Afgørelse Medlemsservice

Under halvdelen af medarbejderne overtaget – ikke virksomhedsoverdragelse

14 ud af 31 medarbejdere blev overtaget fra den tidligere leverandør af rengøring. Arbejdsretten fastslog, at der ikke var tale om en virksomhedsoverdragelse.

Virksomhedsoverdragelsesloven har til formål at beskytte medarbejderne, hvis deres arbejdsplads bliver overdraget. Arbejdsretten fastslog ved dom af 3. februar 2016, at overdragelse af rengøringsopgaverne i en kommune ikke var omfattet af loven.

Baggrund

Sagen handlede om, hvorvidt en rengøringsvirksomheds overtagelse af rengøringen i en kommune indebar en overtagelse af de to tidligere leverandørers virksomhed(er). Hvis det var tilfældet, ville overtagelsen være omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, hvilket ville få konsekvenser for både den nye leverandør og medarbejderne.

Efter et udbud af rengøringen i kommunen overgik rengøringen fra to tidligere leverandører til en ny rengøringsvirksomhed. De tidligere leverandører valge derfor at afskedige henholdsvis 15 og 31 medarbejdere.

Den nye virksomhed søgte kort efter 40 medarbejdere til rengøring. Fra én af de tidligere leverandører blev 14 medarbejdere ansat i den nye rengøringsvirksomhed. Nogle af dem blev dog senere opsagt.

Fagforeningen mente, at overdragelsen var en overdragelse i virksomhedsoverdragelseslovens forstand. Derfor krævede fagforeningen bl.a. efterregulering af løn, idet den nye leverandør ikke havde videreført anciennieten for de medarbejdere, som kom fra den tidligere leverandør.

Arbejdsrettens dom

Arbejdsretten fastslog, at det afgørende for, om der er tale om en virksomhedsoverdragelse, er, om den nye indehaver overtager en "efter antal og kvalifikationer betydelig del af arbejdsstyrken".

Der skal være tale om overførsel af en helhed af aktiverne, der gør det muligt på en stabil måde at fortsætte den overtagende virksomheds aktiviteter. Der kan ikke opstilles en fast grænse på fx 50 pct. af medarbejderne.

I den konkrete sag var der ikke overført fysiske aktiver, så det afgørende var vurderingen af medarbejderne. Vurderingen skulle foretages for hver leverandør for sig, da det var to forskellige, private leverandører. Fra den ene leverandør blev der slet ikke overtaget medarbejdere, og der forelå allerede derfor ikke en virksomhedsoverdragelse. Hvad angik den anden leverandør blev mindre end halvdelen af medarbejderne (14 ud af 31) ansat hos den nye leverandør. Fagforeningen havde imidlertid ikke godtgjort, at der blandt disse var nøglepersoner eller lignende, som kunne føre enheden videre efter overførslen. På den baggrund var der heller ikke tale om en en overdragelse i virksomhedsoverdragelseslovens forstand.

Den nye rengøringsvirksomhed blev derfor frifundet.

FA bemærker

Det er altid en konkret vurdering ved virksomhedsoverdragelse, om der er sket en ”overførsel af en økonomisk enhed, der bevarer sin identitet”. Imidlertid opsætter Arbejdsretten i denne afgørelse nogle kriterier, som kan være afgørende ved vurderingen.

Arbejdsretten har med dommen klarlagt, at ét af de kriterier, som kan have betydning i vurderingen, er, om der er tale om en overtagelse af mere eller mindre end halvdelen af medarbejderne. Yderligere anførte Arbejdsretten, at hvis der er tale om overtagelse af mindre end halvdelen af medarbejderne, vil det have betydning, om der er sket overtagelse af nøglepersoner eller lignende.

Bevisbyrden for, at der er overtaget nøglepersoner eller lignende, ligger hos den/dem, der påberåber sig virksomhedsoverdragelsesloven, dvs. typisk fagforeningen. 

Udgivet d. 9.2.2016

Nøgleord