Afgørelse Medlemsservice

Privat voldgiftsklausul skal respekteres

Københavns Byret har afvist at behandle en sag om bonus - anlagt af Finansforbundet. Forbundet skal respektere parternes aftale om privat voldgift

En aftale i en ansættelseskontrakt om, at tvister om ansættelsesforholdet skal behandles ved en privat voldgiftsret, skal respekteres.

Det har Københavns Byret afgjort ved dom af 27. juni 2011.

Sagen drejede sig om et bonuskrav fra en tidligere medarbejder.

Finansforbundets synspunkter

Finansforbundet anlagde sagen om krav på bonus ved Københavns Byret - selvom ansættelseskontrakten bestemmer, at tvister om ansættelsesforholdet skal behandles ved en privat voldgiftsret.

Finansforbundet var af den opfattelse, at aftalen om privat voldgiftsbehandling var i strid med FA's og Finanforbundets "Aftale om regler for behandling af faglig strid". Denne aftale bestemmer, at ansættelsessager enten skal behandles ved faglig voldgift eller ved de almindelige domstole. Finansforbundet mente med andre ord, at aftalen om fagretlig behandling generelt er til hinder for, at der kan indgås en aftale om privat voldgift.

Herudover var Finansforbundet af den opfattelse, at byretten slet ikke havde kompetence til at afgøre, om sagen skulle afvises som følge af aftalen om privat voldgiftsbehandling. Forbundet mente, at dette spørgsmål skulle afgøres af Arbejdsretten, faglig voldgift eller Sø- og Handelsretten.

FA's synspunkter

FA gjorde gældende, at Københavns Byret naturligvis kunne afgøre spørgsmålet om rettens egen kompetence.

Herudover påstod FA sagen afvist. FA henviste til, at klausulen om privat voldgiftsbehandling er klar og tydelig og anvendes generelt og sagligt af virksomheden i kontrakter med nøglemedarbejdere og højtlønnede medarbejdere, at sagen fuldt betrygggende kan behandles ved privat voldgiftstret og at omkostningerne herved afholdes af virksomheden.

Dommen

Københavns Byret gav i det hele FA medhold: Byretten slog fast, at byretten kunne afgøre egen kompetence. Spørgsmålet herom hørte ikke hjemme i det fagretlige system og spørgmålet var heller ikke så principielt, at Sø- og Handelsretten skulle afgøre sagen.

Herudover lagde byretten vægt på, at det - også efter Finansforbundets vidneforklaring for retten - er sædvanligt at ingå individuelle aftaler om voldgiftsklausuler i ansættelseskontrakter med højtlønnede medarbejdere. Sagsøger havde da heller aldrig påtalt dette.

Herefter blev sagen afvist.

FA er meget tilfreds med afgørelsen, som blåstemper brugen af private voldgiftsklausuler i visse ansættelseskontrakter, hvor der er behov for ikke at få fuld offentlighed om fx virksomhedens bonusaftaler.

Det vides i skrivende stund ikke, om dommen bliver anket.

Udgivet d. 30.6.2011

Nøgleord