Høringssvar

Læs høringssvar for juridiske emner.

Justitsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven, hvidvaskloven og forskellige andre love. (Etablering af National enhed for Særlig Kriminalitet og styrkelse af indsatsen mod hvidvask m.v.)

Finanstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde og flere andre love.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til forslag til ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (Regulering af udbuds- og undervisningssprog på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser).

Beskæftigelsesministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til høring over bekendtgørelse om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Beskæftigelsesministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til forslag til lov om fornyelse af overenskomster og aftaler for sygeplejersker.

Finanstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger over udkast til bekendtgørelse om fusioner af sparekasser, andelskasser og aktieselskaber, som har en pengeinstituttilladelse.

Finanstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde og flere andre love.

Børne- og Undervisningsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag m.v. (Justering af fleksibelt uddannelsesbidrag og aktivitetsafhængigt VEU-bidrag for 2022, fastsættelse af modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag for 2022 og fastholdelse af merbidragssats m.v.)

Uddannelses- og Forskningsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til høring over forslag til lov om ændring af erhvervsuddannelsesloven og AUB-loven (Udmøntning af trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar).

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om FA's bemærkninger til høring til forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge.