Afgørelse Medlemsservice

Ok, at kommune afskedigede en handicappet medarbejder

Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven at afskedige en handicappet medarbejder, der ikke længere var disponibel til at varetage sin stilling. Medarbejderen kunne kun arbejde 18 timer om ugen, men stillingen krævede 25 timer.

Vestre Landsret har den 14. september 2015 afsagt dom i en sag om, hvorvidt en medarbejder var blevet opsagt i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap.

Baggrund

Medarbejderen blev i 2007 ansat som sekretær i en kommune med særlig tilknytning til sundhedscenterlederen. En del af stillingen var at fungere som chefsekretær, herunder at bistå centerlederen med møder, arrangementer osv.  

Ved ansættelsen i 2007 var medarbejderen ikke mærket af sin lidelse, som bevirkede en kronisk nedsat nyrefunktion. Under ansættelsen begyndte medarbejderen at få gener af lidelsen, som udmøntede sig i en ekstrem træthed. Som følge af den ekstreme træthed tilbød kommunen, at medarbejderen kunne få en stilling i en af kommunens andre afdelinger på 18 timer, som var det timeantal, medarbejderen kunne klare. Medarbejderen afslog dog dette tilbud.

Medarbejderen blev opsagt den 4. juni 2013 med henvisning til sygefraværet og den omstændighed, at medarbejderen maksimalt kunne arbejde 18 timer om ugen. Kommunen henviste til, at stillingen krævede, at medarbejderen kunne arbejde mindst 20 og gerne 25 timer om ugen.

Medarbejderens fagforening lagde efter opsigelsen sag an mod kommunen med påstand om, at opsigelsen var i strid med forskelsbehandlingslovens forbud om forskelsbehandling på grund af handicap.  

Dommen

Landsretten lagde i sin afgørelse til grund, at medarbejderen var handicappet, hvilket parterne også var enige om. Landsretten lagde endvidere til grund, at stillingen som chefsekretær for centerlederen krævede, at opgaverne som udgangspunkt blev varetaget af én person, og at arbejdstiden var mere end 18 timer om ugen.

I den forbindelse lagde Landsretten vægt på de øvrige medarbejderes forklaringer om, at funktionen som chefsekretær krævede en arbejdstid på 25 timer om ugen.

Herefter fandt Landsretten, at medarbejderen i sin daværende stilling med nedsat arbejdstid på 18 timer om ugen ikke ville være disponibel i fornødent omfang. Kommunen ville derfor blive pålagt en uforholdsmæssig stor byrde, hvis kommunen var forpligtet til at lade medarbejderen fortsætte i stillingen med en arbejdstid nedsat til 18 timer om ugen. Landsretten fandt derfor, at kommunen havde opfyldt sin tilpasningsforpligtelse efter forskelsbehandlingslovens § 2a.

Kommunen blev således frifundet.

Det viser dommen

Den danske forskelsbehandlingslov skal fortolkes i overensstemmelse med Beskæftigelsesdirektivet. Direktivets artikel 17 siger, at tilpasningsforpligtelsen til personer med handicap ikke gælder i de situationer, hvor personen ikke er kompetent, egnet og disponibel til at udføre de væsentlige funktioner i forbindelse med den pågældende stilling.  

Dommen benytter denne definition og fastslår, at arbejdsgivers tilpasningsforpligtelse efter forskelsbehandlingslovens § 2a ikke strækker sig til den situation, hvor medarbejderen ikke længere er disponibel i fornødent omfang.  

Arbejdsgiveren har pligt til at undersøge, om stillingen fx kan varetages på nedsat tid, samt om medarbejderen kan flyttes til en anden passende stilling. Såfremt medarbejderen ikke kan/vil overflyttes til en anden passende stilling, er virksomheden ikke forpligtet til at beholde en medarbejder, som ikke længere er disponibel til at varetage stillingen. Arbejdsgiverens vurdering af, hvad en given stilling kræver fx i timetal, vil blive vurderet af domstolene, og vurderingen skal selvsagt kunne underbygges af saglige hensyn.  

Arbejdsgiver skal således strække sig langt i bestræbelserne på at opfylde sin tilpasningsforpligtelse. Denne dom viser dog, at det er muligt for en arbejdsgiver at afskedige en medarbejder, der ikke længere er disponibel til at varetage stillingen, og hvor det vil være for byrdefuldt for arbejdsgiveren, hvis opgaverne skulle fordeles mellem flere medarbejdere.

Udgivet d. 15.10.2015