Nyhed Medlemsservice

Nye aflønningsregler på vej fra EU

Der er nye aflønningsregler på vej for den finansielle sektor. I Danmark kommer reglerne til at gælde både pengeinstitut og forsikring. De rammer dog ikke overenskomstansatte medarbejdere

Baggrund

Som tidligere beskrevet her har ministerrådet i EU vedtaget et nyt forslag til kapitalregler for kreditinstitutter, det såkaldte kapitalkravsdirektiv (CRD IV).

Et element i direktivet er reviderede regler om aflønning af de såkaldte væsentlige risikotagere i finansielle institutter. Selvom der kom regler om aflønning af risikotagere i 2010, har tilsynsmyndighedernes undersøgelser vist, at der er store forskelle i de forskellige EU-lande på, hvem der anses for væsentlige risikotagere.

Det europæiske banktilsyn EBA har derfor fået mandat til at udstede nogle tekniske regler, som supplerer CRD IV's aflønningsregler med hensyn til, hvem der skal anses for at være væsentlige risikotagere. Disse retningslinjer er i offentlig høring. FA og Finansrådet har i fællesskab givet bidrag til EBF's høringssvar.

Reglernes indhold

Disse tekniske regler medfører udover stigende administrative krav til virksomhederne også på mange punkter en udvidelse af, hvem der er væsentlige risikotagere:

  • virksomhedens HR-chef vil som udgangspunkt falde ind under reglerne, og det samme vil ledere af virksomhedens afdeling(er) eller forretningsenheder
  • medarbejdere, der blot har mulighed for at opnå en variabel løn, der overstiger 75% af den faste løn og 75.000 EUR, er eksempelvis også omfattet
  • endelig vil reglerne også medføre, at en medarbejder, der får samme løn som en risikotager, skal anses for at være risikotager.

Virksomhederne pålægges at lave interne regler og procedurer for, hvordan de identificerer væsentlige risikotagere.

De tekniske retningslinjer giver endelig mulighed for at undtage medarbejdere, som omfattes af nogle af kriterierne, hvis virksomheden kan påvise, at medarbejderne alligevel ikke er risikotagere.

Reglernes virkning i Danmark

CRD IV er vedtaget til ikrafttræden pr. 1. januar 2014. De tekniske regler forventes først at træde ikraft inden udgangen af marts 2014.

FA forventer, at reglerne i Danmark bliver gennemført via lov om finansiel virksomhed. Det betyder, at reglerne kommer til at gælde for de virksomheder, som er omfattet af denne lov, fx også forsikringsselskaber, selvom EU's og EBA's regler alene gælder for penge- og kreditinstitutter.

Det vil efter FA's opfattelse betyde, at både den eksisterende bagatelgrænse på 100.000 kr. i den såkaldte aflønningsbekendtgørelse og undtagelsen i lov om finansiel virksomhed for kollektive overenskomster også vil gælde disse nye regler.

Reglerne forventes derfor ikke at gælde for ansættelsesforhold omfattet af kollektive overenskomster, hvilket fx er tilfældet for de fleste assurandører.

Ændringsforslag til lov om finansiel virksomhed forventes fremsat i oktober måned. Aflønningsbekendtgørelsen vil blive ændret derefter.

FA har været i dialog med Finanstilsynet og vil sammen med Finanstilsynet gennemføre et eller flere orienteringsmøder i begyndelsen af 2014 for at fortælle nærmere om de nye regler.

FA vil informere nærmere, når der er nyt herom.

Læs høringssvar.

Udgivet d. 1.7.2013