Afgørelse Medlemsservice

For sen betaling af godtgørelse var forskelsbehandling

Vestre Landsret mente, at det var forskelsbehandling, at to opsagte funktionærer fik deres fratrædelsesgodtgørelse for sent og gav dem en godtgørelse på 10.000 kr. hver

Sagen drejede sig om to ansatte i Region Syddanmark, den ene var født i 1949 og blev i maj 2010 opsagt til fratrædelse med udgangen af november 2010, og den anden var født i 1950 og blev i juni 2010 opsagt til fratrædelse med udgangen af december 2010. Begge havde mere end 12 års anciennitet som funktionær, og de var som udgangspunkt berettiget til alderspension. Regionen undlod imidlertid at udbetale fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a, men henviste til, at de begge var berettiget til at oppebære alderspension. De to opsagte indgik efterfølgende en procesaftale med regionen om, at regionen først skulle tage træffe beslutning til kravet om fratrædelsesgodtgørelse, når der forelå dom i en den gang verserende sag ved EU-domstolen (Ole Andersen-sagen), der drejede sig om, hvorvidt nægtelse af at udbetale fratrædelsesgodtgørelse i en situation, hvor funktionæren var berettiget til alderspension fra arbejdsgiveren, var i strid med EU-retten. I den sag afsagde EU-domstolen den 12. oktober 2010 dom, hvorefter nægtelse var i strid med EU-retten.

I marts 2011 anmodede de to opsagte så regionen om at få udbetalt fratrædelsesgodtgørelse. På det tidspunkt var der forløbet henholdsvis 3½ og 2½ måned, siden de var fratrådt deres stillinger, og på det tidspunkt havde de ikke benyttet sig af de pensionsordninger, som de havde hos regionen. De søgte andet arbejde, men var ikke i job.

Det var for sent

På baggrund af EU-domstolens afgørelse af 12. oktober 2010 var det derfor på det tidspunkt klart, at de begge var berettiget til fratrædelsesgodtgørelsen, og regionen burde derfor have udbetalt godtgørelsesbeløbene. Under hensyn til at de to opsagte havde været nødt til at anlægge sag mod regionen, før fratrædelsesgodtgørelsen blev udbetalt, og til den lange tid, der yderligere var gået - godtgørelsesbeløbene  blev nemlig først udbetalt efter den 28. september 2011, hvor regionen tog bekræftende til genmæle, mente landsretten, at der var grundlag for at tilkende dem en godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens § 7, stk. 1. Godtgørelsen blev efter krænkelsens karakter fastsat til 10.000 kr. til hver.

Hvad kan der udledes af dommen

Dommen, der er afsagt den 8. juni 2012, og er refereret i UfR 2012.3099 VL, understreger, at det er vigtigt for arbejdsgiverne, at udbetale fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere, der er berettiget til alderspension, så snart det står klart, at de opsagte medarbejdere ikke benytter sig af pensionsmuligheden, men i stedet forfølger en anden erhvervsmæssig karriere. Vestre Landsret har tidligere (11/10-2011) afsagt dom i en lignende sag, og her nåede landretten frem til, at det var forskelsbehandling, men at der ikke skulle gives en godtgørelse, fordi retstilstanden i forhold til fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a, når man er berettiget til alderspension, var uklar.

Vi mangler desværre fortsat svar på spørgsmålet om, hvad der skal til, for at medarbejdere kan anses for at have fortsat ‎deres erhvervsmæssige karrierer. Pt. verserer en lang række sager blandt andet ved Østre Landsret, der forventes ‎afgjort i foråret 2013, her må spørgsmålet forventes besvaret. I forhold til dommen referet i UfR 2012.3099 VL kan det konkluderes, at det var tilstrækkeligt at være jobsøgende for at være omfattet af EU-domstolens formulering om at forfølge en erhvervsmæssig karriere.

Udgivet d. 12.12.2012