Afgørelse Medlemsservice

OK at afskedige tillidsmand i fleksjob

En medarbejder i fleksjob blev afskediget på grund af virksomhedens forhold. Selvom han også havde tillidsmandsbeskyttelse, sagde Landsretten god for opsigelsen.

Hvis en medarbejder er beskyttet af tillidsmandsreglerne, skal arbejdsgiveren strække sig langt for at undgå afskedigelse. Men Østre Landsret har med dommen slået fast, at arbejdsgiveren ikke har pligt til at konvertere ordinære stillinger til et fleksjob.

Sagen

En medarbejder havde været ansat i virksomheden siden 1985 og havde siden 2002 været tillidsmand i Dansk Metal. Medarbejderen fik i 2008 bevilliget fleksjob af kommunen.

Efter en ekstraordinær generalforsamling i 2011 mistede medarbejderen sin post som tillidsmand, men beskyttelsen løb videre i et år.

Virksomheden var hårdt ramt af finanskrisen og skulle derfor afskedige196 medarbejdere, herunder den forhenværende tillidsmand. På trods af dialog om mulighed for omplacering lykkedes det imidlertid ikke at finde anden passende beskæftigelse til medarbejderen, som blev afskediget.

Medarbejderen anlagde dog sag mod arbejdsgiveren, idet han mente, at der ikke var tale om ”tvingende årsager”, sådan som overenskomsten kræver det.

Landsrettens afgørelse

Landsretten udtalte, at medarbejderen på afskedigelsestidspunktet var omfattet af tillidsmandsbeskyttelsen. Derfor skulle arbejdsgiveren  godtgøre, at afskedigelsen var begrundet i tvingende årsager.

Derefter fandt Landsretten, at det var ubestridt, at virksomheden i årene før afskedigelsen havde reduceret den samlede medarbejderstab væsentligt, og at medarbejderen var en af de sidste, der blev afskediget.

Landsretten anførte yderligere, at virksomheden havde gjort tilstrækkelige og relevante forsøg på at finde et job med de skånehensyn, der var aftalt med medarbejderen.

Endelig havde arbejdsgiveren godtgjort, at der ikke på opsigelsestidspunktet var realistisk udsigt til at finde egnet beskæftigelse til medarbejderen.

Landsretten anførte afslutningsvis, at tillidsmandsbeskyttelsen ikke indebærer en pligt for arbejdsgiveren til at konvertere fuldtidsstillinger på ordinære vilkår til fleksjob med skånehensyn.

Landsretten stadfæstede dermed byrettens dom om frifindelse af arbejdsgiveren.

FA bemærker

Afgørelsen illustrerer rækkevidden af tillidsmandsbeskyttelsen og særligt i en situation, hvor tillidsmanden har skånehensyn.

Dommen viser, at tillidsmandsbeskyttelsen normalt ikke medfører, at en arbejdsgiver er forpligtet til at konvertere fuldtidsstillinger på ordinære vilkår til fleksjob med skånehensyn.

Udgivet d. 8.2.2016