Høringssvar

Læs høringssvar for juridiske emner.

Arbejdstilsynet har hørt FA om ændring af arbejdsmiljøloven. Læs FA's høringssvar her.

FA har afgivet bemærkninger til Beskæftigelsesministeriet vedrørende arbejdsvilkårsdirektivet.

I forbindelse med implementeringen af Insurance Distribution Directive (IDD) i dansk ret har Finanstilsynet anmodet om FA's bemærkninger til bekendtgørelsen om kompetencekrav til ansatte distribuerer forsikringer.

FA har bemærkninger til den del af lovforslaget, der drejer sig om fit and propervurderingen af hvidvaskansvarlige. Se mere i høringssvaret.

Beskæftigelsesministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til den nye ferielov.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til lovforslaget om Studievalg Danmark. FA støtter op om forslaget.

FA har afgivet bemærkninger til høringen om udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder. Læs mere her.

Finanstilsynet har anmodet FA om bemærkninger til ændringen af bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmægler-selskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om FA's bemærkninger til lovforslaget.

Undervisningsministeriet har anmodet FA om bemærkninger til bekendtgørelsen.