Afgørelse Medlemsservice

Ulovligt krav om helbredsoplysning gav 5.000 kr.

En arbejdsgiver må ikke spørge, hvad en sygemeldt medarbejder fejler. Et krav om det i arbejdsgiverens egne regler var i strid med ansættelsesbevisloven

Østre Landsret har i en sag om ansættelsesvilkår afgjort, at et krav om, at medarbejderen skulle angive sygdommens art ved sygemelding, var i strid med helbredsoplysningsloven og ansættelsesbevisloven.

Sagen handlede om en medarbejder, der blev ansat i august 2010 og opsagt i oktober 2010. I medarbejderens ansættelseskontrakt stod bl.a., at medarbejderen skulle følge arbejdsgiverens regler for anmeldelse af sygdom. Reglerne krævede telefonisk sygemelding, idet sms eller e-mail ikke var tilstrækkeligt. Herudover skulle medarbejderen oplyse sygdommens art og forventede varighed. I kontrakten var også anført, at arbejdsgiveren ikke udbetalte løn i de første 13 ugers sygdom. Denne del af kontrakten blev rettet efter få dage.

Da medarbejderen blev opsagt efter lidt mere end 2 måneders ansættelse, henvendte hun sig til sin fagforening, HK, fordi hun var blevet trukket 5.492 kr. i løn under sygdom. HK mente, at arbejdsgiveren havde overtrådt ansættelsesbevisloven i forhold til både kravet om oplysning om sygdommens art, og vilkåret om at der ikke ville blive betalt løn under sygdom, samt at arbejdsgiveren også havde overtrådt helbredsoplysningsloven. HK krævede derfor godtgørelse.

Arbejdsgiveren efterbetalte herefter den løn, der ikke var blevet udbetalt under medarbejderens sygdom, idet dette skyldtes en fejl. Arbejdsgiveren mente dog ikke, at kravet om angivelse af sygdommens art var i strid med helbredsoplysningen, da oplysningen skulle hjælpe med at indkredse den forventede varighed af sygdommen.

Byretten frifandt arbejdsgiveren. Byretten gav arbejdsgiveren medhold i, at den manglende lønudbetaling skyldtes en fejl, idet vilkåret om, at der ikke ville udbetalt løn under sygdom, ikke var fastholdt. Spørgsmålet om sygdommens art hang efter byrettens opfattelse sammen med afklaring af fraværets varighed, og dermed arbejdsgiverens mulighed for at tilrettelægge arbejdet bedst muligt. På den baggrund mente byretten ikke, at det var en overtrædelse af helbredsoplysningsloven.

Østre Landsret var ikke enig. Østre Landsret afgjorde, at kravet om, at medarbejderen skulle oplyse om sygdommens art, var i strid med helbredsoplysningsloven - og dermed i strid med ansættelsesbevisloven. Landsretten var dog enig med byretten i, at der ikke herudover forelå en krænkelse af ansættelsesbevisloven. Landsretten pålagde derfor arbejdsgiveren at betale en godtgørelse til medarbejderen på 5.000 kr. Til gengæld blev HK pålagt at betale 15.000 kr. i sagsomkostninger til arbejdsgiveren.

Aførelsen er omtalt i UfR 2013.2906Ø.

Udgivet d. 19.11.2013

Nøgleord