Afgørelse Medlemsservice

Ny EU-dom: Folkepension kan afskære fratrædelsesgodtgørelse

EU-Domstolen har den 26. februar afgjort, at reglen i funktionærlovens § 2a, stk. 2, ikke er udtryk for aldersdiskrimination. Arbejdsgivere skal derfor ikke udbetale fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere, der er berettigede til folkepension.

Det fremgår af funktionærlovens § 2 a, stk. 2, at en funktionær, som er berettiget til folkepension, mister kravet på fratrædelsesgodtgørelse. I praksis fortolkes bestemmelsen sådan, at retten til fratrædelsesgodtgørelsen bortfalder, selv om funktionæren fortsætter på arbejdsmarkedet, og selv om funktionæren har opsat sin folkepension.

Sagen handlede om, hvorvidt denne regel er i strid med det forbud mod forskelsbehandling på grund af alder, der følger af et EU-direktiv, at funktionærer, der afskediges efter at have været uafbrudt ansat i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år, ikke modtager fratrædelsesgodtgørelse, hvis de er berettigede til at modtage folkepension – dvs. hvis de er over 65 år.

Problemstillingen om bortfald af retten til fratrædelsesgodtgørelse har tidligere været vurderet af EU-Domstolen i Ole Andersen-sagen. Den sag handlede om, hvorvidt man kunne afskære opsagte funktionærer fra fratrædelsesgodtgørelse, hvis de havde ret til en alderspension fra arbejdsgiveren. I Ole Andersen-sagen kom EU-Domstolen frem til, at det kun var, når funktionæren ikke fortsatte sin erhvervsmæssige karriere, at man kunne undlade at udbetale fratrædelsesgodtgørelse.

Dommen tog derimod ikke stilling til, om arbejdsgiveren kunne undlade at udbetale fratrædelsesgodtgørelse, hvis medarbejderen var berettiget til folkepension.

Sagen

Medarbejderen i sagen var på opsigelsestidspunktet over 65 år og derfor berettiget til folkepension. Han havde dog med virkning fra sin 65-års fødselsdag opsat sin folkepension til udbetaling på et senere tidspunkt med et højere beløb. Da han blev opsagt, havde han 12 års anciennitet efter funktionærloven, og han krævede derfor 1 måneds fratrædelsesgodtgørelse. Arbejdsgiveren afviste dette under henvisning til funktionærlovens § 2a, stk. 2, og under retssagen blev spørgsmålet forelagt EU-Domstolen. 

EU-Domstolen konstaterede først, at reglen i funktionærlovens § 2a, stk. 2 var udtryk for forskelsbehandling på grund af alder, idet retten til folkepension hænger uløseligt sammen med opnåelse af en bestemt alder.

Spørgsmålet var derefter, om denne forskelsbehandling kunne begrundes i legitime formål og ikke gik videre, end hvad der var nødvendigt for at opnå disse formål.

Herom bemærkede EU-Domstolen, at det bærende formål bag reglen var at undgå dobbeltkompensation, idet medarbejderne jo var sikret et andet forsørgelsesgrundlag i form af folkepension. Derefter bemærkede domstolen, at reglen om bortfald af fratrædelsesgodtgørelse ikke gik videre, end hvad der var rimeligt. I Ole Andersen-sagen havde EU-Domstolen fundet, at det fik en negativ, økonomisk konsekvens for den opsagte medarbejder, som reelt blev "tvunget" til at få udbetalt sin alderspension i utide, fordi vedkommende ikke fik fratrædelsesgodtgørelse og ikke (endnu) var berettiget til folkepension.

Den samme negative konsekvens er imidlertid ikke tilstede, når det drejer sig om folkepension, idet medarbejderen enten kan opsætte sin folkepension og fortsatte med at arbejde, eller søge om folkepension. Medarbejderen bliver derfor ikke "tvunget" på pension i utide.

Derfor var reglen ikke i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder.

FA bemærker

Det er glædeligt, at spørgsmålet nu foreløbigt er afklaret, og at EU-Domstolen fortolker reglerne på samme måde, som FA igennem 4½ år har rådgivet om.  

FA er involveret i mindst 3 sager, hvor der er medarbejdere, som er berettigede til folkepension.

Det bemærkes, at reglerne om fratrædelsesgodtgørelse er ændret pr. 1. februar 2015 som beskrevet her. Dagens EU-dom er derfor kun relevant i de sager, hvor medarbejderen er opsagt før 1. februar 2015.

Udgivet d. 27.2.2015