RÅD OG VEJLEDNING OM CORONA/COVID-19

Arbejdsmiljø – forebyggelse af smittespredning i virksomheden

Indholdsfortegnelse

Indledning

Spredningen af den nye coronavirus har i Danmark ført til afgørende ændringer af samfundet. Det er muligt at følge med i tallene løbende her. Situationen gør det nødvendigt for virksomheder at overveje at skærpe interne forholdsregler med det formål at forhindre, inddæmme og forsinke mulig smitte.

Hjemmearbejde er udpræget i sektoren og mange medarbejdere arbejder hjemmefra. Arbejdsmiljøloven pålægger virksomheder en generel forebyggelsespligt, idet arbejdet til enhver tid skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges.

Arbejdsgiverens forpligtelse omfatter bl.a. forsvarlig indretning af arbejdspladsen (inklusiv hjemmearbejdspladsen) og arbejdsmiljøet. Det omfatter bl.a. tiltag, der skal forebygge smittespredning. Det kan fx omfatte

 • adgang til håndsprit på arbejdspladsen
 • øget rengøring af flader, der berøres af flere hænder
 • pålæg om arbejde hjemme
 • pålæg om rejserestriktioner for private rejser
 • hjemsendelse af syge eller potentielt syge medarbejdere.

Forebyggelsespligten påhviler ikke alene arbejdsgiveren. Det er et fælles ansvar for virksomheden, dens ledere og medarbejdere at medvirke til foranstaltninger, som skal forebygge smittespredning. Samarbejdet herom kan fx ske i virksomhedens arbejdsmiljøorganisation. Målet er at undgå, at smitte bliver bragt ind på arbejdspladsen, og at undgå, at eventuel smitte spredes på arbejdspladsen.

Arbejdstilsynet og sundhedsmyndighederne

FA har været i dialog med Arbejdstilsynet, som har peget på virksomhedernes pligt til at foretage en risikovurdering (en biologisk arbejdspladsvurdering, APV, som supplerer virksomhedens almindelige APV), jf. bekendtgørelsen om biologiske agenser og arbejdsmiljø. Bekendtgørelsen omfatter bl.a. de situationer, hvor en medarbejder under arbejdets udførelse kan blive udsat for ”biologiske agenser” – ikke blot når virksomheden arbejder med biologiske agenser, men også når biologiske agenser udgør en forurening af arbejdsmiljøet. Ved ”biologiske agenser ” forstås her mikroorganismer, fx bakterier og virus, som er i stand til at fremkalde en infektionssygdom, allergi eller toksisk effekt.

Ifølge bekendtgørelsens § 5 skal arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, således, at påvirkning fra biologiske agenser så vidt muligt undgås. Hvis det ikke er muligt at undgå påvirkning fra biologiske agenser, skal der iværksættes effektive foranstaltninger til imødegåelse af risikoen for ulykker eller sundhedsskader.

Virksomhedens arbejdsmiljøorganisation (AMO) skal informeres om ulykker eller uheld, der kan have medført udslip af biologiske agenser, som kan forårsage sygdom hos mennesker.

FA vurderer, at det i første omgang er tilstrækkeligt, at virksomheder og medarbejdere i den finansielle sektor følger de anvisninger og vejledninger, som udsendes af sundhedsmyndighederne, dvs.

Sundhedsstyrelsen www.sst.dk

Statens Serum Institut https://www.ssi.dk/

Styrelsen for Patientsikkerhed www.stps.dk

Hertil kommer Udenrigsministeriets rejsevejledning, som løbende opdateres, og som sundhedsmyndighederne henviser til.

Myndighederne har efterfølgende oprettet en fælles hjemmeside på www.coronasmitte.dk , hvortil er knyttet en hotline på 7020 0233. Desuden har Styrelsen for Patientsikkerhed oprettet en hotline i hver region for personer, som er sat i karantæne på mistanke om smitte, eller som er testet positiv for coronasmitte. Se numrene til hver enkelt hotline på www.stps.dk.

