Nyhed

Personaleomsætningen fortsat på samme niveau

FA har beregnet personaleomsætningen, som fortsat viser, at der er flere medarbejdere, der forlader finansvirksomhederne, end der kommer nye til. Der er mindre udsving fra periode til periode, men overordnet set er personaleomsætningen på samme niveau som i de foregående 4-5 år.

Som det har været tilfældet siden årsskiftet 2008-09 er personaleomsætningen målt som afgang fra finansvirksomhederne højere end tilgangen. Fra november 2013 til november 2014 var det 11 pct. af medarbejderne, der forlod en FA-medlemsvirksomhed, mens andelen af nytiltrådte medarbejdere i FA-virksomhederne var på 8,8 pct.

Personaleomsætningen i perioden fra november 2013 til november 2014 er således en smule lavere end året før.

Kvartalsvis personaleomsætning omkring 3 pct.

De nyeste tal for den kvartalsvise personaleomsætning ligger omkring 3 pct. Fra august til november 2014 forlod 3,2 pct. deres job i en FA-virksomhed/-koncern, mens 2,8 pct. blev ansat.

Personaleomsætningen i perioden fra august til november 2014 er lidt højere end kvartalet før. Der er ikke på nuværende tidspunkt indikation for, at det er tegn på en stigende trend, men snarere almindelige udsving fra periode til periode.

Flere nyansættelser på forsikringsområdet

En opdeling af personaleomsætningen på FA-virksomhedernes hovedoverenskomstområder viser, at afgang og tilgang ligger længst fra hinanden på penge- og realkreditområdet og betydelig tættere på hinanden på forsikringsområdet.

På penge- og realkreditområdet forlod 11 pct. af medarbejderne således deres virksomhed/koncern i perioden fra november 2013 til november 2014, mens 8,1 pct. nye tiltrådte. Forskellen mellem "Afgang" og "Tilgang" er således ca. 3 pct. point - i lighed med de 2 foregående år, hvor forskellen var hhv. 4 og 3 pct. point.

På forsikringsområdet har "Afgang" og "Tilgang" i alle opgørelsesperioder siden finanskrisens start ligget tættere på hinanden og har siden perioden fra november 2009 til november 2010 ikke været over 0,7 pct. point.

For det seneste år er andelen af nytiltrådte på forsikringsområdet med 11,4 pct. endda marginalt højere end andelen af fratrådte på 11,3 pct. Det skyldes dog, at en FA-medlemsvirksomhed har købt en ikke-FA-medlemsvirksomhed, hvormed de virksomhedsoverdragede medarbejdere tæller med i tilgangen, men ikke i afgangen.

Metode

Personaleomsætningstallene er baseret på de lønindberetninger, FA hvert kvartal modtager fra sine medlemsvirksomheder. Personaleomsætningen er opgjort som medarbejdere, der er fratrådt fra primo til ultimo i procent af gennemsnittet af medarbejderantallet primo og ultimo. Evt. ansættelsesforhold, der starter efter primoperioden og slutter før ultimoperioden, tælles ikke med i hverken tæller eller nævner.

Eksempel på beregning af personaleomsætning:

Ansatte primoAnsatte ultimoAfgang
Medarbejder nr. 1Medarbejder nr. 1 
Medarbejder nr. 2 Medarbejder nr. 2
Medarbejder nr. 3Medarbejder nr. 3 
 Medarbejder nr. 4 
 Medarbejder nr. 5 
3 medarbejdere4 medarbejdere1 medarbejder

 

Personaleomsætning målt på afgang:
1/((3+4)/2)x100=28,6 pct.

Ved "kernemedarbejdere" forstås, at personen er fastlønnet og ansat på normale betingelser (dvs. ej timelønnet og ej midlertidigt ansat). Da mønsteret for personaleomsætning blandt elever vil være markant anderledes end for andre medarbejdere, er eleverne ikke med i opgørelserne. Afgrænsningen indebærer bl.a., at en person, der skifter fra at være fastlønnet til at være timelønnet, vil tælle med i afgangsraten. Tilsvarende vil en elev, der bliver fastansat som almindelig medarbejder eller en person, der skifter fra en midlertidig kontrakt til ansættelse på normale betingelser, tælle med i personaleomsætningen som tilgang.

FA's opgørelse af personaleomsætningen er baseret på koncerner. Medarbejdere, der skifter job fra et selskab i koncernen til et andet selskab i koncernen, tæller ikke med i sektorens samlede personaleomsætning. I opdelingen på områder tæller et sådan skift dog med, hvis det sker mellem to selskaber i koncernen, der opererer på hvert sit område – fx bank og realkredit. På grund af mange rokeringer mellem netop bank og realkredit i de seneste perioder, der ikke afspejler en forskydning af koncernernes fokus på de respektive områder, er personaleomsætningen ikke opgjort særskilt for realkredit.

Udgivet d. 4.2.2015