Afgørelse Medlemsservice

Tilbud om deltidsjob var rimelig hensyntagen

Tilbud om deltidsansættelse, der blev afslået, gjorde en afskedigelse saglig, idet der var vist det fornødne hensyn til en medarbejder med lang anciennitet

Der skal vises hensyn til medarbejdere med lang tids ansættelse, når virksomheden afskediger på grund af fx omstruktureringer. Et tilbud om en deltidsstilling kan i den konkrete situation være et rimeligt tilbud. Det viser en aktuel sag fra Vestre Landsret.

En virksomhed skulle omstrukturere på grund af vigende ordrebeholdning. Virksomheden planlagde i den forbindelse at fordele en bogholders opgaver på andre medarbejdere for at spare. Bogholderen blev i konsekvens heraf tilbudt en deltidsstilling med it-funktioner til 22.000 kr. pr. måned. Bogholderen afslog tilbuddet og blev afskediget.

Bogholderens fagforening (HK) mente, at virksomheden ikke havde vist tilstrækkeligt hensyn til bogholderen, og anlagde derfor sag om usaglig opsigelse og krævede godtgørelse efter funktionærlovens § 2b. HK gjorde gældende, at bogholderen skulle have været tilbudt en stilling som produktionsassistent på et andet arbejdsted. Dette afviste virksomheden, da der var tale om en anden type stilling, der iøvrigt ville medføre en lønnedgang. Virksomheden henviste også til, at stillingen slet ikke var ledig på tidspunktet for afskedigelsen af bogholderen.

Byretten frifandt virksomheden og lagde vægt på virksomhedens begrundelse for opsigelsen. Retten bemærkede, at virksomheden havde levet op til sin forpligtelse om at vise hensyn til medarbejdere med lang tids ansættelse ved at tilbyde en deltidsstilling.

Vestre Landsret tiltrådte byrettens dom og anførte, at selv om bogholderen havde meget lang anciennitet i virksomheden, var der efter en konkret vurdering ikke grundlag for at fastslå, at afskedigelsen af hende frem for to andre i bogholderiet ikke havde været rimeligt begrundet i virksomhedens forhold. Landsretten fastslog også, at virksomheden i den konkrete sag ikke havde haft pligt til at tilbyde en stilling som produktionsassistent til bogholderen.

Dommen er refereret i UfR 2012.805V.

Dommen viser, at der skal vises hensyn til medarbejdere med lang anciennitet, når virksomheden skal afskedige for at spare, og at muligheden for at omplacere til en deltidsstilling var et rimeligt tilbud. Dommen viser også, at det er virksomhedens ret at vurdere alternative jobtilbud.

Udgivet d. 2.5.2012