Afgørelser

Læs om afgørelser i juridiske tvister

Østre Landsret har for nylig afgjort, at det var en arbejdsskade, som en medarbejder pådrog sig i forbindelse med sin deltagelse i DHL Stafetten.

Østre Landsret har for nylig afgjort, at en arbejdsgiver ikke var forpligtet til at omplacere en opsagt medarbejder til en stilling uden for den overenskomst, medarbejderen var omfattet af.

Højesteret slår fast, at hvis en medarbejder gentagne gange og uden grund afviser at deltage i indkaldt samtale for at udarbejde en mulighedserklæring er virksomheden berettiget til at tilbageholde medarbejderens løn og i sidste ende at bortvise medarbejderen.

Vestre Landsret har tilsidesat Ligebehandlingsnævnets afgørelse i en principiel afgørelse om pålagt arbejde om lørdagen kontra religionsfrihed.

Højesteret slår fast, at hvis fristerne i Hovedaftalen overskrides, mister medarbejderen muligheden for at kræve godtgørelse for usaglig opsigelse ved de almindelige domstole. Medarbejderen kan ikke opnå en bedre retsstilling, end den, der følger af Hovedaftalen.

Østre Landsret slår fast, at det ikke var i strid med forskelsbehandlingsloven, da en virksomhed valgte at afskedige en handicappet medarbejder, som ikke længere var kompetent, egnet og disponibel.

FA har i denne uge fået medhold i en sag i Arbejdsretten.

FA har ført en sag for en medlemsvirksomhed om, hvorvidt bortvisning af et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem var berettiget som følge af brud på tavshedspligten. I den konkrete sag kunne vedkommende opsiges, men ikke bortvises.

Ligebehandlingsnævnet har behandlet to principielle sager om, hvorvidt målrettet annoncering via Facebook var i strid med ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven.

Ligebehandlingsnævnet har afgjort, hvordan godtgørelse for afskedigelse af medarbejder på den ”nye” fleksjobordning skal fastsættes.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har ført en principiel sag i Sø- og Handelsretten. Sagen handler om handicapdiskrimination i forhold til alkoholmisbrug, og dommen kan få betydning for lignende sager.

Tillidsmandens illoyale adfærd berettigede til afskedigelse.

Byretten reducerede godtgørelse tilkendt af Ligebehandlingsnævnet svarende til arbejdsevnen.

Vestre Landsret fandt det berettiget, idet sletningen var til stor gene for arbejdsgiveren.

EU-Domstolen fastslår, at generelle diskriminerende udtalelser om potentielle medarbejdere kan udgøre forskelsbehandling efter beskæftigelsesdirektivet, hvis udtalelserne kommer fra en person, der har eller kan opfattes som én med afgørende indflydelse på virksomhedens ansættelsespolitik.

Det sagde opmanden ja til i en ny afgørelse.

Det kostede 20.000 kr. i tort, fandt Højesteret i nyere afgørelse.

Det sagde Vestre Landsret ja til i en ny afgørelse.

FA har kigget nærmere på afgørelsen fra EU. Læs her, hvad FA mener om dommen indtil videre.

Hvis det er driftsmæssigt begrundet, er det ikke misbrug af ledelsesretten, når virksomheder kræver daglige sygemeldinger i hele sygeperioden, lyder det fra Arbejdsretten.

I en ny dom slår Højesteret fast, at det var i orden, da en virksomhed valgte at afskedige en fleksjobansat, da fleksjobbevillingen ophørte

En arbejdsgivers mangelfulde kontrol med en ansats kørselsbilag resulterede i, at den ansatte fik et skattesmæk på grund af udbetalte kørselsgodtgørelser. Nu har Vestre Landsret dømt arbejdsgiveren til at erstatte skattesmækket.

EU-Domstolen fastslår, at tilkaldevagt i eget hjem, under visse omstændigheder, kan være arbejdstid, selvom medarbejderen ikke aktiveres under tilkaldevagten.

Ligebehandlingsnævnet fandt i en afgørelse af 21. marts 2017, at en virksomheds afskedigelse af en 62-årig ernæringsassistent udgjorde forskelsbehandling på grund af alder. Virksomheden havde i en korrespondance med ernæringsassistentens forbund bekræftet, at man "blandt andet så på den samlede medarbejderskares alder."

