Høringssvar

Læs høringssvar for juridiske emner.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om FA's bemærkninger til høring over ændring af bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge.

Justitsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere.

Finanstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Erhvervsministeriet ministeriet har anmodet om FA's bemærkninger over betænkning 1575 om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer m.v. i finansielle virksomheder.

Beskæftigelsesministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om FA's bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om social pension (Bedre ressourceforløb m.v.)

Finanstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, investeringsforeninger og visse holdingvirksomheder.

Beskæftigelsesministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Udvidelse af ATP’s bestyrelses indstillingsret vedr. tarifgrundlaget m.v.)

Uddannelses- og Forskningsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til forslag til ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner (Uddannelsesfilialer).

Sundheds- og Ældreministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til ændringsforslag til lovforslag L 134, forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven), i offentlig høring. Ændringsforslaget vedrører lovforslagets § 68 om ændring af sundhedsloven fsva. adgang til og påmindelse om vaccinationer.