Afgørelse Medlemsservice

Sygdom under ferie var lønmodtagers risiko

I en ny dom slår Højesteret fast, at det ikke er i strid med EU-retten, at sygdom, som opstod under en ferie i 2009, efter de dagældende regler var den ansattes risiko

Højesteret er i en dom af 18. december 2013 kommet frem til, at det ikke var i strid med arbejdstidsdirektivet, at en lønmodtager, som blev syg, efter at han gik på ferie i 2009, ikke havde ret til erstatningsferie.

Praksis efter den dagældende ferielov var sådan, at risikoen for sygdom gik over på medarbejderen ved feriens begyndelse. Sygdom, der opstod inden feriens start, blev anset for en feriehindring, mens sygdom, der opstod derefter, altså var medarbejderens risiko.

EU-domstolen har imidlertid afgjort, at EU’s arbejdstidsdirektiv skal forstås sådan, at en lønmodtager, der bliver syg under ferie, har krav på erstatningsferie, og at nationale regler ikke må fratage lønmodtagere denne ret. Den danske ferielov blev derfor ændret fremadrettet. Der blev dog ikke taget stilling til sager opstået før ændringen.

Sagen

I sagen for Højesteret var en medarbejder kommet til skade under sin ferie i juli 2009. Arbejdsgiveren afviste at give ham erstatningsferie med henvisning til, at de dagældende regler ikke gav ham ret til erstatningsferie. Medarbejderen henviste til, at pligten til at fortolke danske regler i overensstemmelse med EU-retten medførte, at han havde krav på erstatning for den ferie, som han havde mistet i 2009, selvom han altså ikke havde denne ret efter de danske regler.  

EU-Domstolen har i flere afgørelser betonet, at pligten til at fortolke nationale regler i overensstemmelse med EU-retten ikke indebærer, at en national bestemmelse skal fortolkes, så den er i direkte modstrid med national ret.

Spørgsmålet var så, om det var muligt at fortolke de dagældende danske regler sådan, at de kom i overensstemmelse med EU-retten. Det fandt Højesteret ikke muligt, fordi de dagældende regler var klare: risikoen lå hos medarbejderen. En fortolkning ud fra EU-retten ville derfor reelt få tilbagevirkende kraft. Dette afviste Højesteret, fordi det ville være et brud på retssikkerheden og den forudsigelighed i rettens anvendelse, som må kræves. Derfor fandt Højesteret, at lønmodtageren ikke havde ret til erstatning for den sygdom, som opstod under ferien i 2009.

Det bemærkes, at ferieloven blev ændret i 2012, så den nu er i overensstemmelse med EU-retten. I dag har en lønmodtager ,som bliver syg under sin ferie, ret til erstatningsferie efter 5 sygedage, hvis vedkommende har optjent 25 feriedage. Har lønmodtageren optjent færre feriedage, har vedkommende ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage.

Udgivet d. 19.12.2013