Afgørelse Medlemsservice

Særlige ansættelsesvilkår for unge under 18 er i orden

Adgangen til ulige behandling af unge under 18 år med hensyn til aflønning og afskedigelse i forskelsbehandlingsloven og i overenskomst gik ikke videre, end beskæftigelsesdirektivet tillader

Højesteret har den 14. november 2013 afsagt dom i en sag om adgangen til lavere aflønning af unge under 18 år end voksne medarbejdere, og om adgangen til at afskedige unge, fordi de fylder 18 år.

Sagen

En servicemedarbejder i Irma blev ansat som 16-årig. Under ansættelsen fik han en lavere løn end voksne medarbejdere, og han blev afskediget, fordi han fyldte 18 år. Både aflønning og afskedigelse var i fuld overensstemmelse med overenskomsten, som var gældende for ansættelsen.

Der var også enighed om, at overenskomsten levede op til forskelsbehandlingsloven § 5 a, stk. 5, der giver mulighed for i en kollektiv overenskomst at fastsætte særlige regler for unge under 18 år.

Spørgsmålet var, om den adgang, som forskelsbehandlingsloven § 5 a, stk. 5 giver til ulige behandling af unge under 18 år med hensyn til løn og afskedigelse, gik videre end beskæftigelsesdirektivet tillader.

Afgørelsen

Højesteret foretog først en prøvelse af, om reglen i forskelsbehandlingsloven og overenskomsten var objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål. Det mente Højesteret var tilfældet, fordi reglerne var begrundet i overenskomstparternes fælles interesse i at fremme integrationen af unge under 18 år på arbejdsmarkedet.

Højesteret mente også, at reglen var hensigtsmæssig og nødvendig, fordi det måtte antages, at arbejdsgivere ville være mindre tilbøjelige til at ansætte medarbejdere under 18 år - hvis de ikke havde mulighed for at give de unge under 18 år lavere løn, og for at afskedige dem, når de fyldte 18 år.

Desuden fandt Højesteret, at midlerne var proportionale, fordi den ulige behandling på grund af alder kun skete, når arbejdsmarkedets parter fandt det nødvendigt.

På den baggrund konkluderede Højesteret, at den ulige behandling af unge under 18 år ikke gik videre, end der var hjemmel til i beskæftigelsesdirektivet.

FA bemærker

Dommen  er værdifuld, fordi den illustrerer, at arbejdsmarkedets parter i vid udstrækning selv har mulighed for at vurdere, hvornår forskelsbehandling på grund af alder er hensigtsmæssig, så længe dette sker inden for rammerne af beskæftigelsesdirektivet.

På finanssektorens område er der også særlige regler om aflønning af unge under 18 år. Data indberettet fra FA’s medlemsvirksomheder viser dog, at mindre end 100 unge under 18 år, som arbejder i sektoren, er omfattet af overenskomsten.