De advokatetiske regler

For advokatstanden gælder der særlige vilkår. Det gælder også FA’s advokater, der som alle advokater i Danmark er underlagt de advokatetiske regler.

Ifølge de advokatetiske regler er FA’s advokater forpligtede til at oplyse:

  1. advokatens navn, adresse (herunder juridisk adresse) samt andre kontaktoplysninger, herunder telefonnummer og eventuel e-mail-adresse, og
  2. navnet på den virksomhed, hvorfra advokaten udøver sin virksomhed, formen på virksomheden og CVR-nummeret,
  3. at advokaten er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, idet EU-advokater dog i stedet skal oplyse, at advokaten er registreret hos Advokatsamfundet,
  4. at advokaten er en del af Advokatsamfundet,
  5. at advokaten har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves,
  6. navn og eventuelt adresse på forsikringsselskabet og garantistilleren,
  7. navn på det eller de pengeinstitutter, hvor advokaten har samleklientbankkonti,
  8. grænserne for beskyttelse af indskud i henhold til lov om garantifond for indskydere og investorer,
  9. reglerne om dækning for flere indskud tilhørende én person i samme pengeinstitut,
  10. hvorvidt advokaten anvender aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, og om almindelige forretningsbetingelser, hvis sådanne anvendes.

Udgivet d. 28.10.2016

Nøgleord