn erstatter de hidtidige screeninger, som er uvarslede.

Folketinget har vedtaget en ny lov, som begrænser, hvor mange kurser og uddannelsesuger pr. år, der giver ret til godtgørelse

Regeringen og Socialdemokratiet har aftalt at rette op på skatteregler, der er nidkære eller urimelige. Det omfatter bl.a. personalegoder under 1.000 kr. og sponsorbilletter

Lovforslaget lægger op til en begrænsning af, hvor mange kurser og uddannelsesuger pr. år, der giver ret til godtgørelse

Den politiske aftale om strategien for arbejdsmiljøindsatsen til 2020 medfører ændringer i arbejdsmiljøloven fra 1. januar 2012.

Undervisningsministeriet vil ophæve revisionsbestemmelserne om individuel kompetencevurdering, fordi de ikke findes at udgøre nogen lovmæssig barriere for udbredelsen af kompetencevurderinger

Direktivet bag loven om europæiske samarbejdsudvalg er ændret. FA har svaret på en høring om ændring af loven

Ligestillingsministeren skal revidere ligestillingslovens regler om kønssammensætning i dette folketingsår. Ministeren foreslår at ophæve revisionsreglen

Der er fremsat et lovforslag om, at arbejdsgivernes AER-bidrag til VEU-godtgørelse fremover skal pris- og lønreguleres

500 mio. kr. årligt! Så meget koster Folketingets vedtagelse af forslaget om at forøge lønsumsafgiften de finansielle virksomheder

Regeringen fremsatte den 9. november lovforslag om ændringen af lov om finansiel virksomhed (FIL) m.v. Lovforslaget indeholder de længe ventede regler om aflønning og lønpolitik

Institut for Menneskerettigheder skal bistå i klager om forskelsbehandling på grund af køn. Men det er uklart hvordan

Som led i udmøntningen af regeringens genopretningsplan lægger SU styrelsen op til lovændringer, der vil begrænse mulighederne for efteruddannelse på videregående niveau på SVU

18 konkrete initiativer skal danne basis for Regeringens strategi: "NYE VEJE TIL ET BEDRE ARBEJDSMILJØ"

Arbejdsmiljøloven er ændret 11. maj. Det betyder nye regler for virksomheders organisering af arbejdsmiljøarbejdet og for arbejdsmiljøuddannelsen