Høringssvar

Læs høringssvar for juridiske emner.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om FA's bemærkninger til høring til forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge.

Beskæftigelsesministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til Lovforslag om ændring af lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere test for covid-19 m.v., lov om forebyggelse af smitte med covid-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte, lov om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark og lov om udstationering af lønmodtagere m.v.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til revideret bekendtgørelse om realkompetencevurdering i forhold til akademi- og diplomuddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om FA's bemærkninger til høring over ændring af bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge.

Justitsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere.

Finanstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Erhvervsministeriet ministeriet har anmodet om FA's bemærkninger over betænkning 1575 om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer m.v. i finansielle virksomheder.

Beskæftigelsesministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om FA's bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om social pension (Bedre ressourceforløb m.v.)

Finanstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, investeringsforeninger og visse holdingvirksomheder.