Høringssvar

Læs høringssvar for juridiske emner.

Undervisningsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til en lovændring.

Undervisningsministeriet har anmodet FA om bemærkninger til modelparametre i forbindelse med det praktikpladsafhængige AUB-bidrag.

Komitéen for god Selskabsledelse har anmodet om FA's bemærkninger til et udkast til reviderede anbefalinger for god Selskabsledelse 2017.

Justitsministeriet har anmodet FA om bemærkninger til redegørelsen fra Voldgiftsinstituttets udvalg om revision af voldgiftsloven.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har foreslået en række justeringer i akkrediteringen af videregående uddannelsesinstitutioner. FA støtter forslagene.

Justitsministeriet har sendt udkast til forslag om databeskyttelseslov i høring. Forslaget skal supplere Persondataforordningen, der træder i kraft 25. maj 2018. FA konstaterer med tilfredshed, at Justitsministeriet bekræfter, at der ikke sker store ændringer i arbejdsgivers adgang til at behandle oplysninger om medarbejderne.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har sendt udkast til lovforslag om erhvervskandidatuddannelser i høring. FA byder forslaget velkommen.

Finanstilsynet har bedt FA om høringssvar på udkast til lov om forsikringsformidling.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet FA om bemærkninger til forlængelsen af ordningen for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere.