Afgørelse Medlemsservice

Sund fornuft fra Højesteret i graviditetssager

Det kan være forbudt at afskedige en gravid - også selvom arbejdsgiveren ikke er bekendt med graviditeten. Men en ny højesteretsdom giver arbejdsgiveren mulighed for at rette for sig i sådanne situationer

Den 20. februar 2012 tog Højesteret i en dom stilling til, hvorvidt en arbejdsgiver skal betale godtgørelse efter ligebehandlingsloven i forbindelse med opsigelse af en medarbejder på grund af graviditetsbetinget sygdomsfravær. Højesteret fastslog, at uanset, at arbejdsgiveren på opsigelsestidspunktet hverken var eller burde være bekendt med graviditeten, var opsigelsen i strid med ligebehandlingsloven. Arbejdsgiveren blev derfor pålagt at betale godtgørelse svarende til 6 måneders løn til medarbejderen.

I den pågældende sag opsagde en arbejdsgiver (A) en kvindelig medarbejder (M) på grund af hendes sygefravær. Fraværet skyldtes hovedsageligt graviditetsbetinget sygdom. Arbejdsgiveren var på opsigelsestidspunktet uvidende om M's graviditet.

Højesteret kom frem til, at ligebehandlingsloven efter sit formål må forstås således, at den omfatter afskedigelse på grund af sygefravær, der skyldes graviditet, selvom arbejdsgiveren på afskedigelsestidspunktet hverken var eller burde være bekendt med graviditeten. Det er der for så vidt ikke noget nyt i. Højesteret tilføjer imidlertid, at arbejdsgiverens pligt til at betale godtgørelse i denne særlige situation er betinget af, at arbejdsgiveren ikke omgør beslutningen om afskedigelse efter at være blevet bekendt med graviditeten.

Da A ikke omgjorde sin beslutning om afskedigelse efter at være blevet bekendt med graviditeten, havde han handlet i strid med ligebehandlingsloven. M havde således krav på en godtgørelse.

Dommens resultat er i overensstemmelse med EU-retlig praksis. Højesteret indfortolker imidlertid, at godtgørelsespligten - i en situation, hvor arbejdsgiveren ikke er bekendt med graviditeten - er betinget af, at arbejdsgiveren ikke omgør sin beslutning om afskedigelse efter at være blevet bekendt med graviditeten.

Det er vigtigt at notere sig den mulighed, som Højersteret med dommen, giver arbejdsgivere, der har afskediget en gravid medarbejder - uvidende om graviditeten. Når arbejdsgiveren bliver vidende om graviditeten kan godtgørelsesansvaret undgås, hvis arbejdsgiveren retter for sig, dvs. tilbyder medarbejderen at annullere opsigelsen. I fortsættelse af denne tankegang må det formodes, at en lønmodtager, der afviser tilbudet om annullation (genansættelse) fortaber sin ret til godtgørelse.