Høringssvar

Læs høringssvar for juridiske emner.

Skatteministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til høring af to nye elementer i forslag til lov om ændring af ligningsloven (Lempelse af BoligJobordningen i 2021, skattefritagelse af visse arbejdsgiverbetalte gavekort til oplevelsesøkonomi i 2021, af arbejdsgiverbetalte covid-19-test m.v. og af tilbagebetalt covid-19-støtte og nedsættelse af procentsatsen for det særlige bidrag til hestevæddeløbssporten)

Ligestillingsafdelingen har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd, lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., straffeloven og forskellige andre love (Styrket beskyttelse af LGBTI-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer). Læs FA's bemærkninger her.

Beskæftigelsesministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til Bekendtgørelse om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Læs FA's bemærkninger her.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af ret til Tidlig Pension). Læs FA's bemærkninger her.

Sundheds- og Ældreministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven). Læs FA's bemærkninger her.

Børne- og Undervisningsministeriet har har anmodet om FA's bemærkninger til forslag til lov om ændring af AUB-loven m.v. (Justering af Praktikplads-AUB og indførelse af fleksibelt AUB-bidrag). Læs FA's bemærkninger her.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til et lovforslag der ændrer i udlændingeloven. Læs lovforslaget og FA's høringssvar her.

Finanstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter m.fl. Læs FA's bemærkninger her.

Finanstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger til lovforslaget om implementering af kapitalkravsdirektivet (CRD V) og krisehåndteringsdirektivet (BRRD II). Læs høringen og FA's høringssvar her. Lovforslaget forventes fremsat i oktober 2020.

Børne- og Undervisningsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag for 2021, justering af merbidragssats og aktivitetsafhængigt VEU-bidrag for 2021 m.v.)