Undgå at smitte kommer ind på arbejdspladsen – stop smitten ved døren!

Tiltag til forebyggelse af smittespredning ind på arbejdspladsen kan rette sig mod virksomhedens medarbejdere eller eksterne, fx kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere. I takt med at vaccinen bliver rullet ud, vil der forventeligt ske en normalisering af samfundet.

I forhold til medarbejdere:

Sundhedsstyrelsen oplyser:

 • Coronavirus/COVID-19 kan vise sig med feber, hoste eller vejrtrækningsbesvær.
 • Symptomerne ses op til 14 dage, efter man er udsat for smitte.  
 • Hvis du indenfor de sidste 14 dage har været i et land med coronavirus/COVID-19 smittespredning, eller hvis du har været i tæt kontakt med en person med coronavirus/COVID-19, så ring til lægen hvis du er syg. 
 • Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op i venteværelset, da du kan smitte andre.

Virksomheden bliver informeret, hvis en medarbejder bliver testet positiv for coronavirus.

Hvis en medarbejder er syg, og bliver diagnosticeret med COVID-19, iværksættes smitte- og kontaktopsporing af Styrelsen for Patientsikkerhed. Her vil virksomheden blive orienteret af myndigheden, ligesom den vil blive kontaktet, hvis medarbejderen fx isoleres på et hospital, en kaserne eller sættes i hjemmekarantæne.

Se hvordan smitteopsporingen foregår, her.

Udover at følge Sundhedsstyrelsen anvisninger har virksomheden mulighed for selv at tage forbyggende initiativer, førend smitte hos medarbejderen er konstateret.

Sundhedsstyrelsen har opfordret alle personer, der har været i særlige risikoområder efter 2. marts til at blive hjemme indtil 14. dag, efter at de udrejst fra et af disse områder. Det gælder også, selvom medarbejderne ikke har været i direkte kontakt med smittede.

Virksomheden kan fx bede medarbejdere, som fx har haft fravær på grund af ferie, om at oplyse:

 • Om de har rejst eller opholdt i lande eller områder med udbredt smitte.
 • Om de har været i tæt kontakt med personer, som har rejst og opholdt sig i disse områder
 • Om de føler sig raske

I givet fald bør virksomheden opfordre medarbejderen til at lade sig teste for COVID-19. Det er vigtigt, at medarbejderen ringer til egen læge eller lægevagten, hvis man inden for de sidste 14 dage har været i områder med udbredt transmission af COVID-19, og har fået symptomer som feber, hoste eller åndenød eller har været i tæt kontakt med en person, der er mistænkt eller fået påvist sygdommen og har de samme symptomer. Vær opmærksom på, at virksomheden i henhold til helbredsoplysningsloven ikke er berettiget til at kræve oplysninger om eventuelle symptomer og diagnose hos medarbejderen.

Virksomheden har også mulighed for at pålægge medarbejderen at tage en test i medfør af nødlovningen, der blev indført i slutningen af 2020.

Virksomheden kan efter omstændighederne aftale hjemmearbejde i en periode på fx 2 uger med medarbejdere, som har været udsat for smitterisiko. Det svarer til inkubationstiden for coronavirus.

Hjemmearbejde og krav til arbejdsmiljø på hjemmearbejdsplads

FA har bedt Arbejdstilsynet om dispensation fra kravene i bekendtgørelsen om hjemmearbejde, så medarbejdere kan arbejde i hjemmet i fuld, normal arbejdstid, uden at alle arbejdsmiljøkrav skal være opfyldt. Mange medarbejdere i den finansielle sektor kan arbejde i hjemmet ved brug af en bærbar computer.

