Årsberetning 2017

Arbejdsmarkedet, ny lovgivning

Indholdsfortegnelse

I beretningsåret er der vedtaget flere arbejdsmarkedslove, som har betydning for det finansielle arbejdsmarked.

Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring (L 88)

Lovændringen medfører en justering af dagpengesystemet, som betyder, at systemet bliver mere fleksibelt og bedre kan håndtere nye, skiftende og sammensatte beskæftigelsesformer. Eksempelvis betyder ændringen større vished og forudsigelighed om rettigheder for atypisk beskæftigede.

Der er grundlæggende tale om en justering af dagpengesystemet, så det bedre matcher fremtidens arbejdsmarked. Systemet bliver i højere grad baseret på objektive, registerbaserede og kontrollerbare oplysninger.

Loven blev vedtaget i december 2017 og trådte i kraft 1. januar 2018.

Læs mere om lov om arbejdsløshedsforsikring.

Ny ferielov

Loven er en udmøntning af den politiske aftale om, at alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie. Formålet med den nye ferielov er derfor at sikre, at lønmodtagere, herunder også nye på arbejdsmarkedet, har ret til fem ugers årlig betalt ferie i det løbende år. I praksis medfører den nye ferielov, at lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode.

Loven blev vedtaget i januar 2018 og træder i kraft 1. september 2020.

Læs mere om den nye ferielov.

Ændring af barselsloven

Loven har til formål at give fraværsret til fædre og medmødre, hvis barnet er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen. Loven indfører dermed en såkaldt sorgorlov for forældre, der har mistet et barn.

Loven blev vedtaget i januar 2018 og trådte i kraft 1. februar 2018.

Læs mere om ændringen af barselsloven.

Lov om forretningshemmeligheder (L 125)

Lovforslaget har til formål at beskytte arbejdsgivers forretningshemmeligheder og udspringer af et EU-direktiv.

Konkret indeholder loven bl.a. regler om, i hvilke tilfælde erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder udgør henholdsvis en lovlig og en ulovlig handling. Derudover defineres begrebet forretningshemmeligheder.

Loven blev vedtaget i april 2018 og træder i kraft 9. juni 2018.

Læs mere om lov om forretningshemmeligheder.