Årsberetning 2017

Regnskab

Indholdsfortegnelse

FA

Resultatopgørelse i t.kr.

20172016

Indtægter

  

Kontingenter, indskud og serviceaftaler

18.70322.358

Diverse indtægter

438289

Indtægter i alt

19.14122.647

Salg af bøgerne "Finansielle forretninger"

455127

Udgifter

  

Gager og pensionsbidrag

16.53015.654

Administrationsudgifter, inkl. lokaler, anskaffelser og vedligeholdelse af driftsmidler

5.9746.054

Møder, rejser og repræsentation samt konferencer mv. for medlemmer

9351.488

Fagretlige sager mv.

3563

Uddannelsesvirksomhed

34÷ 33

Udgifter i alt

23.50823.226

Finansielle omkostninger

6046

Resultat før skat

÷ 3.972÷ 498

Foreningsskat

--

Årets resultat, der overføres til FA’s formue

÷ 3.972÷ 498

Note til regnskabet for FA

Kontingentet er for 2017 fastsat til 400 kr. pr. medarbejder årligt. Minimumskontingentet er 15.000 kr. Fra 1. januar 2017 betales der ikke kontingent for hver 1. og hver 50. medarbejder i medlemsvirksomhederne. Virksomheder med flere end 1000 medarbejdere betaler ikke kontingent for hver 25. medarbejder for den del af medarbejderantallet, der overstiger 1000. For 2017 er kontingentet opkrævet med ¾ af det fastsatte kontingent. Ultimo 2017 er der 176 medlemsvirksomheder med 61.785 medarbejdere. Af disse betalte 67 medlemsvirksomheder med 1.147 medarbejdere minimumskontingent. Medarbejderantallet ultimo året er 883 lavere end året før.

Balance pr. 31. december i t.kr.

 

20172016

Aktiver

  

Likvide beholdninger

17.39922.021

Deposita

1.6411.575

Diverse tilgodehavender og forudbetalte omkostninger

1.5371.054

Aktiver i alt

20.57724.650

Passiver

  

Gæld:

  

Kreditorer og skyldige omkostninger

3.6323.734

Skyldig foreningsskat

--

Gæld i alt

3.6323.734

Formue - FA:

  

Saldo primo året

20.91721.415

Årets resultat

÷ 3.972÷ 498

Formue ultimo året

16.94520.917

Passiver i alt

20.57724.651

Eventualforpligtelser: Ingen