Afgørelse Medlemsservice

Ytringer på facebook kan føre til afskedigelse

En tillidsmand blev opsagt efter en negativ udtalelse på facebook om arbejdsgiverens kunder. Selvom udtalelsen var uheldig og kunne opfattes som kritik, gjorde konkrete forhold dog, at opsigelsen ikke var berettiget

En bankansat tillidsrepræsentant med ca. 9 års anciennitet skrev den 28. december 2012 følgende kommentar på sin facebookprofil:

"Ferie! Gid fanden havde folk der kommer i tanker om indskud på børneopsparinger og pensioner den sidste bankdag i året! Der er fucking 364 andre dage i året hvor du kan ringe om det!"

I begyndelsen af januar 2013 blev banken bekendt med kommentaren, da en af medarbejderne - som var facebook-ven med tillidsrepræsentanten - fortalte det til en af lederne. Dagen efter gav vennen en udskrift af kommentaren til lederen.

Banken fandt, at udtalelsen var udtryk for grov illoyalitet og pligtstridig adfærd, og valgte derfor at afskedige tillidsrepræsentanten.

Finansforbundet mente derimod, at der ikke var tvingende årsager til at afskedige tillidsrepræsentanten, og sagen endte i en faglig voldgiftsret, hvor sagen blev forhandlet den 3. september 2013. 

Hvad siger tilkendegivelsen?

Opmanden kom med sin tilkendegivelse den 11. september 2013. Den støtter mange af FA’s synspunkter under sagen. Under sagen argumenterede Finansforbundet bl.a. for, at stort set ingen havde læst kommentaren, og at kommentaren alene var givet i en "snæver, fortrolig kreds". I tilkendegivelsen følger opmanden dog FA’s argumenter om, at udtalelsen reelt er sket i et offentligt rum.

Opmanden lægger således vægt på, at tillidsrepræsentanten burde ”have indset, at udtalelsen kunne udbredes yderligere, og at det ville være muligt at identificere banken. Udtalelsen kunne opfattes som en kritik af banken og dens kunder og indebar derfor risiko for en vis skadevirkning for banken.

Det gjaldt, selvom tillidsrepræsentantens profil var lukket, og selvom kun hendes 128 venner (og ikke fx venners venner) kunne læse nyheden.

På den anden side henviste opmanden til en række konkrete forhold i sagen, som talte for, at udtalelsen ikke udgjorde tvingende årsager til afskedigelse. Opmanden henviste til, at udtalelsen fremstod som en frustreret reaktion efter en travl arbejdsdag, at tillidsrepræsentantens tilknytning til banken ikke var nævnt, at udtalelsen ikke var rettet mod navngivne kunder eller bankens ledelse, at hun selv fjernede postingen den efterfølgende eftermiddag, og at der ikke var nogen skadevirkning for banken. Dertil kom, at hun havde 9 års anciennitet og ikke modtaget advarsler eller påtaler.

Det var under sagen usikkert, hvor længe kommentaren havde været tilgængelig, idet den kollega, som havde gjort ledelsen opmærksom på kommentaren, ikke ønskede at vidne. Opmanden lagde derfor vægt på tillidsrepræsentantens egen forklaring om, at hun slettede kommentaren dagen efter.

Efter en konkret, samlet afvejning af forholdene i sagen fandt opmanden, at der ikke forelå tvingende årsager til at afskedige tillidsrepræsentanten.

Efter overenskomsten har en afskediget tillidsrepræsentant krav på mindst 12 måneders løn, hvis opsigelsen ikke er begrundet i tvingende årsager. På baggrund af opmandens tilkendegivelse efter forhandlingen blev sagen afsluttet med parternes forlig om, at arbejdsgiveren skulle betale knap 8 måneders løn.

FA mener

Afgørelsen er så vidt vides den første om afskedigelse af tillidsrepræsentanter på grund af ytringer på sociale medier, og den er derfor et vigtigt bidrag til, hvordan den type sager skal løses. Det må nu anses for afklaret, at også negative ytringer på en lukket profil potentielt kan skade arbejdsgiveren og derfor kan medrøre ansættelsesretlige konsekvenser.

Tilkendegivelsen må også læses sådan, at havde et eller flere af de konkrete forhold i sagen ikke været til stede, ville der formentlig have været tvingende årsager til at afskedige den pågældende.

Endelig er det værd at bemærke, at opmanden ikke lagde vægt på Finansforbundets argument om, at banken ikke havde en politik for brug af sociale medier på arbejdet. Det er derfor ikke afgørende for denne typer sager, om arbejdsgiveren har en skriftlig politik på området. FA anbefaler dog, at arbejdsgiverne overvejer behovet for en politik om brug af sociale medier.

FA har andetsteds redegjort for det mærkværdige i, at Finansforbundet bragte en nyhed om sagen, før opmandens tilkendegivelse forelå.

Udgivet d. 12.9.2013