Årsberetning 2017

Interne udvalg

Indholdsfortegnelse

FA faciliterer en række interne udvalg og har derudover sæde i en række faste udvalg med Finansforbundet og Forsikringsforbundet. 

FA’s netværk for arbejdsmiljøansvarlige

Netværket mødes ca. fire gange om året, og der er normalt en ekstern oplægsholder ved møderne. I beretningsåret har der eksempelvis været arbejdsmiljøfaglige oplæg fra Arbejdstilsynets EASY-konsulent samt fra Arbejdstilsynets direktør, Søren Kryhlmand.

Mødernes temaer har i beretningsåret bl.a. omfattet forebyggelse af arbejdsulykker, problemer indenfor psykisk arbejdsmiljø, muskelskeletbesvær, gennemførelse af risikobaserede tilsyn, evaluering af trivselsaftale på forsikringsområdet, anmeldelse til RUT-register, AMO og APV.

HR udvalg og netværk

FA har to HR-udvalg for personalechefer i de større virksomheder samt tre regionale HR-netværk, der er åbne for en bredere kreds af HR-medarbejdere.

HR Gruppen er et udvalg for personalechefer i virksomheder med mindst 700 medarbejdere. Udvalget har holdt tre møder i beretningsåret.

HR Fælles er et udvalg for personalechefer i virksomheder med mindst 300 medarbejdere. HR Gruppens medlemmer deltager også i HR Fælles. Udvalget har holdt to møder i beretningsåret.

Både HR Gruppen og HR Fælles drøfter overordnede personalepolitiske og -juridiske emner, eksempelvis i forbindelse med overenskomst, persondatalovgivning, arbejdsskadereformen og IDD-regler om aflønning. Der foregår også erfaringsudveksling i udvalgene.

I de regionale netværk Nord, Syd og Øst faciliterer FA erfaringsudveksling og videndeling. FA opdaterer også netværkene med de nyeste emner indenfor ansættelsesretlige forhold.

I beretningsåret har der været tre møder i Netværk Nord, to møder i Netværk Syd, og ét enkelt møde i Netværk Øst.

I alle tre netværk er der stor interesse for erfaringsudveksling om udformning af lokalaftaler, praktiske og personalepolitiske tiltag i forhold til langtidssyge medarbejdere, ansættelse af elever mv.

Statistikgruppen

Statistikgruppen drøfter FA’s statistikker og analyser om finanssektoren og arbejdsmarkedet generelt. Gruppen drøfter endvidere forslag til nye undersøgelser og analyser under hensyntagen til FA’s og virksomhedernes ressourcer.

Af og til er der indlæg fra eksterne oplægsholdere om aktuelle emner. Erfaringsudveksling om eksempelvis HR-analyser og ledelsesrapportering fylder også i gruppen.

Statistikgruppen har holdt ét enkelt møde i beretningsåret.

Kompetenceudvalg

FA’s kompetenceudvalg består af HR-chefer fra et bredt udsnit af finanssektoren. I alt har udvalget 10 medlemmer.

Udvalget er et forberedende og konsultativt organ, der behandler praktiske og operationelle problemstillinger på det uddannelsespolitiske område for hele finanssektoren. Kompetenceudvalget refererer til FA’s bestyrelse.

Udvalget har holdt tre møder i beretningsåret.

Faste udvalg med Finansforbundet og Forsikringsforbundet (B-siden)

Samarbejdsrådet

I Samarbejdsrådet drøfter FA, Forsikringsforbundet og Finansforbundet de temaer, som parterne har fælles interesse i at samarbejde om centralt og lokalt. Det er eksempelvis psykisk arbejdsmiljø og trivsel, kompetenceudvikling og sygefravær.

Det Faglige udvalg for Finanssektoren

Udvalget, der er fastsat i lovgivningen, definerer finansuddannelsens mål, varighed, struktur, bedømmelsesplaner og praktikuddannelse. Udvalget indstiller forslag til godkendelse i Undervisningsministeriet, der fastsætter regelsættet for uddannelsen.

I fagligt udvalg sidder repræsentanter fra FA, Forsikringsforbundet og Finansforbundet. Også FA’s medlemsvirksomheder er repræsenteret i udvalget.

Bestyrelsen for Finanskompetencepuljen

Finanskompetencepuljen ledes af en bestyrelse, som er sammensat af repræsentanter fra Finansforbundet og FA. Bestyrelsen mødes fast tre til fire gange årligt og fastsætter retningslinjer og kriterier for kompetencepuljens anvendelse.