Tilsynet har ikke imødekommet anmodningen, men skriver i et svar til FA: "Jeres forslag om, at ændre i "Bekendt-gørelsen om begrænsninger i anvendelsen af lov om arbejdsmiljø på arbejde, som udføres i den ansattes hjem" vil indgå sammen med en række øvrige forslag vi har samlet sammen i forbindelse med, at vi ser på mulige forenklinger og bedre regler. Vi vil løbende se på mulighederne herfor". 

Arbejdstilsynet har tilføjet: "Arbejdstilsynet fører normalt ikke tilsyn i ansattes private hjem. I den nuværende situation med coronavirus (COVID-19) fører vi alene tilsyn i forhold til alvorlige ulykker og alvorlige klager."  FA råder derfor til, at virksomhederne, hvor det kan lade sig gøre, gør brug af muligheden for at lade medarbejdere udføre hjemmearbejde i fuld, normal arbejdstid, indtil at lockdown-perioden er udløbet.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger

Virksomheden kan endvidere opfordre medarbejdere, som står foran ferie eller andet fravær fra virksomheden til at være særligt opmærksom på at efterleve Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Rejsevejledningerne opdateres jævnligt på baggrund af bl.a. nye oplysninger om udbrud af smitte og lokale foranstaltninger. Rejsevejledningerne kan tilgås på en app og indeholder fx oplysning om

 • Lande og områder, hvortil Udenrigsministeriet generelt fraråder rejser
 • Lande og områder, hvortil Udenrigsmisteriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser
 • Lande og områder, hvortil Udenrigsministeriet tilråder rejsende ekstra forsigtighed

I forhold til eksterne:

Der er ikke her samme mulighed for at give instruktion til eksterne, men virksomheden kan vælge at informere eksterne med skiltning, plakater, flyers eller digitalt – om dens initiativer for at forebygge smittespredning.

Undgå, at smitte spredes på arbejdspladsen

Sundhedsstyrelsen oplyser, at sygdomsbillede er, at COVID-19 giver infektioner i luftvejene. Symptomer kan spænde fra symptomfri, til helt milde symptomer til alvorlig lungebetændelse. COVID-19 smitter fra person til person gennem dråber, fx via hoste eller nys. Derfor opfordrer Sundhedsstyrelsen til, at alle ledere og medarbejdere følger de generelle hygiejneråd, som lyder således:

 • Vask hænder ofte og hyppigt med sæbe og vand, brug evt. håndsprit
 • Nys og host i ærme eller albuebøjning
 • Ved arbejde med direkte kontakt med sekreter opfordres til brug af engangshandsker

Sundhedsstyrelsen foreslår desuden at virksomheder kan opsætte dispensere med håndsprit i fællesområder som kantine, åbne kontorlandskaber (fx callcentre), toiletter, motionsrum mv.

Virksomheden kan, hvor det er fysisk muligt, fx

 • øge afstanden mellem de enkelte arbejdspladser
 • ændre placering ved arbejdspladser, så medarbejdere ikke har tæt ansigtskontakt
 • ændre ventilation i arbejdsrum, så spredning af mikroorganismer (fx virus) undgås
 • undgå store forsamlinger, fx kurser og konferencer, hvor mange medarbejdere er tæt samlet – i stedet kan vælges digitale løsninger som fx videokonferencer, Skype, Teams, BlueJeans m.v.

Virksomheden kan vælge at indføre ændrede interne adfærdsregler i en periode, fx

 • henstille til at man hilser uden håndtryk
 • henstille til, at man undgår øvrig fysisk kontakt på arbejdspladsen.

Virksomheden kan endelig øge medarbejdernes opmærksomhed på hygiejniske foranstaltninger som fx

 • korrekt håndvask
 • desinfektion af hænder med sprit
 • korrekt adfærd ved nysen og hosten

Sundhedsstyrelsen opfordrer ikke til, at raske borgere benytter mundbind eller andre værnemidler til at forebygge smitte, da der ikke er dokumenteret effekt af sådanne tiltag.

Virksomheden kan opfordre medarbejderne til at efterleve myndighedernes anbefalinger om kollektiv trafik og transport til og fra arbejdspladsen.

