Årsberetning 2017

FA i EU

Indholdsfortegnelse

I beretningsåret 2016/2017 ændrede FA sin interessevaretagelse på EU-plan, så den i højere grad er tilpasset FA’s generelle politiske interessevaretagelse. Den linje har FA styrket yderligere i beretningsåret 2017/2018.

Insurance Distribution Directive (IDD)

IDD blev endeligt vedtaget i EU-systemet i beretningsåret. Direktivet træder i kraft 1. juli 2018, men finder først anvendelse fra 1. oktober 2018.

IDD er i Danmark blevet omsat til lov om forsikringsformidling. Loven indeholder bl.a. krav til kompetencer og aflønning til ansatte hos forsikringsformidlere. Loven indeholder også en whistleblowerordning.

Kompetencekravene er blevet udmøntet i en bekendtgørelse, som blev offentliggjort i marts. FA har taget initiativ til at hjælpe Finanstilsynet med at få udarbejdet en klar vejledning til bekendtgørelsen, så eventuelle uklarheder kan blive afklaret inden 1. oktober 2018.

Fælles erklæring om distancearbejde

I november 2017 indgik EBF’s Banking Committee on European Social Affairs (BCESA), som FA er medlem af, og UNI Finance, som Finansforbundet er medlem af, en fælles erklæring om distancearbejde.

Erklæringen adresserer især distanceansattes vilkår, arbejdsmiljø og træningsbehov samt data- og cybersikkerhed i forbindelse med distancearbejde. I erklæringen defineres distancearbejde som arbejde fra en arbejdsstation hjemme eller fra et andet kontor uden for den normale arbejdsplads ved brug af IT.

Erklæringen udgør en mindre delmængde af en større fælles erklæring om digitalisering, som parterne planlægger at indgå i 2018.

FA indgår i et tæt samarbejde med arbejdsgiverorganisationerne på bankområdet i Sverige, Norge og Finland i forbindelse med disse erklæringer.