En overenskomst uden for den finansielle sektor bestemte, at studerende på en SU-berettiget uddannelse under 25 år ansat til højst 15 timer om ugen fik lavere tillæg. Det sagde Højesteret OK til.

I sin afgørelse af 27. maj 2016 slog Sø- og Handelsretten fast, at en fastholdelsesbonus var omfattet af funktionærlovens § 17a, og at bonus derfor skulle udbetales ligefrem proportionalt i stedet for progressivt i perioden indtil fratræden. Bonusaftalen var indgået for en treårig periode i forbindelse med, at virksomheden var blevet opkøbt.

14 ud af 31 medarbejdere blev overtaget fra den tidligere leverandør af rengøring. Arbejdsretten fastslog, at der ikke var tale om en virksomhedsoverdragelse.

En medarbejder i fleksjob blev afskediget på grund af virksomhedens forhold. Selvom han også havde tillidsmandsbeskyttelse, sagde Landsretten god for opsigelsen.

Højesteret har den 14. december 2015 stadfæstet Østre Landsrets dom om, at det ikke var aldersdiskrimination, da Moderniseringsstyrelsen opsagde to jurister i 50’erne.

Højesteret har i dag frifundet FA som mandatar for Alm. Brand Bank A/S for betaling af omfattende bonuskrav. Dommen er principiel, idet den blandt andet fastslår, at nedskrivning og periodisering af meget betydelige udgiftsbeløb kan ske i det regnskab, der udgør bonusgrundlaget.

Pensionsordning med aldersgraduerede bidrag var ikke i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder.

Datterselskabet var ikke bundet af moderselskabets overenskomst, da der var tale om selvstændig ledelse, og da selskabet var målrettet virksomheder inden for hotelbranchen.

Det var ikke i strid med virksomhedsoverdragelsesloven, at en medarbejder blev afskediget som følge af, at en ny leverandør overtog kantinedriften.

Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven at afskedige en handicappet medarbejder, der ikke længere var disponibel til at varetage sin stilling. Medarbejderen kunne kun arbejde 18 timer om ugen, men stillingen krævede 25 timer.

Aarhus Byret afgjorde, at ledelsen i Århus Havn overtrådte straffelovens § 263 om brevhemmeligheden ved at læse SMS-korrespondance mellem nogle af medarbejderne. Straffen bortfaldt dog.

Landsretten afgjorde, at medarbejderens overgang fra virksomhed 1 til virksomhed 2, der havde samme kunder, adresse og direktør, var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven.

En kommunalt ansat afsnitsleder kunne ifølge Landsretten afskediges på baggrund af alvorlige samarbejdsvanskeligheder uden forudgående advarsel.

Medarbejderen med leddegigt i hånden havde et handicap. Arbejdsgiveren havde ikke gjort nok for at fastholde medarbejderen og kunne derfor ikke opsige efter 120-dages reglen. Det kostede 9 måneders løn i godtgørelse.

Højesteret har stadfæstet, at ferielovens regler om varsling af hovedferie og afholdelse af ferie i opsigelsesperioden kan fraviges i en ansættelseskontrakt.

En ansøger undlod at fortælle sin kommende arbejdsgiver, at hun var i opsagt stilling og var sygemeldt med arbejdsbetinget stress. Arbejdsgiveren kunne derfor annullere ansættelsesforholdet, fandt Højesteret.

EU-domstolen har i to sager fra henholdsvis Spanien og Storbritannien svaret på, hvorvidt og hvornår forskellige afdelinger i en virksomhed bliver omfattet af de regler, der gælder ved masseafskedigelser.

En virksomhed kunne bortvise en medarbejder på baggrund af udeblivelse. Medarbejderen havde sygemeldt sig, men var alligevel taget til et festligt arrangement.

Medarbejder var omfattet af forskelsbehandlingslovens beskyttelse af handicap på baggrund af smerter i armen. Opsigelse kostede 6 måneders løn i godtgørelse.

Vikarbureau kunne ikke godtgøre, at ligebehandlingsprincippet i vikarloven var overholdt. Vikaren blev stillet ringere end virksomhedens øvrige medarbejdere ved ikke at få indbetalt pension, opsparing og feriegodtgørelse.

En opmandstilkendegivelse i en Afskedigelsesnævnssag slår fast, at en arbejdsgiver kan reagere ansættelsesretligt på udtalelser, der er fremkommet i en chatgruppe på Facebook. I sagen var udtalelserne dog ikke af en sådan karakter, at de kunne begrunde en afskedigelse af to medarbejdere.