Fx kan der opfordres til:

1. Gå eller tag cyklen ved kortere ture

Skal du blot en kort tur, overvej da om det er muligt for dig at cykle eller gå. På den måde undgår du tæt kontakt under transporten, og du giver andre rejsende – som ikke har samme mulighed – bedre plads i den kollektive trafik.
 

2. Rejs uden for myldretiden

I myldretiden kan passagerne med den kollektive trafik komme ud for at skulle stå særligt tæt i busser, tog og metro. Overvej om du har mulighed for at rejse uden for myldretiden, ved fx at flytte din aftale eller møde lidt tidligere eller senere på arbejdspladsen.
 

3. Vis hensyn til andre rejsende

Host og nys ikke i retningen af dine medrejsende. Skal du hoste eller nyse, gør det da i dit ærme eller i et medbragt engangslommetørklæde. Vær særlig opmærksom på ikke at hoste eller nyse i nærheden af ældre medrejsende.
 

4. Husk den gode håndhygiejne

I den kollektive trafik er det ofte nødvendigt at holde fast for at holde balancen. God og grundig håndhygiejne er effektivt ift. forebyggelse af coronavirus. Vær derfor opmærksom herpå, når du er eller har været i direkte kontakt med de fælles berøringsflader (håndtag, stopknapper m.v.) med andre rejsende.
 

5. Rejs ikke med kollektiv trafik, hvis du er syg, eller formoder at være smittet

Er du syg eller formoder du, at du er smittet, så tag hensyn til andre ved ikke at rejse med den kollektive trafik.

Informationsmaterialer fra sundhedsmyndighederne

Se eksempler på plakater fra sundhedsmyndighederne, som kan anvendes til kommunikation til virksomhedens ledere og medarbejdere:

 

Genåbning af offentlige lokaler (filialer/kundemødesteder m.v.)

FA henviser til de gældende regler som fremgår af denne bekendtgørelse. (opdateret den 25. februar 2021)

1) Der må maksimalt tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 7,5 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 7,5 m2, må der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager. Serveringssteder skal ved indgangen til lokalerne opsætte informationsmateriale om, hvor mange personer, der maksimalt må tillades adgang for, jf. 1. og 2. pkt. 1. og 2. pkt. omfatter ikke lokaler, der anvendes til detailhandel. For disse lokaler gælder stk. 2.

2) Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunder, besøgende og deltagere at holde afstand til hinanden.

3) Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmateriale, der opsættes efter 1. pkt., skal være det materiale, der er offentliggjort af Sundhedsstyrelsen.

4) Det skal sikres, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.

5) Der skal være vand og sæbe eller håndsprit (mindst 70 pct. alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere.

Stk. 2. Fysiske og juridiske personer, som har rådighed over lokaler, der anvendes til detailhandel, herunder udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader m.v., og hvortil offentligheden har adgang, skal ud over kravene i stk. 1, nr. 2-5, opfylde følgende krav, jf. dog stk. 3 og kapitel 4:

1) I lokaler mellem 0 og 1.999 m2 må der maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 7,5 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 7,5 m2, må der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 kunde.

2) I lokaler mellem 2.000 og 4.999 m2 må der maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 10 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang, dog minimum 266 personer.

3) I lokaler mellem 5.000 og 9.999 m2 må der maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 12 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang, dog minimum 500 personer.

4) I lokaler på 10.000 m2 eller derover må der maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 25 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang, dog minimum 833 personer.

5) Ved indgangen til lokalerne skal der opsættes informationsmateriale om, hvor mange personer der maksimalt må tillades adgang for.

6) Ved indgangen til lokalerne skal der opsættes informationsmateriale om, at kunder bør gå ind i butikken alene. Informationsmateriale, der opsættes efter 1. pkt., skal være det materiale, der er offentliggjort af Sundhedsstyrelsen.