Høringssvar

Læs høringssvar for juridiske emner.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har anmodet om FA's bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse om statslig fordelsbonus og praktikbonus til arbejdsgivere.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om eventuelle bemærkninger til lovforslaget.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har anmodet FA om bemærkninger til ændring af adgangsbekendtgørelserne til de videregående uddannelser.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har bedt om FA's bemærkninger til det pågældende lovforslag vedrørende virksomheders mulighed for at tilkende en erkendtlighed under ulønnede praktikforløb og ulønnet praktik, og muligheden for lønnet praktik i udlandet, herunder Tyskland.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet os om eventuelle bemærkninger til lovforslaget.

Beskæftigelsesministeriet har anmodet FA, som medlem af EU-Specialudvalget for Arbejdsmarkedet og Sociale Forhold, om bemærkninger til de nævnte lovforslag.

Beskæftigelsesministeriet har anmodet FA om input til ministeriets undersøgelse af omfanget af forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

Uddannelses- og Forskningsministeriet bad om vores bemærkninger til forslaget om begrænsning af dobbeltuddannelser i det videregående uddannelsessystem. Lovforslaget blev vedtaget den 19. december 2016 til ikrafttræden den 1. januar 2017.