Afgørelse Medlemsservice

Opsigelse ikke i strid med ligebehandlingsloven

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven at afskedige en kvinde samme dag hun vendte tilbage fra barselsorlov. Det var dog i strid med loven, at kvinden ikke var blevet indkaldt til en lønsamtale under orloven

Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 98/2011 af 24. juni 2011.

En kvindelig bogholder klagede til Ligebehandlingsnævnet over, at hun under sin barselsorlov fik ændret sit stillingsindhold og ikke var blevet indkaldt til lønsamtale. Hun klagede endvidere over, at hun blev opsagt samme dag, hun vendte tilbage efter orlov.

Ligebehandlingsnævnet fandt ikke, at ændringen af kvindens arbejdsvilkår kunne anses som en opsigelse.

Ligebehandlingsnævnet fandt endvidere ikke, at opsigelsen af kvinden var i strid med loven. Kvinden blev opsagt den dag hun vendte tilbage fra orlov, og nævnet lagde til grund, at beslutningen om opsigelsen dermed var blevet truffet under kvindens orlov. Arbejdsgiver skulle derfor løfte bevisbyrden for, at opsigelsen ikke var begrundet i kvindens afholdelse af orlov. Arbejdsgiver løftede den omvendte bevisbyrde ved at påvise, at opsigelsen var begrundet i nødvendige omstruktureringer og nedskæringer.

I relation den manglende indkaldelse til lønsamtale under orloven, fandt ligebehandlingsnævnet, at kvinden havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hun var blevet udsat for forskelsbehandling. Arbejdsgiver kunne ikke løfte bevisbyrden for, at den manglende indkaldelse ikke var begrundet i hendes fravær på grund af barselsorlov. Nævnet fandt derfor, at arbejdsgiver på dette punkt havde handlet i strid med ligebehandlingsloven. Kvinden blev for dette forhold tilkendt en godtgørelse på 5.000 kr.

Afgørelsen viser bl.a., at det er vigtigt, at arbejdsgiver også husker at indkalde medarbejdere på barsel til lønsamtaler.

Udgivet d. 5.9.2011