Afgørelse Medlemsservice

Ny virksomhed, men samme direktør – det udgjorde en virksomhedsoverdragelse

Landsretten afgjorde, at medarbejderens overgang fra virksomhed 1 til virksomhed 2, der havde samme kunder, adresse og direktør, var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven.

Vestre Landsret har den 25. august 2015 afsagt dom i en sag om, hvorvidt en medarbejder var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Situationen var den, at virksomhed 1 gik konkurs, mens virksomhed 2 opstartede kort efter med samme kundekreds, adresse og direktør som virksomhed 1.

Baggrund

Medarbejderen var uddannet bandagist og var ansat i virksomhed 1, der solgte ortopædiske, tekniske hjælpemidler til blandt andet sygehuse og bandagister. Medarbejderen havde mulighed for at arbejde hjemme, hvor der var stillet computer og bil til rådighed.

Direktøren for virksomhed 1 meddelte på et personalemøde den 21. februar 2011, at han havde opsagt sin stilling, men at de ansatte kunne tage det roligt, idet han ville starte et nyt firma op.
Direktøren opstartede en ny virksomhed (virksomhed 2), som fortsatte på samme adresse som virksomhed 1. Medarbejderen beholdt sin firmabil og fortsatte med at udføre arbejde for de samme kunder som hidtil. Da medarbejderen ikke fik løn fra virksomhed 1, opsagde hun i marts 2011 sin stilling. Hun fortsatte dog arbejdet for virksomhed 2, hvilket bl.a. betød, at hun betjente de samme kunder som tidligere, men nu på vegne af virksomhed 2.

Virksomhed 2 overtog virksomhed 1's lejemål, telefonnummer og andre medarbejdere, der før havde arbejdet for virksomhed 1.  
På trods heraf var der aldrig blevet udarbejdet en skriftlig aftale om virksomhedsoverdragelse.

Virksomhed 1 blev erklæret konkurs i april 2011. I den forbindelse meldte medarbejderen sig i marts ledig i et par uger, idet direktøren havde sagt, at det var et krav for at at få ansættelse i virksomhed 2. Medarbejderen fik en ansættelseskontrakt med virksomhed 2, hvori der var angivet, at ansættelsen var startet den 4. april 2011.

Medarbejderen blev senere fritstillet i december 2011.

Medarbejderen nedlagde herefter sag an mod virksomhed 1 og 2 med krav om løn fra sin ansættelse i virksomhed 1. Hun mente, at kravet også kunne rejses over for virksomhed 2, da der var tale om en virksomhedsoverdragelse.

Dommen

Landsretten kom i sin afgørelse af sagen frem til, at der efter omstændighederne i sagen var tale om en sådan faktisk videreførelse af aktiviteterne i virksomhed 1, at der foreligger en overdragelse i virksomhedsoverdragelseslovens forstand.
Virksomhed 2 var dermed indtrådt i de forpligtelser og rettigheder, som virksomhed 1 havde overfor medarbejderen. Medarbejderen havde derfor bl.a. krav på et opsigelsesvarsel på 4 måneder i kraft af sin anciennitet. Det havde dermed ingen betydning, at medarbejderen kortvarigt var ledig.

Medarbejderen fik samlet set tilkendt 159.004 kr. for løn, inklusiv pension, manglende feriepenge og ferietillæg.

FA bemærker

Dommen er et eksempel på, at der kan foreligge en virksomhedsoverdragelse, selvom der aldrig udarbejdes en formel aftale om overdragelse. Det afgørede bliver derfor, om der er sket et reelt arbejdsgiverskifte, dvs. om en anden juridisk person har påtaget sig forpligtelserne over for medarbejderne mv.

På trods af at begge virksomheder havde samme direktør, mente Landsretten, at der var tale om en virksomhedsoverdragelse, idet de faktiske omstændigheder omkring overdragelsen, herunder fortsættelse af kundekreds, telefonnummer og lejemål var de samme før og efter. På den baggrund er det ikke overraskende, at Landsretten fandt at der forelå en virksomhedsoverdragelse.

FA har beskrevet reglerne om virksomhedsoverdragelse nærmere.

Udgivet d. 23.9.2015