Høringssvar

Læs høringssvar for juridiske emner.

FA har bemærkninger til den del af lovforslaget, der drejer sig om fit and propervurderingen af hvidvaskansvarlige. Se mere i høringssvaret.

Beskæftigelsesministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til den nye ferielov.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til lovforslaget om Studievalg Danmark. FA støtter op om forslaget.

FA har afgivet bemærkninger til høringen om udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder. Læs mere her.

Finanstilsynet har anmodet FA om bemærkninger til ændringen af bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmægler-selskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om FA's bemærkninger til lovforslaget.

Undervisningsministeriet har anmodet FA om bemærkninger til bekendtgørelsen.

FA er igennem EU-specialudvalget for uddannelse og ungdom m.v. blevet bedt om at fremkomme med bemærkninger til rådshenstillingen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om FA's bemærkninger. Læs høringsbrevet og FA's høringssvar her.

Udlændinge- og integrationsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger. Læs høringsbrevet og FA's høringssvar her.