Fire piloter kom ned på jorden igen, da Højesteret fastsatte deres godtgørelse for aldersdiskrimination i strid med forskelsbehandlingsloven til 6 måneders løn. I tidligere instanser var piloterne tilkendt en godtgørelse, der svarede til 9 måneders løn.

En tillidsmand, der havde været sygemeldt i næsten et år, kunne opsiges. Opmanden fandt, at sygefraværet udgjorde "tvingende årsager" til opsigelse.

EU-Domstolen har den 26. februar afgjort, at reglen i funktionærlovens § 2a, stk. 2, ikke er udtryk for aldersdiskrimination. Arbejdsgivere skal derfor ikke udbetale fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere, der er berettigede til folkepension.

En farveblind skibsassistent var omfattet af forskelsbehandlingslovens handicapbegreb, men opsigelse af ham var ikke i strid med loven. Det skyldes, at de foranstaltninger, som kunne afhjælpe hans handicap, ville pålægge arbejdsgiveren en uforholdsmæssig stor byrde.

En medarbejder med forbigående smerter i hånden var ikke handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand, og opsigelsen af hende var derfor ikke i strid med loven.

Det var ikke i strid med virksomhedsoverdragelsesloven, at en smørrebrødsjomfru blev afskediget, da en ny leverandør overtog kantinedriften. Kantinedriften var slet ikke overdraget i lovens forstand.

En kvindelig medarbejder var på forældreorlov med dagpenge, da hun ophævede sin ansættelseskontrakt på grund af arbejdsgiverens konkurs. Hun havde ikke krav på en erstatning, der svarede til hendes sædvanlige løn, da hun netop ikke havde krav på løn under orloven. Hun led nemlig ikke et tab.

Østre Landsret: Det var ikke aldersdiskrimination, at to medarbejdere i Moderniseringsstyrelsen blev opsagt på grund af nedskæringer. Statistikken var ikke bevis nok.

En medarbejders private brug af internettet i arbejdstiden overskred de grænser, der gjaldt for ansættelsen. Forholdet kunne dog ikke retfærdiggøre en bortvisning.

En opsagt gravid kvinde skulle have været gjort opmærksom på en stilling, der blev ledig efter opsigelsen, men inden udløbet af medarbejderens opsigelsesperiode. Resultat: Knap 300.000 kr. i godtgørelse

Højesteret fandt, at godtgørelse for aldersdiskrimination skulle udmåles til 4 måneders løn, da der var formildende omstændigheder - bl.a. fordi der var tale om en afskedigelsesrunde

Højesteret har nu besluttet at spørge EU-domstolen, om der er et retssikkerhedsproblem ved, at private arbejdsgivere forpligtes til at betale fratrædelsesgodtgørelse

Kvinde med handicap blev ikke afskediget i strid med forskelsbehandlingsloven og havde ikke ret til godtgørelse for forsinket udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse

Det var ikke forskelsbehandling i strid med forskelsbehandlingsloven, at en medarbejder med handicap blev opsagt, fordi hun kun ville overgå til ansættelse i fleksjob på overenskomstmæssige vilkår

I en ny dom har Højesteret afgjort, at en virksomheds udbetaling af medarbejderens pensionsbidrag gennem lønnen ikke har frigørende virkning. Virksomheden skulle derfor betale egetbidraget en gang til

Efter barsel skulle en medarbejder arbejde i en anden butik, end hun plejede. Selv om det kunne få betydning for hendes provision, var det ikke i strid med ligebehandlingsloven

En værdihåndteringsvirksomhed i Brøndby har efter besøg af Arbejdstilsynet fået en række afgørelser om overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn har nu stadfæstet afgørelserne

Højesteret har godkendt kompensation til elever, som uberettiget har fået deres uddannelsesaftale ophævet af arbejdsgiver. Det er en praksisændring

Det spørgsmål skal EU-domstolen besvare i en dansk sag. Foreløbig har Generaladvokaten udtalt, at svær fedme kan udgøre et handicap. Det endelige svar kommer EU-domstolen med

En medarbejder, som havde et alkoholproblem, blev bortvist efter at have fejlbehandlet en patient. Østre Landsret afgjorde, at bortvisningen var lovlig og ikke udtryk for forskelsbehandling på grund af handicap

