Nyhed

Stigning i seneste tal for personaleomsætning

De nyeste personaleomsætningstal viser en stigning i både fratrædelser og ansættelser i finanssektoren. Samtidig er ansættelserne relativt set på sit højeste niveau siden 2008. Det er dog endnu for tidligt at tale om et skifte i niveauet for personaleomsætningen - endsige en stigende trend.

Fra februar til maj 2015 forlod 3,8 pct. deres job i en FA-virksomhed/-koncern, mens 3,4 pct. blev ansat. Dermed var der relativt set både flere, der forlod deres job i en FA-virksomhed/-koncern, og flere, der blev ansat, end i de forudgående kvartaler. Tilgangen er endog på sit højeste siden sidste halvdel af 2008. Om det er begyndelse på en ny tendens, må tiden vise.

Endnu ikke markant ændring i årsomsætningen

Målt på den årlige pesonaleomsætning er både afgang og tilgang også steget i forhold til de seneste opgørelsesperioder, dog er det ikke stigninger, der syner af meget. Fra maj 2014 til maj 2015 var der 11,9 pct. af medarbejderne, der forlod en af FA’s medlemsvirksomheder, mens andelen af nytiltrådte medarbejdere i FA-medlemsvirksomhederne var på 9,6 pct.

En opdeling af personaleomsætningen på overenskomstområde viser, at den gennemsnitlige afgang er steget både i virksomheder på penge- og realkreditområdet (til 12,1 pct.) og i virksomheder på forsikringsområdet (til 11,8 pct.). På penge- og realkreditområdet skal man dog ikke kigge mere end halvandet år tilbage for at finde en tilsvarende høj afgang (12,0 pct. fra november 2012 til november 2013). Tilgangen fra maj 2014 til maj 2015 (9,5 pct.) er derimod højere end målt fra november til november de sidste 6 år.

På forsikringsområdet er andelen af nyansættelser omvendt faldet i perioden fra maj 2014 til maj 2015 (til 10,1 pct.) i forhold til perioden fra november 2013 til november 2014 (hvor den var 11,4 pct.). Tilgangen ligger således på niveau med, hvad den gjorde fra november 2012 til november 2013 (hvor den var 10,0 pct.), men er stadig højere end på penge- og realkreditområdet.

Metode

Personaleomsætningstallene er baseret på de lønindberetninger, FA hvert kvartal modtager fra sine medlemsvirksomheder. Personaleomsætningen er opgjort som medarbejdere, der er fratrådt fra primo til ultimo i procent af gennemsnittet af medarbejderantallet primo og ultimo. Evt. ansættelsesforhold, der starter efter primoperioden og slutter før ultimoperioden, tælles ikke med i hverken tæller eller nævner.

Eksempel på beregning af personaleomsætning:

Ansatte primoAnsatte ultimoAfgang
Medarbejder nr. 1Medarbejder nr. 1 
Medarbejder nr. 2 Medarbejder nr. 2
Medarbejder nr. 3Medarbejder nr. 3 
 Medarbejder nr. 4 
 Medarbejder nr. 5 
3 medarbejdere4 medarbejdere1 medarbejder

 

Personaleomsætning målt på afgang:
1/((3+4)/2)x100=28,6 pct.

Ved "kernemedarbejdere" forstås, at personen er fastlønnet og ansat på normale betingelser (dvs. ej timelønnet og ej midlertidigt ansat). Da mønstret for personaleomsætning blandt elever vil være markant anderledes end for andre medarbejdere, er eleverne ikke med i opgørelserne. Afgrænsningen indebærer bl.a., at en person, der skifter fra at være fastlønnet til at være timelønnet, vil tælle med i afgangsraten. Tilsvarende vil en elev, der bliver fastansat som almindelig medarbejder eller en person, der skifter fra en midlertidig kontrakt til ansættelse på normale betingelser, tælle med i personaleomsætningen som tilgang.

FA's opgørelse af personaleomsætningen er baseret på koncerner. Medarbejdere, der skifter job fra et selskab i koncernen til et andet selskab i koncernen, tæller ikke med i sektorens samlede personaleomsætning. I opdelingen på områder tæller et sådan skift dog med, hvis det sker mellem to selskaber i koncernen, der opererer på hvert sit område – fx bank og realkredit. På grund af mange rokeringer mellem netop bank og realkredit, der ikke nødvendigvis afspejler en forskydning af koncernernes fokus på de respektive områder, er personaleomsætningen ikke opgjort særskilt for realkredit.

Udgivet d. 1.9.2015