Afgørelse Medlemsservice

Retur fra orlov - til en afskedigelse

Selvom en medarbejder afskediges kort efter at have afsluttet barselsorlov, er det ikke i sig selv nok som bevis for kønsdiskrimination

En medarbejder i en offentlig styrelse blev opsagt som led i en organisationsomlægning. Styrelsen opsagde 20 medarbejdere, fordi styrelsens bevillinger var blevet reduceret.

Medarbejderen mente, at afskedigelsen af hende skyldtes, at hun lige var kommet tilbage fra forældreorlov og ferie. Hun klagede derfor til Ligebehandlingsnævnet.

Klageren var på barsels- og forældreorlov fra medio juni 2010 til 18. juni 2011. Hun holdt derefter ferie indtil 1. august 2011.

Afskedigelsen blev besluttet efter orlovens ophør

Styrelsens bevillingsmæssige situation blev afklaret 30. juni 2011 og blev derefter behandlet på et SU-møde i styrelsen den 1. august 2011. I perioden 1. august til 4. august 2011 blev der gennemført samtaler med alle kontorchefer, hvor alle medarbejdere blev bedømt ud fra en række fastlagte kriterier om kvalifikationer, produktivitet, kvalitet samt tjenesteforløb - i forhold til den fremtidige organisation.

Beslutningen om at indlede afskedigelse af klager m.fl. blev taget den 2. august 2011, og afskedigelsen blev gennemført den 30. august 2011.

I de sidste 6 måneder før tilpasningsrunden var 30 af styrelsens medarbejdere vendt tilbage fra barselsfravær - de 11 kort forinden tilpasningsrunden. Blandt disse 30 medarbejdere blev klager og en anden medarbejder afskediget.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Ligebehandlingsnævnet konstaterede indledningsvis, at afskedigelsen skulle vurderes med udgangspunkt i ligebehandlingslovens regler om delt bevisbyrde. Det betyder, at medarbejderen skal påvise faktiske omstændigheder, der giver grundlag for at anse afskedigelsen for begrundet i medarbejderens fravær.

Nævnet anså det ikke for bevist, at der var den fornødne sammenhæng. Der var tale om afskedigelser begrundet i generelle tilpasninger og det forhold, at medarbejderen blev afskediget kort tid efter sin tilbagekomst fra orlov og ferie begrundet i køreplanen for processen. Der var heller ikke påvist andre grunde, der tydede på ulovlig forskelsbehandling. Tværtimod lagde nævnet vægt på, at der ud af 30 medarbejdere på barsel eller orlov kun var to medarbejdere, der blev afskediget.

Afgørelsen viser:

  • At det ikke er nok, at der er en tidsmæssig sammenhæng mellem tilbagekomst fra barsel- eller forældreorlov og afskedigelse, men at der skal noget mere til, før bevisbyrden lægges på arbejdsgiveren
  • At arbejdsgiverens brug af generelle kriterier til brug for vurderingen af hvem blandt flere, der skal afskediges, medvirker til at sikre overholdelsen af ligebehandlingsloven

Udgivet d. 2.4.2013