Afgørelse

Overtagelse af kantinedrift var ikke en virksomhedsoverdragelse

Det var ikke i strid med virksomhedsoverdragelsesloven, at en smørrebrødsjomfru blev afskediget, da en ny leverandør overtog kantinedriften. Kantinedriften var slet ikke overdraget i lovens forstand.

Sø- og Handelsretten har den 16. januar 2015 afsagt dom i en sag om, hvorvidt afskedigelsen af en smørrebrødsjomfru var i strid med virksomhedsoverdragelsesloven.

Baggrund

En kvinde var ansat som smørrebrødsjomfru i Tingstrøm A/S, der står for kantinedriften i flere forskellige virksomheder. Hun havde sit daglige arbejdssted i revisionsfirmaet KPMG, der i 2011 sendte kantinedriften i udbud. I den forbindelse overgik kantinedriften til ISS, og kantinedriften skiftede adresse, selvom det dog stadig foregik i lokaler, der tilhørte KPMG. Tingstrøm fortsatte driften af kantinen på den oprindelige adresse, dog for et betydeligt færre antal medarbejdere end hidtil.

Det var Tingstrøms opfattelse, at overtagelsen af kantinedriften var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, og at ISS som følge af lovens § 2 måtte indtræde i de forpligtelser i henhold til kollektive og individuelle aftaler, som bestod på overdragelsestidspunktet. ISS var ikke enige i, at overtagelsen af kantinedriften var omfattet af loven og ønskede ikke at overtage kantinemedarbejdernes ansættelsesforhold.

Da der ikke var arbejde nok, opsagde Tingstrøm herefter smørrebrødsjomfruen, der dog blev genansat i Tingstrøm, inden hun nåede at fratræde. Smørrebrødsjomfruen stævnede senere ISS og Tingstrøm med en påstand om godtgørelse for opsigelse i strid med virksomhedsoverdragelseslovens § 3.

Tingstrøm nedlagde selvstændig påstand over for ISS om, at denne skulle friholde Tingstrøm for ethvert krav fra medarbejderen.

Dommen

Sø- og Handelsretten fandt ikke, at der var tale om en virksomhedsoverdragelse i lovens forstand, idet ISS overtog driften af KPMG’s kantine på en ny adresse, hvor der var indrettet et nyt køkken, og hvor driften skulle ske efter et lidt anderledes koncept, ligesom der fortsat blev drevet kantine på den oprindelige adresse. Der var med andre ord ikke sket en overførsel af økonomisk virksomhed med uændret identitet fra Tingstrøm til ISS, hvorfor overtagelsen af kantinedriften altså ikke var en virksomhedsoverdragelse i lovens forstand.

Tingstrøm og ISS blev derfor frifundet for kravene om godtgørelse for opsigelse i strid med virksomhedsoverdragelsesloven.

Dommen viser

Dommen bidrager til belysningen af, hvornår der har fundet en virksomhedsoverdragelse sted i virksomhedsoverdragelseslovens forstand. Dette er ikke defineret i virksomhedsoverdragelsesloven, men er udviklet og præciseret gennem praksis, herunder især praksis fra EU-Domstolen.

Tidligere praksis har anerkendt, at overtagelse af kantinedrift kan være en virksomhedsoverdragelse. Det, der adskilte denne sag, var, at virksomheden, dvs. kantinedriften, ikke havde samme identitet efter overdragelsen, da den blev udført på en ny adresse, i et nyt køkken og på en anden måde. Der blev ikke overført væsentlige aktiver eller medarbejdere, men alene to maskiner.

Det vides ikke, om dommen bliver anket.

 

Udgivet d. 4.2.2015