Sø- og Handelsretten frifandt den 11. juni 2014 en FA-medlemsvirksomhed for store bonuskrav. Bonus var opgjort korrekt, og medarbejderen havde ikke dokumenteret at have forventninger på andet grundlag

FA-medlem fik i denne uge medhold i en sag om bortvisning af en medarbejder, som havde registreret for mange arbejdstimer og oplyst forkerte lægetider til sin leder. Det var bortvisningsgrund

To fratrådte medarbejderes opdatering af deres Linkedin profiler var målrettet kommunikation til deres professionelle netværk. Det kom til at koste hver medarbejder en bod på 100.000 kr

En offentlig myndighed skulle tilbyde omplacering inden en større afskedigelse. Det var i strid med ledelsesretten at kræve, at medarbejderen selv sagde op for at opnå omplacering

To nye afgørelser fra Skatterådet viser, at godtgørelser for overtrædelse af både forskels- og ligebehandlingsloven kan være skattepligtige for medarbejderen

Nye regler om risiko for sygdom opstået under ferie kunne først gøres gældende fra ferielovens ikrafttræden

EU-Domstolen har i to nye domme afgjort, at det ikke er i strid med EU-retten, når en arbejdsgiver nægter at give betalt barselsorlov til kvinder, som bliver mødre via surrogataftaler

FA har vundet en faglig voldgiftssag om timebanken på finansområdet. Finansforbundet mente, at hvis opsagte medarbejdere har overarbejde, skal det altid afspadseres. Det fik de ikke medhold i

Københavns Byret har i en nylig tilkendegivelse frifundet et FA-medlem i en sag om usaglig afskedigelse. Medarbejderen ventede 2 år med at rejse kravet, og det var for længe

I en ny dom slår Højesteret fast, at det ikke er i strid med EU-retten, at sygdom, som opstod under en ferie i 2009, efter de dagældende regler var den ansattes risiko

Adgangen til ulige behandling af unge under 18 år med hensyn til aflønning og afskedigelse i forskelsbehandlingsloven og i overenskomst gik ikke videre, end beskæftigelsesdirektivet tillader

Arbejdsretten har sagt god for, at medarbejdere på kursus skal dele værelse. Det var ikke misbrug af ledelsesretten

En arbejdsgiver må ikke spørge, hvad en sygemeldt medarbejder fejler. Et krav om det i arbejdsgiverens egne regler var i strid med ansættelsesbevisloven

Fire assurandører blev bortvist, da arbejdsgiveren opdagede, at de havde byttet salgsaftaler for at få mere i bonus. Bortvisningerne var helt berettigede, afgjorde byretten

En medarbejder, som afviser en relevant behandling af sin sygdom, kan betyde mistet dagpengerefusion for arbejdsgiveren. Det viser ny principafgørelse fra Ankestyrelsen

En tillidsmand blev opsagt efter en negativ udtalelse på facebook om arbejdsgiverens kunder. Selvom udtalelsen var uheldig og kunne opfattes som kritik, gjorde konkrete forhold dog, at opsigelsen ikke var berettiget

En afgangsalder på 67 år i en overenskomst var ikke aldersdiskrimination - og reglen kunne derfor lovligt opretholdes

En arbejdsgiver havde ikke rettidigt varslet medarbejderne om, at deres færden blev overvåget via GPS. Det kostede arbejdsgiveren en bod på 10.000 kr.

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at en kvinde blev fyret fra sin arbejdsplads, fordi hun i en nær fremtid skulle adoptere. Kvinden fik 12 måneders løn svarende til 312.000 kr. i godtgørelse

En kvinde blev efter 4 dages ansættelse bortvist, fordi hun ikke havde oplyst, at hun havde ADHD. Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, og kostede arbejdsgiveren 6 måneders løn i godtgørelse

En medarbejder kunne, efter at være blevet opsagt af sin arbejdsgiver, trække sin egen opsigelse tilbage, da opsigelsen ikke havde virket bestemmende på arbejdsgiveren

En medarbejder, der efter sin fratræden var bundet af en kundeklausul, havde ikke opfyldt sin tabsbegrænsningspligt. Han mistede derfor retten til kompensation

To nye afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet viser, at Arbejdstilsynet både tjekker tilgængelighed og indhold i virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV)

Højesteret har nu afgjort, at medarbejdere i opsagt stilling er skattepligtige af medarbejderaktier. Skatten skal betales af aktieværdien på tildelingstidspunkt - selvom aktiernes værdi er mistet, helt eller delvis

