Afgørelse Medlemsservice

Pyrrhussejr til Finansforbundet

Højesteret har nu afgjort, at medarbejdere i opsagt stilling er skattepligtige af medarbejderaktier. Skatten skal betales af aktieværdien på tildelingstidspunkt - selvom aktiernes værdi er mistet, helt eller delvis

I 2010 afgjorde Højesteret, at de medarbejderaktier (både gratisaktier og favørkursaktier), som en lang række pengeinstitutter gennem årene havde tildelt deres medarbejdere, udgjorde en lønddel omfattet af funktionærlovens § 17a.

Dommene fra 2010 om opsagte medarbejderes ret til medarbejderaktier

Dommene betød, at medarbejderne havde krav på en forholdsmæssig del af aktierne, selvom de var i opsagt stilling på det tidspunkt, hvor aktierne blev tildelt. Hermed blev pengeinstitutternes krav om, at medarbejderne skulle være i uopsagt stilling på udlodningstidspunktet, tilsidesat som ugyldigt.

FA for Pengeinstitutterne havde for Højesteret henvist til, at det fulgte af den dagældende regel i ligningslovens § 7 A, at medarbejderaktierne kun kunne tildeles skattefrit, hvis medarbejderen var i uopsagt stilling - og at samme fortolkning derfor måtte gøre sig gældende i forhold til funktionærlovens § 17 a.

Finansforbundet afviste modsat, at de skattemæssige regler skulle være afgørende for, om medarbejderne havde krav på aktierne efter funktionærloven.

Højesteret gav i en række domme afsagt i 2010 Finansforbundet medhold heri.

Skatteproblemer

Sagerne har efterfølgende givet anledning til en skattemæssig uenighed. Medarbejderne er nemlig blevet fuldt skattepligtige af aktiernes værdi på tildelingstidspunktet. Det betyder, at mange medarbejdere er blevet beskattet af en aktieværdi, som aktierne ikke længere har.

Finansforbundet har i den anledning stævnet Skatteministeriet - senest i en ankesag for Højesteret. Finansforbundet har her anlagt det synspunkt, at funktionærlovens § 17 a og Ligningslovens § 7 A nødvendigvis må fortolkes ens: "Ansættelsesretlige principper kan ikke fraviges ved skatteretlige regler". Altså i realiteten det modsatte synspunkt af det, Finansforbundet gjorde gældende i sagerne, der drejede sig om retten til medarbejderaktier.

Højesterets dom

En enig Højesteret har ved dom af 9. april 2013 tilsidesat Finansforbundets synspunkt. Højesteret udtaler, at den skatteretlige vurdering af, om medarbejderaktierne er skattefri, ikke har noget at gøre med vurderingen efter funktionærloven.

Med hensyn til tidspunktet for erhvervelsen af aktierne afgjorde Højesteret, at det følger af "langvarig og fast administrativ praksis", at erhvervelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor selskabet træffer beslutning om tildeling af aktier.

Medarbejderne skulle herefter beskattes af værdien af samtlige tildelte medarbejderaktier.

FA mener

Sagerne fra 2010 om medarbejderaktier blev ført som principielle sager, hvor det for Finansforbundet var meget vigtigt at få cementeret, at medarbejderaktierne var en del af lønnen - uanset betingelsen i Ligningslovens § 7 A om "uopsagt stilling". Noget kunne tyde på, at Finansforbundet har overset de skattemæssige konsekvenser af deres krav.

Resultatet er nemlig nu det, at medarbejderne bliver beskattet af aktiernes værdi på tildelingstidspunktet, selvom aktieværdien måtte være helt eller delvis mistet. Det gælder fx for de medarbejdere, som modtog aktier i Amagerbanken. Dermed ser det ud til at være blevet en dyrekøbt sejr for forbundet og dets medlemmer.

Udgivet d. 8.5.2013