Afgørelse Medlemsservice

Ny dom: Vikarer skal ligebehandles

Vikarbureau kunne ikke godtgøre, at ligebehandlingsprincippet i vikarloven var overholdt. Vikaren blev stillet ringere end virksomhedens øvrige medarbejdere ved ikke at få indbetalt pension, opsparing og feriegodtgørelse.

Baggrund

Sø- og Handelsretten har den 27. marts 2015 afsagt dom i en sag om, hvorvidt en vikars aflønning gennem vikarbureauet var i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet i vikarloven.

Vikaren var ansat i perioden den 20. september 2013 til den 6. december 2013 med små korte pauser hos en brugervirksomhed.

Timelønnen var fastsat til 150 kr. i timen, hvorefter der ikke blev indbetalt til ferie eller pension. Vikarbureauet var ikke omfattet af en overenskomst, mens brugervirksomheden var underlagt overenskomsten mellem DI og HK.

Vikaren sammenlignede sine vilkår med de vilkår, de fastansatte medarbejdere havde hos brugervirksomheden. Vikaren mente derfor, at ligebehandlingsprincippet i vikarloven var brudt, idet der ikke var indbetalt pension, feriegodtgørlse, ferietimetillæg samt fritvalgstillæg, hvilket var omfattet af overenskomsten. Yderligere blev der anført, at ansættelsesbevisloven ikke var overholdt, idet der ikke var udstedt en vikarbekræftelse.  

Dommen

Sø- og Handelsretten anvendte vikarlovens ordlyd således, at ligebehandlingsprincippet skal overholdes i relation til hvert enkelt ansættelsesforhold. Det skulle forstås således, at vikaren kan aflønnes med en fast løn, hvis vikaren aflønningsmæssigt ikke stilles ringere end en fastansat samlet set.

Dernæst kom Sø- og Handelsretten frem til, at vikarbureauet skulle godtgøre, at vikaren ikke var blevet stillet ringere end virksomhedens medarbejdere. Det kunne vikarbureauet ikke, og vikaren var således berettiget til efterregulering af opsparing, pension og feriegodtgørelse samt en godtgørelse for overtrædelse af vikarloven.

Domstolen lagde i fastlæggelse af godtgørelsen vægt på, at tilsidesættelse af vikarloven var sammenlignelig med tilsidesættelse af ansættelsesbevisloven, og godtgørelsen skulle derfor udmåles ud fra samme principper. Den blev herefter fastsat til 10.000 kr.

Yderligere anførte Sø- og Handelsretten, at vikaren ikke modtog en vikarbekæftelse, hvorfor vikarbureauet tilsidesatte sine forpligtelser efter ansættelsesbevisloven. Godtgørelsen blev fastlagt til 10.000 kr.

Samlet blev vikaren tildelt en godtgørelse på 39.000 kr. for overtrædelse af vikarloven samt ansættelsesbevisloven.

Det viser dommen

Dommen er så vidt vides den første afgørelse efter, at vikarloven trådte i kraft den 1. juli 2013. Vikarens krav skal som udgangspunkt rettes mod vikarbureauet, som er den juridiske arbejdsgiver.

Først og fremmest bekræfter dommen, at opsparingsordninger så som pension kan indgå som en naturlig del af lønnen.

Dernæst er det interessant, at dommen accepterer, at vikarens samlede aflønning ikke må være ringere end de fastansattes aflønning. Vikarloven kunne forstås sådan, at vikaren skal have samme vilkår punkt for punkt, men det krævede Retten ikke. Det er dog vikarbureauet, der skal godtgøre, at den samlede aflønning til vikaren ikke er ringere, end hvad de fastansatte får.

Endelig bemærker FA, at dommen er anket til Højesteret.

Udgivet d. 30.4.2015

Nøgleord