Otte funktionærer gik forgæves via landsretten for at få fratrædelsesgodtgørelse, mens tre andre funktionærer fik medhold i deres krav. Afgørende var, om de havde forfulgt deres erhvervsmæssige karriere

Funktionær fik fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a. Han forfulgte ifølge Østre Landsret sin erhvervsmæssige karriere efter afskedigelse

Dommen kan medføre, at virksomheder holder sig mere tilbage med at ansætte medarbejdere, der er udsat for større sygefravær eller ønsker fleksjob

Det er ikke op til medarbejderen, at afgøre hvilke opgaver hun vil udføre. At medarbejderen meddeler, at hun fralægger sig bestemte opgaver, kan dog ikke betragtes som en opsigelse

Selvom en medarbejder afskediges kort efter at have afsluttet barselsorlov, er det ikke i sig selv nok som bevis for kønsdiskrimination

Det er ikke i strid med deltidslovens forbud mod forskelsbehandling af deltidsansatte, at der ikke betales pension af udbetalte flekstimer

Afskedigelse af pædagog med epilepsi var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven

Regler for kørselsgodtgørelse kunne ensidigt ændres af arbejdsgiver

En kvindelig medarbejder blev opsagt fordi hun akut skulle ‎indlægges sammen med sine kronisk syge tvillinger. Afskedigelsesnævnet slog fast at det var akut sygdom og tilkendte hende godtgørelse

To nye afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet illustrerer, hvor vigtigt det er, at arbejdsgiverne er bevidst om bevisbyrden i sager om afskedigelser og ansættelser

Stress og sygdom forårsaget af stress er ikke i sig selv et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Det har Ligebehandlingsnævnet afgjort

Det var ikke i orden, at en sygemeldt medarbejder blev afskediget midt på den 120. dag af sit sygefravær, da medarbejderen på dette tidspunkt ikke havde optjent løn i 120 hele dage (120 dages-reglen)

Det er i orden, at der også lægges vægt på medarbejderens individuelle kvalifikationer ved lønindplacering i forsikringsoverenskomsten

Vestre Landsret mente, at det var forskelsbehandling, at to opsagte funktionærer fik deres fratrædelsesgodtgørelse for sent og gav dem en godtgørelse på 10.000 kr. hver

Retten i Sønderborg har afgjort, at et ben forstuvet under et motionsløb kan udløse en arbejdsskade. Afgørelsen er dog konkret begrundet og får derfor ikke Ankestyrelsen til at ændre praksis

En gravid kontorelev blev ikke fastansat efter endt uddannelse. Hun mente, at det skabte en formodning for, at det var fordi, hun var gravid - men det gav Højesteret hende ikke ret i

En klinikassistent med 15 års anciennitet, der blev opsagt efter at have afslået at gå op på fuld tid, fik en godtgørelse ‎på 3 måneders løn i Højesteret

En arbejdsgiver har ifølge en EU-dom ikke pligt til at give en ansøger oplysninger om, hvorvidt en opslået stilling er blevet besat eller om de kriterier, der er brugt ved udvælgelsen af, hvem der skal ansættes

Ved de første 3 måneders sygdom skal uarbejdsdygtigheden vurderes i forhold til medarbejderens job - ikke mulighederne for andet arbejde. Kommunen må ikke bare standse refusionen

En tillidsrepræsentant fik tilkendt en godtgørelse på 50.000 kr., da opmanden ikke ‎fandt, at der var tvingende årsager til at opsige ham på grund af sygdom

EU-Domstolen har i en nyere dom præciseret, at medarbejdere, der overtages ved en virksomhedsoverdragelse, beskyttes mod væsentlig lønnedgang - og ud fra en samlet vurdering

Brok over manglende lønsamtale m.m. under barselorlov og en efterfølgende afskedigelse gav både lønregulering og godtgørelser

Højesteret har igen slået fast, at fagretlige sager ikke hører hjemme ved de almindelige domstole, når fagforeningen fører dem

Højesteret frifandt en kommune for aldersdiskrimination. Selvom sagsøger havde påvist en formodning for aldersdiskrimination kunne arbejdsgiveren bevise, at ansøgeren ikke var blevet diskrimineret

En opsagt afdelingschef i en bank medvirkede i en konkurrerende banks reklamefremstød. Det var groft illoyalt, og han blev bortvist med rette

