Afgørelse Medlemsservice

Opsagt på grund af alder

DR kunne ikke bevise, at de ikke havde lagt vægt på alder, da de afskedigede en 63-årig journalist. Derfor skulle DR betale 300.000 kr. i godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven

DR Kultur afskedigede i sommeren 2007 en 63-årig journalist, der havde været ansat i DR siden 1974. Afskedigelsen skete som led i en sparerunde, hvor DR nedlagde 300 stillinger. I DR Kultur, hvor journalisten var ansat, fratrådte også 4 medarbejdere efter aftale i forbindelse med sparerunden. De var alle over 55 år. Kun 1/3 af medarbejderne i DR Kultur var over 55 år. Journalisten mente derfor, at afskedigelsen af hende helt eller delvist skyldtes hendes alder - og hun rejste krav om godtgørelse for overtrædelse af Forskelsbehandlingsloven ved Københavns Byret.

Under sagen fremlagde Journalistforbundet et søjlediagram, der viste aldersfordelingen blandt de opsagte og fratrådte medarbejdere i DR. Søjlediagrammet viste en betydelig overvægt af afskedigelser og fratrædelser blandt gruppen af 50-69 årige i forhold til DR's yngre medarbejdere.

Københavns Byret fandt, at journalisten havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der var udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af alder. Byretten lagde herefter vægt på, at den ansvarlige afdelingsleder i DR Kultur ikke detaljeret kunne forklare, hvorfor netop journalisten var blevet afskediget frem for en anden i afdelingen. DR havde derfor ikke bevist, at der ikke var udøvet ulovlig forskelsbehandling, og byretten pålagde DR at betale en godtgørelse på 300.000 kr. Godtgørelsen svarer til 7 måneders løn. I andre sager om forskelsbehandling på grund af alder har godtgørelsesniveauet svaret til 9 måneders løn.

Østre Landsret stadfæstede byrettens dom. Landsretten udtalte, at DR heller ikke for landsretten havde forklaret, hvorfor DR vurderede, at journalistens kompetencer adskilte sig fra afdelingens øvrige medarbejderes kompentecer.

Dommen viser, at det er vigtigt, at en arbejdsgiver kan forklare og dokumentere, hvorfor det lige er dén medarbejder, der afskediges - og ikke en anden. Med andre ord: Hvorfor faldt valget (i denne situation) lige på den ældre medarbejder? Domstolene lægger stor vægt på, om arbejdsgiver kan begrunde og dokumentere i detaljer, hvorfor lige netop den afskedigede medarbejder bedre kan undværes. Hvis arbejdsgiver ikke kan opfylde dette oplysnings- og dokumentationskrav vil lønmodtageren få medhold i sit krav om godtgørelse for afskedigelse på grund af aldersdiskrimination.

FA forudser, at der i fremtiden vil blive rejst flere sager om forskelsbehandling, blandt andet i forbindelse med kollektive afskedigelser. Dommen understreger vigtigheden af, at afskedigelser ikke rammer aldersbestemt, og at virksomhederne har dokumentation for, at afskedigelserne bygger på saglige og lovlige kriterier.

Dommen er offentliggjort i Ufr.2011.2854Ø.

Udgivet d. 15.11.2011