Nyhed Medlemsservice

Sundhedsforsikring og patientskader

En medarbejder omfattet af en privat sundhedsforsikring var omfattet af loven om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet ved behandling hos en privatpraktiserende kiropraktor

Østre Landsret har den 30. juni 2014 afsagt dom i en sag, som en kvinde har anlagt mod Patientskadeankenævnet for at få anerkendt, at skader opstået ved behandling hos en kiropraktor, som hendes arbejdsgiver - en kommune - betalte for som led i en sundhedsordning, skulle behandles efter lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Kvindens påstand var, at den behandling, som kiropraktor ydede hende efter aftale med arbejdsgiveren, var omfattet af loven om erstatning for skader på patienter i forbindelse med undersøgelse, behandling og lign. Hun ville således have ændret en afgørelse om, at Patientforsikringen ikke kunne behandle hendes sag, fordi den faldt uden for lovens dækningsområde.

Patientskadeankenævnet påstod stadfæstelse af byrettens dom, hvor nævnet var blevet frifundet. Ankenævnet henviste til, at behandlingen ikke blev ydet af kiropraktoren som privatpraktiserende sundhedsperson, fordi behandlingen var omfattet af en aftale med kommunen om behandling af de ansatte. Derfor mente ankenævnet, at behandlingen faldt uden for lovens dækningsområde.

Landsretten kom frem til, at behandlingen hos kiropraktoren efter en naturlig sproglig forståelse af den omhandlede lovbestemmelse faldt inden for lovens dækningsområde. Landsrettens afgørelse er begrundet således: ”Der er enighed om, at kiropraktor K, der udførte behandlingen af P på sin klinik, var en autoriseret sundhedsperson. Spørgsmålet er herefter alene, om han i forhold til P må anses for privatpraktiserende og dermed omfattet af § 19, stk. 1, nr. 5, i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Lovens forarbejder indeholder ikke bidrag til forståelsen af begrebet ”privatpraktise­rende”. I § 8 i bekendtgørelse nr. 1097 af 12. december 2003 er en privatpraktiserende autoriseret sundhedsperson defineret som en sundhedsperson, ”der på selvstændig privat basis udøver sit erhverv og i forbindelse hermed udbyder tjenesteydelser til patienter”. K udøvede selvstændig privat virksomhed som kiropraktor, og P efter­spurgte hans ydelse som patient ved at vælge at lade sig behandle hos ham. Landsretten finder derfor, at den kiropraktorbehandling, der blev ydet til P, efter en naturlig sproglig for­ståelse er omfattet af § 19, stk. 1, nr. 5, i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sund­hedsvæsenet. Det forhold, at … kommune i kraft af aftalen med Sundhedsteam …, som Ks klinik var en del af, havde forpligtet sig til at betale for behandlinger, der inden for rammerne af aftalen blev ydet til kommunens ansatte og dermed også for P's behandling på K's klinik, ændrer ikke ved, at K må anses som privatpraktiserende i forhold til P. P skal derfor have medhold i sin påstand.….”

Udgivet d. 1.7.2014

Nøgleord