RÅD OG VEJLEDNING OM CORONA/COVID-19

Det siger juraen om sygdom

Indholdsfortegnelse

Ret til fravær på grund af egen sygdom

Er en medarbejder uarbejdsdygtig på grund af sygdom, betragtes fraværet fra arbejdet som lovligt forfald.

Det er en forudsætning,

  • at medarbejderen underretter arbejdsgiveren rettidigt og korrekt om sygefraværet, og
  • at medarbejderen efter anmodning dokumenterer sin sygdom med en „tro og love-erklæring” eller en lægeerklæring.
  • at fraværet ikke skyldes en sygdom, der svigagtigt er fortiet ved ansættelsen, eller en selvforskyldt sygdom.

At fravær på grund af sygdom er lovligt forfald betyder, at fraværet som udgangspunkt ikke kan medføre sanktioner fra virksomheden. Ansatte, der er omfattet af funktionærloven, har under denne type fravær ret til fuld løn.

Ferie og sygdom

Bliver medarbejderen syg før ferien begynder, kan medarbejderen forlange ferien udsat.

Virksomheden kan forlange dokumentation for uarbejdsdygtighed fra medarbejderens læge, men skal gøre opmærksom på dette ved sygemeldingen, hvis det ikke fremgår af fx personalehåndbogen.

Bliver medarbejderen syg efter ferien er begyndt, har medarbejderen mod lægelig dokumentation ret til erstatningsferie efter 5 sygedage under ferie i ferieåret, hvis medarbejderen har optjent 25 dages ferie. Har medarbejderen optjent mindre end 25 dages ferie, har medarbejderen ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage. Medarbejderen opnår ret til erstatningsferie fra den dag, sygdommen anmeldes til arbejdsgiver, medmindre særlige omstændigheder gør sig gældende. Medarbejderen afholder udgiften til den lægelige dokumentation.

Ferien begynder ved normal arbejdstids begyndelse den første feriedag og slutter ved normal arbejdstids ophør den sidste feriedag. Er medarbejderen syg, når ferien begynder, kan medarbejderen vælge, om han vil påberåbe sig sygdommen som feriehindring eller holde ferien trods sygdom. Vil medarbejderen have sin ferie udskudt, skal han hurtigst muligt anmelde sin sygdom til arbejdsgiveren.

Frihed ved barns sygdom

En medarbejder har ret til om nødvendigt at få fri med løn til at passe et sygt, mindreårigt, hjemmeværende barn efter overenskomstens regler.

Medarbejderen er ikke syg, men forhindret i at møde på arbejde.

Helt overordnet vil fravær, der skyldes omstændigheder, som lønmodtageren ikke er skyld i, ikke i sig selv kunne give anledning til ansættelsesretlige sanktioner fra virksomheden, fx afskedigelse, advarsel mv.

Udvikler fraværet sig til at være langvarigt og meget byrdefuldt for arbejdsgiver, kan ansættelsesretlige sanktioner komme på tale. Det er vigtigt at virksomheden nøje overvejer sine tiltag eller sanktioner for at få medarbejderen tilbage på arbejde. FA anbefaler, at virksomheden kontakter FA i disse situationer.