Tilbud om deltidsansættelse, der blev afslået, gjorde en afskedigelse saglig, idet der var vist det fornødne hensyn til en medarbejder med lang anciennitet

Også private arbejdsgivere kan komme til at betale fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer, der har krav på alderspension, men vælger at blive på arbejdsmarkedet

Det kan være forbudt at afskedige en gravid - også selvom arbejdsgiveren ikke er bekendt med graviditeten. Men en ny højesteretsdom giver arbejdsgiveren mulighed for at rette for sig i sådanne situationer

Arbejdsgiver kunne ikke bevise, at afskedigelsen af to medarbejdere på henholdsvis 60 og 64 år ikke var begrundet i deres alder. Medarbejderne fik hver tilkendt en godtgørelse, svarende til 9 måneders løn

Fastholdelsesbonus var præmiering for at forblive i virksomheden og ikke vederlag

Det var i orden at afskedige under orlov

Selvom der ikke var givet en udtrykkelig advarsel forud for afskedigelsen af en medarbejder, var afskedigelsen rimelig og saglig. Der var utvetydigt på anden vis givet udtryk for utilfredshed med medarbejderen

Kommunen havde bevist, at den ikke lagde vægt på alder ved beslutningen om, hvem der skulle have et ledigt job i Borgerservice. Højesteret frifandt derfor kommunen

Med det formål at bringe kvindelige korsangeres pensionsalder i overensstemmelse med mændenes, blev der lavet en overgangsordning. En mandlig korsanger kunne ikke gøre krav på vilkår efter overgangsordningen

Det var hverken ulovlig forskelsbehandling eller i øvrigt usagligt at opsige en projektchef, der var på fædreorlov. Opsigelsen skyldtes hans manglende kompetencer og fejlfaktureringer

DR kunne ikke bevise, at de ikke havde lagt vægt på alder, da de afskedigede en 63-årig journalist. Derfor skulle DR betale 300.000 kr. i godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven

En medarbejder mente at have krav på at deltage i et planlagt kursus, selv om pågældende havde opsagt sin stilling. Østre Landsret var ikke enig heri

Arbejdsgiver må opretholde fratrådte medarbejderes e-mail- adresser og læse indkomne mails. Det har Datatilsynet slået fast i 2 afgørelser, som også knytter nogle forudsætninger til afgørelserne

Jobklausuler ikke er et vilkår, der følger af retsforholdet mellem arbejdsgiver og lønmodtager. Klausulerne er dermed som udgangspunkt ikke omfattet af oplysningspligten i ansættelsesbevislovens § 2

Ligestillingsnævnet mener, at det var aldersdiskrimination, da en statsforvaltning valgte at opsige de to ældste i et team på 8

Vestre Landsret har afgjort, at der ikke er ret til godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven, fordi arbejdsgiveren havde handlet i o.m. fast retspraksis, da de afviste kravet på fratrædelsesgodtgørelse

Det kostede dyrt at undlade forsøg på omplacering

Oplysning til en potentiel ny arbejdsgiver om en tidligere medarbejders alkoholmisbrug var ikke en helbredsoplysning efter helbredsoplysningsloven. Oplysningen var derimod en følsom personoplysning

En Voldgiftsret har fastslået, at der ikke kan tilkendes godtgørelse efter både forskelsbehandlingsloven og en tilsvarende overenskomstbestemmelse - for samme forhold

En opsagt medarbejder med nedsat hørelse var blevet forskelsbehandlet, da arbejdsgiver ikke havde truffet de nødvendige tilpasningsforanstaltninger. Medarbejderen blev tilkendt en godtgørelse på 150.000 kr.

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven at afskedige en kvinde samme dag hun vendte tilbage fra barselsorlov. Det var dog i strid med loven, at kvinden ikke var blevet indkaldt til en lønsamtale under orloven

En kommune valgte at ansætte den bedst kvalificerede ansøger til et job. Det var ikke ulovlig forskelsbehandling at give en handicappet, nyuddannet ansøger afslag

En barselsvikar blev bortvist, fordi hun ikke havde oplyst, at hun led af ADHD. Arbejdsgiveren måtte betale 4 måneders løn i godtgørelse ud over løn i opsigelsesperioden

Det er ikke i strid med funktionærloven at aftale lønnedgang med øjeblikkelig virkning. Det har Højesteret slået fast

Efter mere end to måneders fravær var medarbejderens datters sygdom ikke så akut, at det gav beskyttelse efter familiefraværsloven. Men bortvisningen var uberettiget

