Årsberetning 2017

Arbejdsmarked, arbejdsmiljøområdet

Indholdsfortegnelse

Der har været politiske tiltag på arbejdsmiljøområdet i beretningsåret, som har betydning for FA’s medlemsvirksomheder. 

Ekspertudvalg skal gentænke arbejdsmiljøindsatsen

I 2017 blev effekten af arbejdsmiljøindsatsen, som både det offentlige og virksomhederne bruger store ressourcer på, draget i tvivl.

Det skete, da en midtvejsmåling af de mål, der er sat i 2020-planen ”Nye veje til et bedre arbejdsmiljø” viste, at de fastlagte reduktionsmål inden for psykisk arbejdsmiljø og muskelskeletbesvær sandsynligvis ikke kan nås inden 2020.

På den baggrund besluttede beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) at nedsætte et særligt ekspertudvalg, som skal gentænke hele arbejdsmiljøindsatsen for at opnå større effekt af ressourcerne. Tidligere minister Pia Gjellerup er formand for udvalget, der tæller fire af arbejdsmarkedets organisationer som medlemmer.

FA forventer, at ekspertudvalgets anbefalinger vil blive offentliggjort i det kommende beretningsår, sandsynligvis i september 2018. FA forventer også, at anbefalingerne primært vil fokusere på en bedre udnyttelse af Arbejdstilsynets ressourcer, mens det i mindre grad vil fokusere på indretning og funktion af partssystemet, som blev reorganiseret 1. januar 2017 med dannelsen af fem branchefællesskaber for arbejdsmiljø (BFA’er).

Læs mere om 2020-planen

Arbejdstilsynets kompetenceområde udvidet

Det fortsatte fokus på et bedre psykisk arbejdsmiljø førte i januar 2018 til et politisk krav om, at Arbejdstilsynet under virksomhedsbesøg skal have mulighed for at tale med enkelte medarbejdere eller grupper af medarbejdere uden ledelsens tilstedeværelse. Der er dermed tale om en udvidelse af Arbejdstilsynets kompetenceområde.

FA har vejledt medlemsvirksomhederne om, hvordan denne form for dataindsamling kan foregå, uden at det sætter virksomhedernes retssikkerhed over styr.

Lovændringen ventes at træde i kraft 1. juli 2018.

Seksuel chikane

I kølvandet på #MeToo har der i beretningsåret været et stort politisk fokus på seksuel chikane.  Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og daværende ligestillingsminister Karen Ellemann (V) har eksempelvis udarbejdet et fælles hyrdebrev til landets virksomheder, der opfordrer til at sætte seksuel chikane på dagsorden på arbejdspladsen.

FA har formidlet hyrdebrevet til sine medlemsvirksomheder. Derudover har FA udarbejdet en række anbefalinger til virksomhederne om, hvordan de kan forebygge seksuel chikane. Anbefalingerne er videreformidlet til virksomhederne via mail og hjemmesiden, fanet.dk.

Regeringen har også flere gange i beretningsåret luftet idéer om at hæve godtgørelserne i sager om seksuel chikane. FA forventer, at der i det kommende beretningsår kommer et konkret forslag fra regeringen om at hæve godtgørelsesniveauet. FA mener ikke, at godtgørelsesniveauet skal forhøjes i disse sager.

Læs hyrdebrevet fra regeringen til virksomhederne.

Nye arbejdsmiljøregler på vej

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) opfordrede i april 2018 borgere, virksomheder og organisationer til at komme med forslag til bedre arbejdsmiljøregler.

Baggrunden er, at der er over 300 regelsæt på området, og at mange virksomheder oplever en del af dem som komplekse, uklare eller ligefrem unødvendige.

FA har hilst regelsaneringen velkommen og har taget temaet op i FA’s netværk for arbejdsmiljøansvarlige, der har fremsat flere forslag til regelændringer på arbejdsmiljøområdet.

FA formidler forslagene til Beskæftigelsesministeriet.

BFA Finans

Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø for Handel, Finans og Kontor blev stiftet med virkning fra 1. januar 2017.

I det første driftsår er det prioriteret at oprette en hjemmeside med arbejdsmiljøvejledning til sektorens virksomheder og medarbejdere. Herudover er vejledninger udgivet af BAR FOKA blevet opdateret og tilpasset finanssektoren.

I regi af BFA Finans holdt Finansforbundet, Forsikringsforbundet og FA for første gang Finanssektorens Arbejdsmiljødag 22. januar 2018, hvor over 200 deltog.

Formålet med Finanssektorens Arbejdsmiljødag er at samle både ledelses- og medarbejderrepræsentanter en dag om året og i fællesskab få ny viden og nye redskaber samt erfaringsudveksle om indsatsen for et bedre psykisk arbejdsmiljø og trivsel.

Virksomhederne kan endvidere bruge dagen til at opfylde pligten til at give medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen supplerende uddannelse.

Læs mere om BFA Finans.

Arbejdsskadeområdet

Regeringsgrundlaget for den siddende regering omfatter bl.a. vedtagelse af en arbejdsskadereform, herunder ændring af arbejdsskadesikringsloven.

I den forbindelse deltog FA i december 2017 i et dialogmøde med beskæftigelsesministeren og Folketingets Beskæftigelsesudvalg.

På vegne af medlemsvirksomhederne fulgte FA op med skriftlige input til reformen før jul. Beskæftigelsesministeriet har efterfølgende kvitteret for inputs og spurgt ind til de enkelte forslag.

FA’s forslag til forbedringer har især fokus på hurtigere indsats ved arbejdsskader og bedre samarbejde mellem de involverede aktører med henblik på fastholdelse og tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Desuden mener FA, at sagsbehandlingen skal forenkles, og sagsbehandlingstiden for arbejdsskadesager forkortes.

Ministeren har bebudet et politisk forlig på arbejdsskadeområdet inden sommeren 2018 og ny lovgivning efter sommer.