Afgørelse Medlemsservice

Pensionsbidrag kan ikke udbetales via lønnen

I en ny dom har Højesteret afgjort, at en virksomheds udbetaling af medarbejderens pensionsbidrag gennem lønnen ikke har frigørende virkning. Virksomheden skulle derfor betale egetbidraget en gang til

A blev ansat som elev hos virksomheden Clear Channel Danmark A/S. Ifølge den overenskomst, som skulle anvendes på elevaftalen, skulle virksomheden betale pensionsbidrag, ligesom A skulle betale et egetbidrag. Ved en fejl blev den medarbejderbetalte andel af pensionsbidraget ikke overført til A's pensionsordning, idet beløbet i stedet blev udbetalt til A som løn.

A gjorde gældende, at arbejdsgiveren havde en forpligtelse til at indbetale både arbejdsgivers og medarbejders pensionsbidrag på en pensionsordning, og at Clear Channels betaling af pensionsbidraget gennem lønnen derfor ikke havde frigørende virkning. Kravet blev støttet på, at det fremgår af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, at elevers løn mindst skal udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. Ifølge A betød det, at overenskomstens forskellige løndele, herunder pension, skal håndteres korrekt af arbejdsgiveren, og at pensionsbidrag derfor skal indbetales til pensionsordningen. Desuden anførte A, at hun havde modtaget lønudbetalingerne i god tro, og i tillid til, at arbejdsgiver havde sørget for korrekt håndtering af pensionen. Derfor krævede A efterbetaling af sin andel af pensionsbidraget.

Clear Channel anførte, at erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2 ikke indeholder en forpligtelse for arbejdsgiveren til at indbetale pensionsbidraget på en bestemt pensionsordning. Desuden gjorde Clear Channel gældende, at udgangspunktet er, at der kun skal ske efterbetaling, hvis arbejdsgiver har handlet betydeligt uagtsomt, fordi forpligtelsen til at betale til pensionsordningen udspringer af en individuel aftale og ikke af en kollektiv overenskomst.

Afgørelsen

Højesteret afgjorde, at Clear Channel var forpligtet til at indbetale bidrag til en pensionsordning i overensstemmelse med den relevante overenskomst. Baggrunden herfor var erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, som sikrer eleven den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. Højesteret henviste i den forbindelse til sin dom af 6. december 2010 (U.2011.763H), hvori det blev afgjort, at lønbegrebet i erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2 skal forstås således, at det omfatter andre lønelementer og lønvilkår, herunder også overenskomsters vilkår om pensionsordninger.

Desuden anførte Højesteret, at den løn der udbetales til medarbejderen, og det pensionsbidrag som lønmodtageren har krav på, tjener forskellige formål. Udgangspunktet er derfor, at arbejdsgiveren ikke kan udbetale pensionsbidraget som en del af lønnen med frigørende virkning. I sagen var der ikke grundlag for at fravige dette udgangspunkt. Det var ligegyldigt, om pligten til at betale, hhv. indeholde, pensionsbidrag fulgte af en kollektiv overenskomst, lovgivning eller individuel aftale.

Højesteret bemærkede, at da A havde modtaget pensionsbidraget via lønnen i god tro, og da fejlen lå hos arbejdsgiveren, var der ikke grundlag for at kræve den for meget udbetalte løn tilbagebetalt af A.

Clear Channel måtte derfor efterbetale 5.527,62 kr. til A's pensionsopsparing.  

FA bemærker

Dommen er et eksempel på, at lønbegrebet i erhvervsuddannelsesloven skal forstås bredt. Derudover statuerer Højesteret helt generelt, at indbetaling af pensionsbidrag skal ske til den relevante pensionsordning, og at parterne  som udgangspunkt ikke kan aftale, at pensionsbidragene i stedet udbetales som løn.

FA's overenskomster indeholder regler om etablering af pensionsordninger, som virksomhederne skal følge. I visse tilfælde er der dog mulighed for at fravælge den obligatoriske indbetaling af pensionsbidrag. I pengeinstitutoverenskomsten kan medarbejdere, der har opnået pensionsudbetalingsalderen, således fravælge egetbidraget og få arbejdsgiverbidraget udbetalt som løn. Også forsikringsoverenskomsten giver visse muligheder for at fravige den obligatoriske indbetaling af pensionsbidrag.

Disse aftaler har Højesteret i sagens natur ikke forholdt sig til.