Københavns Byret har afvist at behandle en sag om bonus - anlagt af Finansforbundet. Forbundet skal respektere parternes aftale om privat voldgift

Arbejdsretten gav CSC medhold i, at overenskomsterne med PROSA kunne opsiges efter 14 ugers konflikt. Konfliktens omfang og intensitet var tilstrækkelig til at frigøre CSC

En medarbejder, der blev afskediget på grund af arbejdsmangel som følge af omstruktureringer, havde ikke krav på hverken godtgørelse efter Ligebehandlingsloven eller løn efter funktionærlovens § 7, stk. 4

Væsentlig ændring eller ej ved flytning af arbejdssted?

Afskedigelse af medarbejder var sagligt og rimeligt begrundet i medarbejderens forhold - og havde intet at gøre med ønsket om fædre-/ forældreorlov

FA-medlem frifundet af Ligebehandlingsnævnet. Opsigelsen var en af mange opsigelser, og virksomhedens valg af, hvem der skulle opsiges, var saglig

Trivielt - men dagligdag med de tre nøgleord ovenfor

EU-domstolen har i en tysk sag afgjort, at det ikke er ulovlig aldersdiskrimination, at en ansættelseskontrakt automatisk ophører, når en person når pensionsalderen

Den nuværende fortolkning af funktionærlovens § 2a, stk. 3, aldersdiskriminerer. Det har EU Domstolen slået fast i en ny dom

Opsigelse af ansat i fleksjob på grund af epileptiske anfald var i strid med Forskelsbehandlingsloven

Ligebehandlingsloven var ikke overtrådt, selv om hun var i fertilitetsbehandling

Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af handicap omfatter ikke kun den ansatte selv. Ny dom fra Vestre Landsret

Selvom timelønnen ifølge en ansættelsesaftale var 130 kr., havde medarbejderen ikke krav på mere end overenskomstmæssig løn uden tillæg. De 130 kr. var en fejl

Nedsat arbejdstid, fleksjob og 4 års tålmodighed var ikke nok til, at arbejdsgiver havde gjort tilstrækkeligt efter forskelsbehandlingsloven

Flytning af 63-årig medarbejder fra Ribe til Skjern var ikke forskelsbehandling på grund af alder

Afskedigelse af en gravid medarbejder skyldtes dårlig økonomi og var derfor ikke i strid med ligebehandlingsloven

Funktionærlovens opsigelsesvarsler er minimumsvarsler. En lønmodtager kan derfor godt opsiges med et længere varsel, fastslår Østre Landsret

Bortfald af opgaver gjorde at opsigelse ikke var i strid med lov om ligebehandling

Såfremt en ansat er for syg til at komme på arbejde, har han pligt til at sygemelde sig inden arbejdsdagens begyndelse. Hvis ikke, kan det medføre en bortvisning

Norges Højesteret har slået fast, at en arbejdsgiver kan ændre medarbejdernes kollektive pensionsordning

Det kunne ikke bevises at fuld tid var en betingelse for fortsat ansættelse

Afskedigelse af medarbejder efter barsel var i orden

En aftalt fratrædelsesgodtgørelse skal regnes med som indtægt ved personligt arbejde, når folkepensionens grundbeløb skal beregnes. Det har Højesteret slået fast

Såfremt ordrenedgang kan bevises, er det i orden at opsige en gravid medarbejder

Medarbejder blev fyret den dag, hun vendte tilbage fra barsel

Hurtig reaktion nødvendig ved væsentlig misligholdelse

Særlig fratrædelsesgodtgørelse efter overenskomsten skal ikke modregnes i ledighedsydelsen til en fleksjobber, der blev opsagt

En virksomhed kunne lovligt afskedige en medarbejder, der ikke talte flydende dansk. Sprogkravet var nødvendigt af hensyn til virksomhedens arbejdsopgaver. Det har Højesteret slået fast

Aftalt fratrædelsesgodtgørelse var baseret på grundløn

Afsked 8 dage efter tilbagevenden fra barsel var omfattet af ligebehandlingsloven

Mistanke om alkoholproblem måtte ikke videregives

Kvalifikationer har større betydning end alder

En dom fastslog, at en arbejdsgiver overtrådte arbejdsmiljøloven, da der ikke var udarbejdet en korrekt arbejdspladsvurdering. Bøden blev fastsat til 10.000 kr.